VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB bereikt schikking met Deloitte voor VEB leden en partners in zaak Ahold

De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Na 15 jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

Het bereiken van een regeling betekent niet dat Deloitte erkent aansprakelijk te zijn voor of schuldig te zijn aan de als gevolg van de boekhoudfraude bij Ahold geleden schade. Deloitte stelt dat diverse gerechtelijke instanties in de loop der jaren hebben bevestigd dat de fraude juist mede bedoeld was om Deloitte als accountant te misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld.

De compensatieregeling is beschikbaar voor daarvoor kwalificerende VEB-leden en VEB-partners. De door de VEB tegen Deloitte bij de rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakte procedure is als onderdeel van de overeenkomst op 6 juni 2018 beëindigd.

Alleen beleggers die uiterlijk op 3 juni 2018 VEB-lid of VEB-partner zijn geworden (en lid of partner blijven tot minimaal de datum van uitkering van de compensatie) kwalificeren voor compensatie. De betreffende VEB-leden en VEB-partners dienen Ahold-aandelen gekocht te hebben in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en deze aandelen ofwel op 24 februari 2003 nog steeds in hun bezit te hebben gehad, ofwel voor 23 februari 2003 met verlies te hebben verkocht. VEB-leden en VEB-partners die aan deze eisen voldoen konden zich tot en met uiterlijk 6 december 2018 aanmelden bij de VEB voor deelname aan de regeling. Aanmelding is niet meer mogelijk.

Waar staan we?
De Ahold/Deloitte claims administrator heeft de ingediende claims beoordeeld op geldigheid en volledigheid. Met veel deelnemers is contact opgenomen om een claim die nog niet geldig of volledig was alsnog in orde te maken. De claimant heeft vervolgens de gelegenheid gekregen om een toelichting en/ of aanvullende documentatie te verstrekken. Er is vanwege het grote aantal claims veel tijd nodig geweest om deze deelnemers de claims te laten aanvullen, waardoor deze fase langer heeft geduurd.

De controle van de ingediende claims is inmiddels afgerond. Begin 2021 informeert de Ahold/ Deloitte claims administrator de claimanten over de geldigheid van de ingediende claims.

De vergoeding aan deelnemers met een geldige claim wordt in twee delen uitbetaald. Er vindt begin 2021 een eerste uitbetalingsronde plaats waarin de basisvergoeding van 400 euro per kwalificerende deelnemer wordt uitgekeerd, waarna later in 2021 een tweede uitbetalingsronde volgt. Deze tweede uitbetaling betreft een aanvullende vergoeding voor kwalificerende deelnemers die een bepaalde minimale koersschade op hun aandelen Ahold hebben geleden. Niet voor alle deelnemers is een tweede uitbetaling dus van toepassing. Wie voor deze uitbetaling kwalificeert, is op dit moment nog niet aan te geven en zal over enkele maanden duidelijk worden.

Lees ook de Q&A met de meest gestelde vragen en antwoorden