VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op 12 maart 2024 maakte de VEB bekend in samenwerking met curatoren een schikking te hebben bereikt met de voormalige bestuurders en commissarissen van Imtech, hun verzekeraars en KPMG, de (voormalig) accountant van Imtech. De schikking maakt onderdeel uit van de afwikkeling van het Imtech-faillissement.

Compensatie is voorbehouden aan VEB-leden (peildatum 31 december 2023) die Imtech-aandeelhouder waren in de periode van 4 februari 2013 tot en met 15 augustus 2015 en per saldo verlies hebben geleden op hun belegging. Het VEB-lidmaatschap is vereist tot de compensatie is uitbetaald.

Claimpakket
Tot 30 april 2024 kunnen VEB-leden zich administratief (laten) registreren voor deze Imtech 2 faillissement actie. Naast deze registratie is het nodig om zelf tijdig een claim in te dienen.

VEB-leden (peildatum 31 december 2023) die staan geregistreerd hebben – om een claim in te kunnen dienen – het claimformulier toegezonden gekregen, alsook de bijbehorende verklaring van afstand.

Deadline 14 mei 2024
De termijn voor het insturen van het claimformulier naar de VEB sluit op 14 mei 2024. Het invullen van het claimformulier kan binnen een paar minuten. Op de eerste pagina van het claimformulier staan de instructies daarvoor.

Geen claimformulier ontvangen?
Voldoet u wel aan de bovengenoemde eisen, maar heeft u nog geen claimformulier ontvangen in deze schikking? Neemt u dan snel contact op met de VEB (vragen@veb.net). Mocht u in aanmerking komen voor het claimtraject, dan sturen wij u het claimformulier na.

Het afwikkelingsproces
De VEB streeft ernaar het afwikkelingsproces op een zo efficiënt mogelijke wijze te laten plaatsvinden om te voorkomen dat de kosten van het afwikkelingsproces een te groot deel van het beschikbare budget zullen opslokken. Tevens kan door een efficiënte afwikkeling de uitkering eerder plaatsvinden.

De VEB heeft bij het bekend worden van de schikking al laten weten dat bij de compensatieberekening staffels en/of vaste bedragen kunnen worden gehanteerd, waarbij VEB-leden met hogere verliezen een relatief kleiner deel van het verlies gecompenseerd krijgen. De VEB doet dit om te voorkomen dat een te groot deel van het schikkingsbedrag wordt uitgekeerd aan enkele grote beleggers, waardoor er relatief weinig overblijft voor de overige gedupeerden. De VEB heeft (mede) in dat kader ook professionele partijen uitgezonderd van deelname aan de schikking.

Hoeveel compensatie kunnen de betreffende VEB-leden verwachten?
De definitieve hoogte van de compensatie is afhankelijk van het aantal ingediende geldige claims. De vergoeding voor een kwalificerend VEB-lid zal op zijn minst 400 euro bedragen. Met het beeld dat we nu hebben van het aantal deelnemers in deze actie, zal de te verwachten maximale vergoeding per deelnemer 1500 euro bedragen. Aan het genoemde maximumbedrag kunnen geen rechten worden ontleend.

De VEB meent dat gedupeerde aandeelhouders door deze schikking adequate compensatie wordt geboden, gegeven ook de achtergestelde positie van aandeelhouders in geval van een faillissement. De VEB vindt de schikking redelijk en verdedigbaar, maar het is aan iedere belegger zelf om hierover te beslissen. De overeengekomen regeling verbiedt de VEB om juridische ondersteuning te bieden aan VEB-leden die ervoor kiezen niet deel te nemen aan de schikking.

Eerdere schikking: Actie Imtech I
De recent bekendgemaakte schikking staat los van de eerdere schikking die de VEB al in 2014 sloot met Imtech en accountant KPMG. Beleggers die voor 7 februari 2015 VEB-lid waren geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. Claimanten die een geldige claim hadden ingediend, hebben al een eerste en een tweede uitkering ontvangen. Deze claimanten ontvangen in de toekomst nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of dit aanvullende budget kan vrijvallen. Aanmelding voor deze schikking is niet meer mogelijk.