VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Disclaimer

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de (gehele) website www.veb.net. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 

Uitsluiting aansprakelijkheid VEB
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de VEB zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht, kan zij niet zonder meer of in alle gevallen instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de daarop geboden informatie.  Zij garandeert evenmin dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren. De VEB is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan zij verantwoordelijk worden gehouden, voor welke uit de op haar website geboden informatie voortvloeiende geleden schade dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Zij wijst dan ook iedere (vorm van) aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op haar website, al dan niet door derden, (aan)geboden informatie, alsook ten aanzien van het (ongestoorde) gebruik van die website, uitdrukkelijk van de hand.

 

Gebruik gegevens externe partijen
Voor de informatie op deze website maakt de VEB gebruik van de volgende gegevens van een aantal externe partijen: 

  • De koersgegevens van beursfondsen worden geleverd door VWD Groep en CBOE.
  • De fundamentele kerngegevens worden geleverd door Xignite
  • Morningstar is onze partner op het gebied van beleggingsfondsen. De data over duizenden beleggingsfondsen zijn afkomstig van deze partij. 
  • De meest actuele nieuwsberichten over beurs en beleggen zijn afkomstig van nieuwsagentschap ABM Financial News.

 

Hoewel al deze partijen de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de geleverde gegevens, zijn zij, alsmede de aan hen gelieerde ondernemingen, datavendors en toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via het internet alsmede technische storingen.

Tevens aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen die geleden worden als gevolg van het gebruik van gegevens of ideeën verstrekt door VWD Groep. De informatie op deze website is in licentie verkregen van verschillende leveranciers en dient alleen voor persoonlijk gebruik. Verspreiding of doorgeleiding van deze informatie op welke manier dan ook is verboden. 

 

Informatie gebruiken
De VEB behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via haar website aangeboden informatie, waaronder alle teksten, grafisch 

materiaal en logo’s. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling dan wel (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is dan wel (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de VEB of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


De VEB verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data aan derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. De verkregen gegevens worden uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de bezoekers in kaart te brengen. Middels deze gegevens zijn wij in staat de website verder te optimaliseren.

 

Geen individueel beleggingsadvies
Eventuele selectiecriteria en beschrijvingen behelzen geen individueel beleggingsadvies, maar zijn slechts een beschrijving van beleggingsstrategieën en reflecteren de persoonlijke meningen van auteurs. Een publicatie op deze website mag niet worden beschouwd als advies waarop beleggers hun beleggingsbeslissingen zouden moeten baseren. De VEB en haar werknemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie.

 

Wijzigingen
De VEB behoudt zich het recht voor de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd

 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.