VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op de aandeelhoudersvergadering van ForFarmers, op 11 april, uitten beleggers hun onvrede over de matige prestaties van de afgelopen jaren. Het bestuur liet weten dat, na verschillende strategische koerswijzigingen in de afgelopen jaren, de verbouwing van het bedrijf nu toch echt haar vruchten zal afwerpen. De doelstelling van een rendement op geïnvesteerd vermogen van 10 procent volgend jaar blijft gehandhaafd.

Of dit realistisch is, moet nog blijken. De markt voor mengvoer krimpt en dat zorgt voor overcapaciteit. De resulterende margedruk is al jaren een probleem voor ForFarmers. Zo daalde het rendement op geïnvesteerd vermogen, afgekort de ROACE (onderliggende EBIT gedeeld door het gemiddeld geïnvesteerd vermogen over het jaar), van 7,8 procent in 2022 naar 7,1 procent vorig jaar. 

Dit rendementsgetal baseert ForFarmers op de onderliggende operationele winst van 32,7 miljoen euro, die is geschoond voor bijzondere kostenposten zoals afschrijvingen op de in 2023 verkochte Belgische activiteiten en herstructureringslasten.   

Laag ambitieniveau 
Worden deze bijzondere kosten wel meegenomen, dan verdampt de volledige winst en resteert over vorig jaar een verlies van één miljoen euro. Aandeelhouders toonden zich dan ook verbaasd dat het voltallige bestuur de door de raad van commissarissen (rvc) gestelde winstdoelstellingen voor de variabele component van het jaarsalaris had gehaald. De drie bestuurders konden dus rekenen op een bonus, ondanks het verlies.  

Op de vraag van de VEB waarom de lat zo laag wordt gelegd, had commissaris Roger Gerritzen een voorspelbaar antwoord: “Gegeven de marktomstandigheden was dit een reëel en haalbaar doel.”  

Duidelijk verschil onderliggende winst en uiteindelijk resultaat

 

2020 

2021 

2022 

2023 

Onderliggende winst 

46,3 

29 

30 

22,7 

Bijzondere kostenposten  

32,1 

17 

12 

23,7 

Winst  

14,1 

12 

18 

-1 

*Bedragen in miljoenen euro's, cijfers kunnen afwijken door afronding 

Verbetering in zicht? 
Het is niet dat er geen initiatieven worden ontplooid. ForFarmers zet in op integratie door intensief samen te werken met meerdere schakels in de voedselketen. Denk hierbij aan retailers, slachterijen en broederijen. ForFarmers positioneert zich hierbij dan als voorkeursleverancier. Op basis van enkele voorbeelden die in het jaarverslag worden genoemd, lijkt dit een stap te zijn met potentie. Het is echter wel de vraag hoe het bedrijf dit op grote schaal denkt te kunnen implementeren, in een sterk versnipperde markt met lage marges. 

Ook werkt het bedrijf aan verduurzaming door zich te richten op reststromen. Dat zijn grondstoffen die zich niet meer lenen voor menselijke consumptie, maar wel gebruikt kunnen worden voor de productie van veevoer. ForFarmers erkent het toenemend belang van minder klimaatbelastende productie en heeft dergelijke processen ondergebracht in het segment CirQlar. Vooralsnog wordt de bijdrage aan de omzet nog niet afzonderlijk gerapporteerd, en is de impact nog niet op waarde te schatten.  
 
Mogelijk kunnen beleggers in 2024 een opleving verwachten van het aandeel, want ForFarmers presteerde in de tweede helft van 2023 aanmerkelijk beter dan in de eerste zes maanden. Toch waarschuwden de bestuurders in hun presentatie dat deze trend niet zomaar geëxtrapoleerd kan worden. Grondstofprijzen blijven de komende periode volatiel, zo is de verwachting.  

Rooskleurig
 
Ook controlerend accountant KPMG liet van zich horen op de vergadering. Deze liet weten dat de goodwill die in de boeken staat voor de kasstroom-genererende eenheid Nederland ‘optimistisch’ is, maar wel binnen een ‘aanvaardbare bandbreedte ligt’. Een dergelijke kwalificatie geeft een accountant zelden. In feite zegt de boekencontroleur hiermee dat de inschattingen van het management ten aanzien van de toekomstig winsten behoorlijk rooskleurig zijn.  

Aan het koersverloop van ForFarmers is af te lezen dat beleggers deze waarschuwingen ter harte nemen. Na een korte opleving in maart is de volledige koerswinst van dit jaar inmiddels weer verdampt. En daarmee zetten beleggers de verwachtingen net zo laag als de rvc van het bedrijf dat deed bij het vaststellen van de bonusdoelstellingen.   

Beschermingsconstructie
Veevoerproducent ForFarmers uit het Gelderse Lochem kent een lange historie. Het bedrijf ging pas in 2016 naar de beurs, maar de wortels liggen al in 1896. Een groep lokale boeren verenigde zich en startte een coöperatie. In de loop der jaren ontstond er door vele fusies met andere coöperaties een internationaal opererende onderneming die zich richt op de productie van voer voor de veehouderij.  
 
Bij de beursgang in 2016 bleven de boeren via de overgebleven coöperatie de grootste aandeelhouder. De stemrechten die deze rechtspersoon direct en indirect aanhoudt, zijn goed voor een belang van 57,1 procent. Daarmee heeft deze groep grote invloed op ingrijpende voorstellen die worden geagendeerd, waaronder overnames of desinvesteringen. Dat geldt ook voor eventuele vijandige overnamepogingen op ForFarmers zelf. Op de vraag of de rvc wellicht overweegt om deze beschermingsconstructie te ontmantelen, was het antwoord ontkennend.  

U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap