VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Begrippenlijst Stijlbeleggen

 

Maatstaven Kwaliteit

ROIC/WACC Ratio 
Het rendement op het geïnvesteerd kapitaal (ROIC) vergeleken met de kostenvoet van kapitaal (WACC)

Deze maatstaf laat zien of het bedrijf op het moment in staat is aandeelhouderswaarde te creëren. Indien de ROIC hoger ligt dan de WACC creëert het bedrijf economische winst voor aandeelhouders. Hoe groter het verschil (hoe hoger de ROIC/WACC ratio) des te meer waarde wordt er gecreëerd.

5 Year Average Return on Invested Capital (ROIC) 
Het gemiddelde rendement op geïnvesteerd kapitaal over de afgelopen vijf jaar

Een hoog en constant rendement of geïnvesteerd kapitaal (ROIC) duidt vaak op de aanwezigheid van een zogeheten concurrentievoordeel. Hierbij heeft de VEB de gemiddelde ROIC over de afgelopen vijf jaar genomen. De consistentie van de ROIC boven de kostenvoet van kapitaal is over het algemeen belangrijker dan de mate van verschil ten opzichte van de kostenvoet van kapitaal (WACC).

Working Capital to Sales 
Het gemiddelde werkkapitaal van de afgelopen twee jaar afgezet tegenover de omzet van het meest recente jaar

Werkkapitaal is een belangrijke motor achter de vrije kasstromen die een onderneming weet te genereren. Het werkkapitaal wordt mede beïnvloed door de machtspositie van een onderneming richting klanten en leveranciers en is daarmee ook een indicator voor de concurrentiepositie.

Altman’s Z-score 
Een model om de kans op een faillissement in te schatten 

Binnen het Altman-model worden ratio’s gebruikt om de kans op een faillissement in te schatten. Het model kijkt naar winstgevendheid, activiteit, liquiditeit en solvabiliteit. Bedrijven met een score boven de drie hebben een kleine kans om failliet te gaan, bij een score tussen de 1,81 en 3 valt er onvoldoende te zeggen. Onder de 1,81 is er een reële kans dat het bedrijf in problemen komt.

Long Term Debt to Total Equity 
De lange termijnschulden afgezet tegen het eigen vermogen 

Schulden zijn verleidelijk in goede tijden, maar kunnen desastreus zijn in mindere tijden. In goede tijden lijken zelfs matige bedrijven door het hefboomeffect van schulden goed te presteren. Bedrijven met een duurzaam concurrentievoordeel hebben over het algemeen weinig of geen schulden nodig. Groei kan worden gefinancierd uit de operationele kasstromen van het bedrijf in plaats van schulden.

 

Maatstaven Dividend

Best Div Yld - 1FY 
Het verwachte dividendrendement (dividend ten opzichte van de koers van het aandeel) in het huidige boekjaar

De verwachtingen betreffen taxaties van door dataleverancier Bloomberg gepeilde analisten. De hoogte van het dividendrendement is doorslaggevend voor veel beleggers om in een aandeel te beleggen, in het bijzonder wanneer zij beleggen in aanvulling op het pensioen.

Een relatief hoog dividendrendement blijkt daarnaast empirisch een hoger totaalrendement op te leveren, zo blijkt uit langjarig onderzoek. Beleggers moeten wel oppassen, extreem hoge dividendrendementen zijn vaak een waarschuwing en dienen veelal te worden vermeden.

Best Div Yld - 3FY 
Het verwachte dividendrendement (dividend ten opzichte van de koers van het aandeel) in het huidige boekjaar

Door ook de taxatie naar de verdere toekomst toe in ogenschouw te nemen, is de kans kleiner dat een eenmalige uitschieter in dividend de resultaten te rooskleurig weerspiegelt. Het getoonde getal zegt iets over consistentie en mate van groei van het dividend ten opzichte van het huidige boekjaar.

Dividend coverage ratio 
De nettowinst beschikbaar voor aandeelhouders als deel van het uitbetaalde dividend 

De dividend coverage ratio (omgekeerde payoutratio) wordt gebruikt om de veiligheid van het dividend in te schatten. Gedachte daarbij is dat de kans op dividendverlaging groter is als een hoog percentage van de winst wordt uitbetaald. 

Grote bedrijven betalen gebruikelijk 40 tot 60 procent van de nettowinst uit in de vorm van dividend. Dat komt overeen met een dividend coverage ratio van 1,7 tot 2,5. Als de dividend coverage ratio onder de 1 duikt staat het dividend op het spel, tenzij sprake is van een eenmalige gebeurtenis.

FCFE coverage ratio 
De vrijekastroom beschikbaar voor aandeelhouders (FCFE) gedeeld door het contante dividend en het bedrag aan ingekochte eigen aandelen

De free cash flow to equity (FCFE) vertegenwoordigt de beschikbaar kasstroom nadat rekening is gehouden met de financiering van werkkapitaal en kapitaalinvesteringen. Ook deze maatstaf zegt iets over de houdbaarheid van het huidige dividend. Ratio’s boven de 1 zijn over het algemeen gezond als dit tenminste niet het resultaat is van significant extra schuld opbouwen.

Long Term Debt to Total Equity 
De lange termijnschulden afgezet tegen het eigen vermogen 

Schulden zijn verleidelijk in goede tijden, maar kunnen desastreus zijn in mindere tijden. In goede tijden lijken zelfs matige bedrijven door het hefboomeffect van schulden goed te presteren. Bedrijven met een duurzaam concurrentievoordeel hebben over het algemeen weinig of geen schulden nodig. Groei kan worden gefinancierd uit de operationele kasstromen van het bedrijf in plaats van schulden.

 

Maatstaven Waarde

Price Earnings Ratio (P/E)
De koers/winstverhouding, huidige koers van het aandeel ten opzichte van de winst per aandeel over de afgelopen vier kwartalen

Het betreft hier de verwaterde winst per aandeel, aangepast voor aandelenopties, warrants en converteerbare obligaties. Winst wordt vaak gezien als de primaire driver van de waarde van een aandeel en mede daarom ligt de focus van vele beleggingsanalisten op de winst per aandeel. 

Uit onderzoek blijkt dat de k/w de meest gebruikte maatstaf is door institutionele beleggers. Volgens diverse onderzoeken blijkt de k/w een voorspellende waarde voor het toekomstig rendement van aandelen.

Price/ Cash Flow Ratio 
De koers/kasstroomverhouding. De huidige koers van het aandeel wordt gedeeld door de kasstroom per aandeel over de afgelopen vier kwartalen 

Voor veel bedrijven worden de zogeheten ‘’noncash charges’’, zoals afschrijvingen, opgeteld bij de winst per aandeel om de kasstroom per aandeel te berekenen.

De voorkeur van sommige analisten gaat uit naar kasstromen in plaats van winst omdat kasstromen over het algemeen minder onderhevig zijn aan manipulatie door het management.

Net als de koers-winstverhouding heeft ook de koers/kasstroomverhouding volgens diverse onderzoeken een voorspellende waarde voor het rendement op aandelen.

Price to Book Ratio 
De koers/boekverhouding. De huidige koers van het aandeel wordt gedeeld door de laatst bekende boekwaarde per aandeel 

Om de boekwaarde per aandeel te berekenen wordt eerst het eigen vermogen uitgerekend dat gewone aandeelhouders toekomt. Vervolgens wordt deze gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

Het voordeel is dat boekwaarde in tegenstelling tot de winst vrijwel altijd positief. Het nadeel is dat menselijk kapitaal, belangrijk voor dienstenbedrijven, buiten beschouwing blijft. Vooral voor financiële instellingen is dit een relevante maatstaf, omdat veel van de bezittingen bestaan uit relatief liquide bezittingen.

Enterprise Value to EBITDA 
De verhouding tussen de ondernemingswaarde (enterprise value) en het bedrijfsresultaat (EBITDA) 

Het voordeel van de EV/EBITDA is dat deze maatstaf, in tegenstelling tot de koerswinstverhouding, rekening houdt met de kapitaalstructuur. Schulden, specifieker: de netto-schuldpositie (schuld- en kaspositie) van het bedrijf worden in de berekening betrokken.

Bij het analyseren van de EV/EBITDA is het rendement op het geïnvesteerde kapitaal (ROIC) de relevante maatstaf, omdat EBITDA vloeit naar alle verschaffers van kapitaal.

Enterprise Value to Sales 
De verhouding tussen de ondernemingswaarde en omzet

De ratio is een belangrijk alternatief voor de koersomzetverhouding, omdat rekening wordt gehouden met de kapitaalstructuur van het bedrijf. Vergelijkingen tussen bedrijven zijn nauwkeuriger wanneer ook rekening wordt gehouden met de nettoschuldpositie.

Het voordeel van de Enterprise Value to Sales is dat de ratio ook gebruikt kan worden als de winst of kasstroom negatief is van een bedrijf.

 

Maatstaven Groei

EPS growth 
De verwachte groei van de winst per aandeel 

Hierbij wordt de gemiddelde verwachte1 winst per aandeel genomen over 3 jaar. Dit getal wordt afgezet tegen de behaalde winst per aandeel over het afgelopen boekjaar. Hieruit wordt een samengestelde jaarlijkse groei berekend.

CPS growth 
De verwachte groei van de kasstroom per aandeel

Het gaat daarbij om de winst per aandeel plus non-cash items. Hierbij wordt de gemiddelde verwachte kasstroom per aandeel genomen over 3 jaar. Dit getal wordt afgezet tegen de behaalde kasstroom per aandeel over het afgelopen boekjaar. Hieruit wordt een samengestelde jaarlijkse groei berekend.

BPS growth 
De verwachte groei van de boekwaarde per aandeel

Hierbij wordt de gemiddelde verwachte boekwaarde per aandeel genomen over 3 jaar. Dit getal wordt afgezet tegen de behaalde boekwaarde per aandeel over het afgelopen boekjaar. Hieruit wordt een samengestelde jaarlijkse groei berekend.

EBITDA growth 
De verwachte groei van het bedrijfsresultaat (EBITDA)

Hierbij wordt de gemiddelde verwachte EBITDA genomen over 3 jaar. Dit getal wordt afgezet tegen de behaalde behaalde EBITDA over het afgelopen boekjaar. Hieruit wordt een samengestelde jaarlijkse groei berekend.

Revenue growth 
De verwachte groei van de omzet

Hierbij gaat het om de gemiddelde verwachte omzet over 3 jaar. Dit getal wordt afgezet tegen de behaalde omzet over het afgelopen boekjaar. Hieruit wordt een samengestelde jaarlijkse groei berekend.