VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Veelgestelde vragen

Q&A Schikkingsovereenkomst VEB/Deloitte inzake Ahold

De VEB heeft een overeenkomst bereikt met Deloitte, de controlerend accountant van Koninklijke Ahold N.V. (“Ahold”), over een compensatieregeling voor daarvoor kwalificerende VEB-leden en partners aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam. In deze overeenkomst is onder meer afgesproken dat de door de VEB tegen Deloitte c.s. gestarte collectieve procedure op 6 juni 2018 is beëindigd.

Een aantal veel gestelde vragen over de bereikte regeling en afwikkeling wordt onderstaand beantwoord. Houd ook het VEB-beleggingsmagazine Effect en de VEB-website in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen in dit dossier.

1. Wat is de achtergrond van deze regeling?
Op 24 februari 2003 moest Ahold bekendmaken dat er sprake was van grootscheepse fraude bij het onderdeel US Foodservice. De winsten moesten met 880 miljoen dollar neerwaarts worden bijgesteld. Bovendien bleek dat Ahold de cijfers had opgepoetst door deelnemingen in de cijfers mee te nemen (te consolideren) waarover het bedrijf geen controle had. De indruk werd gewekt dat er wel controle bestond, maar uit geheime ‘sideletters' bleek dat de werkelijke verhoudingen anders lagen.

De VEB heeft in samenwerking met Amerikaanse advocaten in 2005 een schikking weten te bereiken met Ahold, haar bestuurders en commissarissen (“Ahold Schikking”). De Ahold Schikking is op 16 juni 2006 algemeen verbindend verklaard door de Amerikaanse rechter. Accountant Deloitte was geen onderdeel van deze schikking.

De VEB houdt de maatschap Deloitte en haar individuele maten aansprakelijk vanwege het ten onrechte afgeven van goedkeurende verklaringen bij de jaarrekeningen van Ahold over 1999, 2000 en 2001. Het gaat om de jaren voorafgaand aan de boekhoudfraude die op 24 februari 2003 aan het licht kwam.

Deloitte stelt dat het van belang is vast te stellen dat zij in de Ahold-fraude geen dader is; de fraude door US Foodservice, een Amerikaanse dochter van Ahold, was juist mede bedoeld om Deloitte als accountant te misleiden. Diverse gerechtelijke instanties hebben dat in de loop der jaren bevestigd. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld. Deloitte heeft aansprakelijkheid betwist. Vervolgens is de VEB bij de Rechtbank Amsterdam een collectieve procedure gestart tegen Deloitte.

Maar nu, na 15 jaar, heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

2. Wie betaalt de schadevergoeding aan de daarvoor kwalificerende VEB-leden en VEB-partners?
De VEB heeft met Deloitte, mede namens aan Deloitte gelieerde accountants en adviseurs (“Deloitte c.s.”), een overeenkomst gesloten ter beëindiging van het geschil. In deze overeenkomst is afgesproken dat de door de VEB tegen Deloitte c.s. gestarte collectieve procedure bij de Rechtbank Amsterdam op 6 juni 2018 is beëindigd.

De schikking zorgt voor een billijke verdeling van het schikkingsbedrag, rekening houdend met de verschillende aandelenposities van de VEB-Leden en VEB-Partners. 

De overeenkomst impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door Deloitte c.s.

3. Wie kwalificeren voor compensatie?
Alleen beleggers die uiterlijk op 3 juni 2018 VEB-lid of VEB-partner zijn geworden (en lid of partner blijven tot minimaal de datum van uitkering van de compensatie) en zich tijdig hebben aangemeld voor deelname (zie hierna) kwalificeren voor compensatie. Personen die geen lid of partner van de VEB waren voor 4 juni 2018 kwalificeren dus niet voor compensatie.

De betreffende VEB-leden en VEB-partners dienen Ahold-aandelen gekocht te hebben in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en deze aandelen tot tenminste 23 februari 2003 te hebben (aan)gehouden, dan wel in deze periode Ahold-aandelen te hebben gekocht en deze aandelen vóór 23 februari 2003 met verlies te hebben verkocht.

VEB-leden en VEB-partners die aan deze eisen voldoen konden zich uiterlijk tot en met 6 december 2018 aanmelden bij de VEB voor deelname aan de regeling (zie vraag 5.A).

4. Wanneer kwalificeer ik als VEB-Partner?
Een VEB-Partner is een rechtspersoon die een partnerschapsovereenkomst met de VEB heeft gesloten voor 4 juni 2018.

5A. Hoe kwalificeer ik voor compensatie?
Indien u aan de voorwaarden voldoet (zie vraag 3) en u zich uiterlijk op 6 december 2018 bij de VEB heeft aangemeld voor deelname aan de regeling met Deloitte c.s. (dat kan via uw online VEB-account), dient u reeds een claim te hebben ingediend bij een professioneel administratiekantoor. Daartoe heeft de VEB een claimpakket ter beschikking gesteld dat alle informatie bevat die nodig is om een claim in te dienen. 

5B. Hoe zorg ik dat ik compensatie ontvang?
Om compensatie te kunnen ontvangen is het vereist dat u tijdig een geldige claim heeft ingediend bij de Ahold Deloitte Claims Administrator. Het is niet meer mogelijk om nog een claim in te dienen.

6. Welk bedrag is voor compensatie beschikbaar?
In het kader van de overeenkomst stelt Deloitte c.s. in beginsel een bedrag van 10 miljoen euro ter beschikking ten behoeve van de VEB-leden en VEB-partners die aan de voorwaarden voldoen (zie vragen 3, 4, 5.A en 5.B).

7. Hoeveel compensatie kunnen daarvoor kwalificerende VEB-leden verwachten?
De definitieve hoogte van de compensatie per aandeel is afhankelijk van het aantal ingediende geldige claims en van het aantal aangemelde aandelen. Bij de berekening van de individuele vergoedingen is zoveel mogelijk aangesloten bij de systematiek die eerder ook bij de Ahold Schikking is gehanteerd. Wel is het nu zo dat de vergoeding voor een kwalificerend VEB-lid uit hoofde van de overeenkomst met Deloitte c.s. op zijn minst 400 euro bedraagt, indien hij heeft aangetoond dat hij zich tijdig aanmeldde bij de VEB voor deelname aan de VEB-actie Deloitte en hij zich destijds tijdig bij de VEB aanmeldde voor deelname aan de Ahold Schikking. Indien een kwalificerend VEB-lid aanvullend bewijs aanleverde over zijn Ahold-aandelen of over het bedrag dat hij uit de Ahold Schikking heeft ontvangen, is een vergoeding van meer dan 400 euro mogelijk.

Inmiddels is duidelijk welk percentage van de koersschade per kwalificerende schikkingsdeelnemer in totaal vergoed kan worden. Er is een minimale koersschade die een deelnemer moet hebben geleden om hiervoor in aanmerking te komen, omdat in andere gevallen de eerder betaalde vergoeding van 400 euro al een groter deel van de schade heeft gecompenseerd. Meer hierover leest u op www.aholddeloitteschikking.nl

Het voortdurend lidmaatschap of partnerschap van de VEB is vereist tenminste tot het moment dat de compensatie is uitbetaald.

8A. Ik had in de periode die loopt van 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 aandelen Ahold, maar ben geen lid (meer) van de VEB, kan ik alsnog (opnieuw) lid worden en meedoen aan de regeling?
U bent natuurlijk van harte welkom om VEB-lid te worden, maar helaas bent u te laat om te profiteren van deze overeenkomst met Deloitte. Een VEB-lidmaatschap kan desalniettemin een goede investering voor u blijken bij eventuele toekomstige VEB- schikkingen.

8B. Ik ben tijdig VEB-lid geworden en had aandelen Ahold (gekocht op 1 juli 2000) maar heb deze aandelen verkocht op 19 februari 2003. Kan ik ook meedoen aan de regeling?
Ja, dat kan mits u deze aandelen met verlies heeft verkocht. Voor de volledigheid: u kunt meedoen met de regeling als u Ahold-aandelen gekocht heeft in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en u deze aandelen tot tenminste 23 februari 2003 heeft aangehouden, of u in deze periode Ahold-aandelen heeft gekocht en deze aandelen vóór 23 februari 2003 met verlies heeft verkocht. Als u de aandelen met winst heeft verkocht vóór 23 februari 2003, kunt u dus niet meedoen.

9. Ik ben Ahold belegger en was al voor 4 juni 2018 VEB-lid, maar heb mij nog niet gemeld als deelnemer aan de Ahold/Deloitte-actie. Kan dat alsnog?
Nee, u kon zich als VEB-lid tot en met 6 december 2018 aanmelden voor deelname aan de VEB-Actie Ahold/Deloitte.

10. Moeten daarvoor kwalificerende beleggers VEB-lid blijven om in aanmerking te komen voor compensatie?
Ja, het lidmaatschap of partnerschap van de VEB is in ieder geval doorlopend vereist tot het moment dat de compensatie is uitbetaald. Deze uitbetaling vindt vanaf juni 2022 plaats.

11. Waarom ontvangen daarvoor kwalificerende VEB-leden een vergoeding onder de overeenkomst en niet-leden niets?
De VEB is een vereniging en behartigt primair het belang van haar leden en partners. Onze leden en partners maken het mogelijk om alle activiteiten, waaronder het voeren van collectieve acties, te ontplooien. De VEB ontvangt geen subsidie van de overheid.

12. Is het vereist de aandelen Ahold nu nog steeds in portefeuille te houden om deel te nemen aan de regeling?
Nee, dat is niet nodig. Het gaat erom dat u in de relevante periode aandelen Ahold in uw portefeuille had. Ten aanzien van het bewijs verwijzen wij u naar vraag 18.

13. Ik ontvang iedere week een nieuwsbrief van de VEB. Ben ik dan automatisch lid van de vereniging?
Nee, ook niet-leden kunnen de nieuwsbrief ontvangen. U bent daarmee niet automatisch lid van de VEB. Voor informatie over de voordelen van een VEB- lidmaatschap: klik hier. Echter, indien u nu pas VEB-lid wordt, bent u te laat om te kunnen deelnemen aan de regeling.

14. Is de compensatie niet te laag, ik heb immers een groter verlies op mijn Ahold- belegging geleden?
De VEB vindt de overeenkomst met Deloitte over de regeling redelijk en verdedigbaar. Na bijna 15 jaar procederen hoopt de VEB het Ahold-dossier hiermee te kunnen sluiten. De schikking zorgt voor een billijke verdeling van het schikkingsbedrag, rekening houdend met de verschillende aandelenposities van de VEB-Leden en VEB-Partners.

Het is uiteindelijk aan ieder daarvoor kwalificerend VEB-lid zelf om over deelname aan de regeling te beslissen. De door de VEB tegen Deloitte gestarte collectieve procedure is echter op 6 juni 2018 beëindigd.

Daarnaast geldt dat deze overeenkomst alleen met Deloitte is getroffen. Uit de Ahold Schikking heeft u in 2007 reeds een vergoeding (kunnen) ontvangen.

15. Kan ik nu al een claim indienen?
Nee, het is helaas niet meer mogelijk om claims in te dienen.

16. Ik heb in het verleden al een claimformulier ingediend, moet dat opnieuw?
Het claimformulier waarnaar u verwijst heeft betrekking op de Ahold Schikking. Uit de Ahold Schikking heeft u in 2007 reeds een vergoeding (kunnen) ontvangen. Wij raden u aan het claimformulier dat betrekking heeft op de Ahold Schikking te bewaren ten behoeve van deelname aan de regeling met Deloitte c.s.

De overeenkomst over de huidige regeling is bereikt met Deloitte c.s., destijds de controlerend accountant van Ahold. Het gaat daarbij over compensatie van daarvoor kwalificerende VEB-leden en VEB-partner aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam.

17. Ik heb opties gehad op aandelen Ahold, vallen deze ook onder de compensatieregeling?
Nee, de regeling met Deloitte c.s. ziet uitsluitend op de aandelen Ahold. Opties zijn afgeleide en niet door Ahold uitgegeven producten. Indien gedurende de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 aandelen Ahold zijn verworven door uitoefening van een optie kan het verlies op deze aandelen mogelijk wel voor compensatie kwalificeren. Daarvoor gelden dezelfde voorwaarden, waaronder het hierna genoemde bewijs (zie vraag 18).

18. Bewijs: hoe bewijs ik mijn aandelenbezit in de relevante periode?
De regeling met Deloitte c.s. geldt voor daarvoor kwalificerende VEB-leden en VEB- partners die aandelen Ahold hebben gekocht in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en deze aandelen tot tenminste 23 februari 2003 hebben (aan)gehouden, dan wel in deze periode Ahold-aandelen hebben gekocht en deze aandelen vóór 23 februari 2003 met verlies hebben verkocht. De banken en brokers beschikken veelal niet meer over gegevens uit die periode. Daarom geldt voor deze regeling als bewijs:

  1. een bankrekeningafschrift of screenshot elektronisch bankieren waaruit de bijschrijving van een vergoeding in het kader van de Ahold Schikking alsmede de omvang daarvan ondubbelzinnig blijkt;
  2. uw claimformulier behorend bij de Ahold Schikking, voor zover u dit zelf heeft bewaard in uw eigen administratie dat, tezamen met de daarbij benodigde bewijsmiddelen van transacties in aandelen Ahold, voldoende gegevens bevat om het administratiekantoor in staat te stellen om bij benadering te berekenen wat uw aanspraak uit hoofde van de Ahold Schikking moet zijn De verdeelsleutel die bij de Ahold Schikking is gebruikt geldt daarvoor als uitgangspunt;
  3. transactieoverzichten uit de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003.