VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Hoewel het laatste kwartaal tegenviel, beloont Randstad beleggers toch met een extra dividenduitkering. Terwijl de groei omslaat in krimp, valt werkkapitaal vrij en krijgt de kasstroom van de uitzender een impuls. Beleggers zijn in het verleden verwend met uitkeringen, maar de balans geeft weinig ruimte voor meer extraatjes in de toekomst.

Uitzendbureau Randstad presenteerde dinsdag de jaarcijfers en sprak van “uitdagende marktomstandigheden”. In Nederland lijkt de piekkrapte op de arbeidsmarkt voorbij (zie deze link). En in Europa zijn veel landen in een recessie beland.

Vooral het laatste kwartaal van 2023 viel tegen: jaar-op-jaar daalde de omzet met 12 procent naar 6,1 miljard euro. De nettowinst viel zelfs met 45 procent terug tot 163 miljoen euro. De Duitse tak van Randstad – waar de industrie het zwaar heeft – was een negatieve uitschieter. Daar daalde de omzet met bijna 20 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Toch viel de vrije kasstroom over het hele jaar met 883 miljoen euro hoger uit dan over 2022 (739 miljoen euro). Het geeft ruimte om beleggers te belonen met een extra uitkering.

Dividendverhogingen terwijl de omzet krimpt. Hoe slaagt Randstad daarin? Een analyse van het werkkapitaal van een uitzender.

Cash blijft binnen
Uiteindelijk kan dividend worden betaald uit de zogeheten vrije kasstroom - het geld dat binnenstroomt uit de operationele activiteiten minus de investeringen. Is de kasstroom structureel lager dan het dividend, dan is de uitkering niet houdbaar. In dat geval kan een betaling aan aandeelhouders alleen worden volgehouden door schulden aan te gaan of bedrijfsonderdelen te verkopen. En bij allebei loopt een bedrijf uiteindelijk tegen een grens aan.

Randstad heeft geen cashtekort. Sterker: bij de uitzender ligt de vrije kasstroom structureel hoger dan het uitgekeerde dividend. Hiermee weet het uitzendbedrijf – ondanks dat de sector te boek staat als cyclisch – aandeelhouders de laatste jaren toch vrijwel altijd te belonen. Uitzondering op deze regel was het dividend over boekjaar 2019. Eind maart 2020 schrapte Randstad deze uitkering uit voorzorg, omdat onduidelijk was hoe hard corona de uitzender zou raken.

Vooruitbetaald
Desondanks is er op het oog iets vreemds aan de hand: tijdens coronajaar 2020 lag de vrije kasstroom op recordhoogte (1,1 miljard euro), om in 2021 fors te dalen. Ook was de vrije kasstroom vorig jaar hoger dan in 2022.

Als omzetten en winsten teruglopen, dan gaat de kasstroom bij Randstad juist omhoog. Dit heeft alles met werkkapitaal te maken. Randstad betaalt het loon van zijn uitzendkrachten eerder dan dat opdrachtgevers de rekening van het bedrijf voldoen. Bij groei van het bedrijf (lees: meer uitzenders aan het werk) leiden meer “vooruitbetaalde” salarissen ertoe dat kasstromen lager uitvallen.

Een goed voorbeeld is het recordjaar 2021. Toen behaalde Randstad een vrije kasstroom (FCF, free cash flow) per aandeel van 3,21 euro.

Vorig jaar – waarin het klimaat voor Randstad aanzienlijk guurder was – bedroeg de FCF bijna 5 euro per aandeel. Als de vraag naar uitzendkrachten wegvalt, is voorfinanciering niet meer nodig, en valt er juist plots veel kapitaal vrij (lees: hoge kasstroom).

Randstads vrije kasstroom ligt vaak hoger dan de dividenduitkeringen

Bron: jaarverslagen Randstad. Dividend over betreffend kalenderjaar en vrije kasstroom (FCF) per aandeel in euro’s. *Over 2022 werden wel aandelen ingekocht, maar werd geen speciaal dividend uitgekeerd

Extra dividenduitkeringen
Randstad heeft het beleid om zo’n 50 procent van de nettowinst als regulier dividend uit te keren. Daarbovenop keert het bedrijf extra kapitaal uit, zolang de financiële huishouding dat toelaat. Bepalend is de nettoschuldratio: de rentedragende schulden minus de kaspositie, afgezet tegen de winstgevendheid (ebitda).

Sinds 2017 kon het bedrijf vrijwel over elk jaar een speciaal dividend uitkeren. Uitzondering op deze regel was 2019: in het eerste coronajaar hield Randstad de cash binnenboord. En over 2022 besloot het concern voor 400 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen in plaats van dit bedrag als dividend uit te keren. Dat programma is overigens nog altijd niet afgerond. Randstad heeft nog ruimte voor een inkoop ter waarde van 158 miljoen euro.

Voor het uitkeren van extra dividend is een voorwaarde dat de schuldratio - nettoschuld exclusief leaseverplichtingen, gedeeld door bedrijfsresultaat (ebitda) - onder de één ligt.

Op dit moment is er nog voldoende ruimte. Aan het einde van boekjaar 2023 staat de nettoschuld op 306 miljoen euro. Over dat jaar bedroeg het bedrijfsresultaat circa 1,2 miljard euro, dus de ratio bedraagt circa 0,3. Op papier biedt dit dus ruimte om zo’n 900 miljoen euro uit te keren. Hiervan heeft Randstad besloten om 632 miljoen euro aan dividend te betalen.

Weinig houvast
Maar wie verder vooruitkijkt, ziet dat er daarna maar weinig ruimte resteert voor toekomstige extra’s. Dividend en inkoop van aandelen resulteren direct in een hogere nettoschuld. Na aftrek van het dividend over 2023 en het restant van het aandeleninkoopprogramma blijft er op basis van de stand van de schuldratio per einde boekjaar nog maar iets meer dan 100 miljoen euro over aan ruimte voor extra uitkeringen (circa 70 eurocent per aandeel).

Na het extra dividend van 2023 lijkt de ruimte voor extra uitkeringen beperkt

Bron: jaarverslagen Randstad, berekening VEB. Bedragen in miljoenen euro’s. Maximale schuld op basis van eigen doelstellingen Randstad.

Om aanvullende uitkeringen mogelijk te maken is het zaak dat Randstad het bedrijfsresultaat weer gaat verbeteren, waardoor de schuldratio daalt. Ook de kasstroom over dit jaar moet natuurlijk op peil worden gehouden, of liefst nog verhoogd. Maar bij de presentatie van de jaarcijfers kregen beleggers op dit punt weinig houvast. Het concern zegt “slecht zicht” op de toekomstige (arbeids)marktontwikkelingen te hebben en gaf geen concrete financiële doelstellingen voor 2024.

Beleggers die gewend zijn geraakt aan het extra dividend kunnen zich dus nog niet rijk rekenen.

 
Gerelateerde artikelen