VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB ziet vooralsnog af van een collectieve actie tegen ABN Amro. Voor een beperkt aantal individuele aandeelhouders kan het wel de moeite lonen om individueel actie te ondernemen. De VEB heeft een aantal beleggers die het betreft hierover geïnformeerd. Zie ook dit artikel.

Dat ABN Amro beleggers te laat en niet adequaat heeft geïnformeerd blijft als een paal boven water staan. Dergelijk handelen is slecht voor het vertrouwen in de kapitaalmarkt.
De VEB heeft daarom toezichthouder AFM gevraagd de zaak in behandeling te nemen en handhavend tegen ABN Amro op te treden.


Schuldwitwassen

Op 15 maart 2021 maakte dagblad De Telegraaf bekend dat ABN Amro Bank door het Openbaar Ministerie (‘OM’) wordt verdacht van schuldwitwassen. De Telegraaf ontdekte deze mededeling in een bijzin op pagina 282 in het jaarverslag over 2020 van de bank. Deze zwaardere verdenking kwam bovenop de eerdere verdenking van witwassen. De mededeling achterin het jaarverslag is niet passend voor essentiële informatie over een onderneming. Hierdoor was deze informatie niet snel toegankelijk en kon niet op correcte wijze en tijdig worden beoordeeld door het beleggend publiek.

Terwijl een enkele belegger wellicht meteen deze informatie vernam bij publicatie van het jaarverslag op 10 maart 2021 en zijn aandelen ABN snel verkocht, kwam de grootste koersdaling nadat De Telegraaf hiervan melding maakte op 15 maart.

Achtergrond
Het OM maakte op 26 september 2019 bekend een onderzoek naar witwassen bij ABN te starten. Op een zeker moment daarna heeft het OM de verdenking uitgebreid met schuldwitwassen. Nog altijd heeft ABN geen duidelijkheid verschaft over wanneer het OM zijn verdenkingen uitbreidde. ABN publiceerde haar jaarverslag over 2020 op 10 maart 2021. Het is aannemelijk dat het OM ruim daarvoor ABN heeft geïnformeerd over de uitbreiding van de verdenkingen.

Misleiding
De VEB is van mening dat ABN daarmee beleggers heeft misleid. Door de voorwetenschap van de verdenking van schuldwitwassen niet onverwijld en met een persbericht aan het beleggend publiek kenbaar te maken heeft ABN onrechtmatig jegens beleggers gehandeld. De VEB heeft geprobeerd met ABN tot een passende regeling voor gedupeerden te komen. Tot op heden zonder resultaat. De VEB heeft ABN namens beleggers aansprakelijk gesteld voor de door haar veroorzaakte schade. Nog altijd ontbreekt het aan een gedegen persbericht van ABN over deze feiten. Ook na enkele brieven van de VEB (op 19 maart, 12 april en 11 mei 2021) heeft ABN geweigerd aan te geven wanneer ze zelf op de hoogte is gebracht over de verdenking door het OM; daarmee is het ook onduidelijk hoe lang beleggers voorafgaand aan de publicatie van het jaarverslag 2020 en het artikel in De Telegraaf onjuist zijn geïnformeerd.

ABN schikte in april 2021 met het OM voor de verdenking van (schuld)witwassen voor een bedrag van maar liefst 480 miljoen euro (bestaande uit 300 miljoen euro boete en 180 miljoen euro voordeelsontneming). Deze schikking betrof enkel de bank, niet haar (oud)bestuurders, die mogelijk nog worden vervolgd.

De schikking met het OM staat los van de misleiding van beleggers. Beleggers die hun aandelen ABN hebben gekocht voor publicatie van het jaarverslag (10 maart 2021) en/of hebben gekocht voor de bekendmaking in het artikel van De Telegraaf (15 maart 2021) hebben hierdoor mogelijk schade geleden. Waren zij eerder geïnformeerd over de verdenking van schuldwitwassen dan hadden zij hun aandelen ABN niet of tegen een lagere prijs gekocht.