VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Met een opkomst van een kleine honderd bezoekers was de algemene ledenvergadering (ALV) van de VEB weer druk bezocht. Alle stempunten zijn unaniem aangenomen*. Een overzicht van de belangrijkste onderwerpen die ter tafel kwamen.

Lang niet elke vereniging haalt de honderd jaar. En zeker niet in blakende gezondheid. VEB-directeur Gerben Everts stond op de jaarvergadering van de VEB in de Utrechtse Jaarbeurs dan ook uitgebreid stil bij de viering van het eeuwfeest op 8 maart 2024: “Velen van u waren bij ons jubileum in maart dit jaar, ons 100-jarig bestaan. Daar kijken we bijzonder positief op terug. Het was inhoudelijk zeer boeiend. En anders heeft u de prachtige jubileumbundel wel ontvangen.” 

In zijn inleiding ging Everts verder in op de activiteiten van de vereniging: “De VEB staat er goed voor. We zijn volop in het nieuws. Onze scherpe meningen en analyses worden gewaardeerd. Maar ook over duurzaamheid, inflatie, inkoop eigen aandelen, crypto assets en finfluencers hebben we het publiek bereikt. U bent de VEB vast op tv, radio en in de krant tegengekomen. En dat blijven we graag doen, als de stem van Nederlandse beleggers. We laten ons niet de les lezen, zijn niet vatbaar voor powerplay en beschermen beleggers waar het maar kan. Niet alleen bij Ajax en Shell, zoals recent, maar in alle 70 ava’s waar de VEB ook dit jaar namens de Nederlandse aandeelhouders bij aanwezig was. En het seizoen is nog niet voorbij.” 

Jaarcijfers  
Vervolgens ging adjunct-directeur Errol Keyner in op de jaarcijfers van 2023 en de begroting voor dit jaar. Hij kondigde direct aan dat er eigenlijk weinig spannends te melden was. De vereniging staat er financieel gezien namelijk uitstekend voor. De contributie-opbrengsten waren - door een dalend aantal leden - 4 procent lager dan die van 2022; ze zullen in 2024 stabiel blijven dankzij de contributieverhoging die op de ALV van vorig jaar was besloten. Daarnaast was 2023 een uitstekend jaar wat betreft de beleggingen. De VEB belegt prudent en vrijwel uitsluitend in etf’s, maar zelfs die zorgden voor een rendement van meerdere miljoenen. Wat betreft de kosten waren er in 2023 geen vreemde overschrijdingen en dat zorgde voor een ruim batig saldo over 2023. 

Over de begroting van 2024 merkte Keyner het volgende op: “De opbrengst van de beleggingen begroten we niet, maar het is zeker mogelijk om in een jaar aan dividend en koerswinst een paar miljoen euro binnen te halen. De contributies nemen ieder jaar af, maar door de opbrengst van de beleggingen hebben we daarover op financieel gebied eigenlijk geen zorgen. Omdat we de beleggingsbaten niet begroten, staat het saldo van baten en lasten officieel geraamd op een stevig verlies in 2024. Maar als er geen rare dingen gebeuren, stevenen we nu af op break-even.” 

Dat break-evenpunt heeft onder andere te maken met de beleggingsopbrengsten, maar ook met een andere bron van inkomsten. Keyner: “In maart 2024 hebben we de schikking met Imtech gesloten. Naast het bedrag dat vrijkomt voor de leden, is er ook een gedeelte gereserveerd voor de VEB zelf. Dat bedrag zorgt ervoor dat operationele tekorten kunnen worden aangevuld en draagt bij aan een verdere versterking van de ‘oorlogskas’. Daarmee kunnen we juridische processen voeren. Die kosten heel veel geld, maar de wederpartijen beseffen ook dat de VEB het zich kan permitteren om jarenlang door te gaan.” 

Aanvullend op het relaas van Keyner en Everts gaf accountant Hans Eenhoorn van Audit4you B.V. aan dat, volgens het accountantskantoor, de VEB-jaarrekening een getrouw beeld geeft en in overeenstemming is met de geldende richtlijnen.  

Vragen van leden 
Naar aanleiding van de presentaties van Everts en Keyner kwamen er vragen en opmerkingen uit de zaal. Zo wilden verschillende leden weten hoe de VEB aankijkt tegen het dalende aantal leden. Is dat een reden tot zorg? Keyner: “Het aantal leden neemt af. Dat is een punt van zorg, maar ik heb er geen slapeloze nachten van. Het zal niet gemakkelijk zijn om veel meer leden aan te trekken op basis van betaalde contributies. Nieuwe leden kwamen vooral binnen bij beursschandalen: dat zag je bij Ahold en Fortis. Het verlies van leden is niet door ontevredenheid. Het hangt vaak samen met hoge ouderdom of sterfte. Ook na een uitkering bij een schikking krijgen we vaak te horen: dank voor de uitkering, maar nu zeg ik mijn lidmaatschap op, want ik beleg niet meer. Ook elders in de maatschappij zie je dat terug. Verenigingen hebben vrijwel allemaal te maken met dalende ledenaantallen.”  

Activiteiten 
Een ALV-bezoeker die al vijftig jaar lid is, hield een pleidooi voor meer ledenbijeenkomsten. “Vroeger had je de Dag van het Aandeel. Dat soort activiteiten mis ik.” Keyner gaf aan dat dergelijke bijeenkomsten zo grootschalig waren dat ze een flinke wissel trokken op de organisatie en dat ze bovendien alleen realiseerbaar waren met behulp van flinke sponsorbedragen. Soms door partijen met schimmige beleggingsproducten. Die sponsorovereenkomsten wil de VEB niet meer aangaan, maar Everts gaf aan dat de oproep voor meer bijeenkomsten zeker een goede was. 

Na de vragenronde over de cijfers en het jaarverslag, was het tijd voor de stemmingen: de goedkeuring van het jaarverslag, decharge over 2023 van bestuur en rvc, de benoeming van de registeraccountant en de hoogte van de contributie (ongewijzigd). Deze voorstellen werden zonder veel discussie aangenomen. Alle in stemming gebrachte agendapunten werden unaniem goedgekeurd. 

*Om precies te zijn: bij één agenda punt was er 1 onthouding.  

Na ons de zondvloed 

Na de formele ledenvergadering en de lunch stond het middagprogramma in het teken van de voors en tegens van duurzaam beleggen. Marleen Janssen Groesbeek, commissaris bij de VEB en lector Sustainable Finance & Accounting aan de Avans Hogeschool, hield een presentatie met als titel: Na ons de Zondvloed: hoe te beleggen voor de wereld van morgen? Janssen Groesbeek ging in de presentatie onder meer in op de invoer van de CSRD-richtlijn, op de vraag hoe institutionele beleggers omgaan met duurzaam beleggen en op de milieuwetgeving die ook in de VS en China steeds stringenter wordt. Janssen Groesbeek: “Ik ben niet van de geitenwollen sokken. Ik vind het belangrijk dat bedrijven winst maken, maar ook dat ze oog hebben voor continuïteit. En voor die continuïteit gaan milieu-effecten steeds belangrijker worden. Kijk maar naar verzekeringsmaatschappijen. Die krijgen direct de gevolgen van klimaatschommelingen op hun bureau.”  

Levendig 
De presentatie van Janssen Groesbeek zorgde voor een levendige discussie onder de aanwezigen, waarbij de verschillende visies op de milieuproblematiek soms over elkaar heen buitelden. Volgens Janssen Groesbeek was dit in veel opzichten vergelijkbaar met de reacties vanuit de collegezaal. “Beleggers weten heel goed dat het beleggingslandschap altijd verandert. Maar nu er het plakkaat duurzaamheid op wordt geplakt, worden we er een beetje zenuwachtig van.” 

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap