VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB Bedrijven Barometer

Ruim de helft van de Damrak-CEO’s verbrandt geld van aandeelhouders. De bedrijven waaraan zij leiding geven blijken niet structureel in staat een rendement op geïnvesteerd kapitaal te boeken dat boven de minimale rendementseis van kapitaalverschaffers ligt. 

Wat hebben de ondernemingen gemeen die wél waarde weten te creëren? Pat Dorsey, tot 2011 hoofdanalist bij het Amerikaanse analistenhuis Morningstar en nu vermogensbeheerder, analyseerde de overeenkomsten tussen deze hoogvliegers en identificeerde vijf duurzame concurrentievoordelen. Deze voordelen houden concurrenten buiten de deur, zoals een slotgracht een kasteel beschermt.

Dee vijf duurzame concurrentievoordelen krijgen een prominente plek in de VEB Barometer. De Barometer is een nieuw initiatief van de VEB waarmee Nederlandse beursfondsen worden beoordeeld op zeven criteria die iets zeggen over het lange termijn rendementspotentieel en beleggers kunnen helpen om dit potentieel per onderneming in te schatten. Belangrijk: lees eerst de disclaimer

De zeven criteria zijn:

1. Waardecreatie
Op de lange termijn heeft een bedrijf alleen bestaansrecht als het een rendement op geïnvesteerd kapitaal (ROIC, return on invested capital) realiseert dat ten minste gelijk is aan de rendementseis van investeerders – aandeelhouders, obligatiebeleggers en banken (WACC, weighted average cost of capital). Dit eerste criterium beoordeelt of een bedrijf (structureel) in staat is haar kapitaalkosten goed te maken en waarde te creëren.

 

2. Duurzame concurrentievoordelen
Een hoge ROIC is alleen houdbaar als een bedrijf beschikt over duurzame concurrentievoordelen. Dit Barometercriterium analyseert of een bedrijf beschikt over één of meer van de volgende vijf duurzame concurrentievoordelen: immateriële activa, kostenvoordelen, overstapdrempels, netwerkeffecten en efficiënte schaal.


3. Groei
Groei prijkt vaak bovenaan op het prioriteitenlijstje van de gemiddelde CEO. Maar groei is nooit gratis: het vergt investeringen in R&D, machines en werkkapitaal. Alleen als het rendement dat op deze investeringen wordt gemaakt hoger is dan de kostenvoet van kapitaal creëert groei daadwerkelijk waarde. Dit Barometercriterium kijkt naar de toename van de omzet in de laatste vijf jaar, en probeert te beoordelen of toekomstige groei waardecreërend is.


4. Waardering
Hoe indrukwekkend het perspectief van een bedrijf ook, uiteindelijk bepaalt de instapkoers een flink deel van het rendement. De Barometer kijkt aan de hand van de ondernemingswaarde-ebitda-waarderingsmaatstaf of de aandelen aantrekkelijk of juist duur zijn.


5. Balans
Veel schulden verhogen het risicoprofiel van een bedrijf. Door een schuldhefboom valt meer winst onder aandeelhouders te verdelen als de zaken voorspoedig gaan, maar als resultaten onder druk komen te staan komt een bedrijf sneller in de problemen en is zo al snel overgeleverd aan de grillen van de huisbankiers. Dit criterium beoordeelt de schuldpositie door te kijken hoe vaak het bedrijfsresultaat in de nettoschuld gaat.


6. Dividend
Een dividenduitkering is een signaal dat beleggers serieus worden genomen. De Barometer beoordeelt de groei van het dividend in de laatste vijf jaar en de houdbaarheid van de uitkering door de payout-ratio te analyseren.


7. Corporate governance
Corporate governance gaat over de wisselwerking tussen het bestuur, toezichthouders, aandeelhouders en de accountant. Bij verstoorde verhoudingen bestaat het risico op miskleunen. Dit Barometercriterium geeft de voor een bepaald bedrijf meest in het oog springende governance-thema’s weer.


Werkwijze

Voor elk Barometercriterium krijgt de onderneming een score (met uitzondering van de meer kwalitatieve criteria één en twee). De score wordt bepaald door een formule die ieder individueel criterium in absolute zin te beoordeelt, en vergelijkt met de historie van het bedrijf zelf, sectorgenoten en de andere Damrak-bedrijven.

De Barometer is het meest geschikt voor de lange-termijn-belegger die niet bij elk nieuwtje aan- of verkooporders inlegt. De scores worden ieder jaar geactualiseerd, met uitzondering van het waarderingscriterium, dat sterk kan schommelen door fluctuerende koersen (een keer per kwartaal). Vanzelfsprekend zal bij majeure veranderingen – grote desinvesteringen, overnames of een superdividend – een update verschijnen.

In de komende maanden zal de VEB het aantal Barometer-rapporten verder uitbreiden.