VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Veelgestelde vragen

In februari 2013 heeft de Nederlandse staat bankverzekeraar SNS Reaal genationaliseerd. Aandeel- en obligatiehouders SNS Reaal en SNS Bank zijn daarbij onteigend. Namens gedupeerde beleggers is de VEB een collectieve actie begonnen

De VEB strijdt op verschillende fronten voor de belangen van onteigende aandeel- en obligatiehouders SNS Reaal en SNS Bank. Hieronder een overzicht van de stappen die tot nu toe zijn gezet.

Enquête naar gang van zaken SNS Reaal


1. Welke stappen heeft de VEB gezet tegen het onteigeningsbesluit?
De VEB is betrokken bij verschillende procedures. Hieronder een overzicht van de stappen die de VEB tot nu toe heeft gezet.

(i) Het aanvechten van het onteigeningsbesluit van minister van financiën Jeroen Dijsselbloem bij de Raad van State was de eerste stap die de VEB zette namens onteigende beleggers. Op 15 februari 2013 oordeelde de Raad van State dat het onteigeningsbesluit rechtmatig was.

(ii) De Raad van State oordeelt niet over de compensatie van onteigende beleggers. Dat oordeel is voorbehouden aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. Deze procedure wordt de schadeloosstellingsprocedure genoemd. Inmiddels heeft de Ondernemingskamer een beschikking gewezen, waarin duidelijkheid wordt gegeven over de waarde van de onteigende effecten.

(iii) De VEB heeft bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens beroep ingesteld tegen de onteigening en de wijze waarop de minister gebruik heeft gemaakt van de Interventiewet. Daarmee heeft de VEB haar rechtspositie geborgd. Namens de gedupeerde beleggers heeft de VEB gezorgd dat tijdig geklaagd is bij het Europees Hof. Het Europees Hof heeft aangegeven dat gedupeerden moeten wachten op de uitspraak van de Hoge Raad en vervolgens de OK inzake de schadeloosstelling. Daarna mogen de gedupeerden een nieuw verzoek indienen bij het Hof.

(iv) De VEB heeft bezwaar en beroep ingesteld tegen het SREP besluit van De Nederlandsche Bank. Dit besluit ging vooraf aan de nationalisatie en vormde voor de minister reden om over te gaan tot nationalisatie. Op basis van dit besluit diende SNS haar balans binnen vier dagen met 1,84 miljard euro te versterken. Iets wat op voorhand een onmogelijkheid was. De rechtbank Rotterdam oordeelde dat onteigende beleggers geen rechtstreeks belang hadden bij dit SREP-besluit. De rechtbank overwoog dat het SREP-besluit van DNB tot SNS Bank is gericht, terwijl het besluit tot onteigening van SNS Reaal door de minister van financiën (dus een ander orgaan) is genomen. Het beroep van onteigende beleggers is daarmee ongegrond verklaard.

2. Begin november 2014 heeft de VEB een verzoek tot onderzoek naar mogelijk wanbeleid gedaan. Waarom? 
De VEB heeft een verzoek tot enquête bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam ingediend. In deze enquêteprocedure staat het beleid en de gang van zaken van SNS centraal voor de gehele periode dat SNS beursgenoteerd was (van 2006 tot 2013). Dit onderzoek moet boven tafel krijgen wat er bij SNS fout is gegaan en wie daarvoor verantwoordelijk is.

3. Hoe werkt zo'n enquête?
Een enquête is een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken bij een onderneming. Deze procedure wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam. 

Het doel van het enquête-onderzoek is het geven van openheid over de gang van zaken binnen een onderneming en de vaststelling van de verantwoordelijkheid voor het beleid. 

Een enquêteprocedure bestaat uit twee fasen. Allereerst dient onderzoek te worden verricht naar de gang van zaken binnen de onderneming. 

In de tweede fase zal worden vastgesteld of sprake is van wanbeleid en welke bestuurders en/of commissarissen daarvoor verantwoordelijk zijn. Hoelang een enquêteprocedure duurt valt op voorhand niet te zeggen. Dat hangt onder meer af van de omvang van de onderneming en de omvang van de onderzoeksperiode.  

4. Wat kunnen beleggers met de uitkomst van de enquête?
De uitkomst van het onderzoek kan de basis vormen voor de kwalificatie wanbeleid en verdere acties van de VEB tegen bestuurders en commissarissen van SNS. 

Denk bij dit laatste bijvoorbeeld aan vorderingen van gedupeerde beleggers wegens misleidende uitlatingen door het bestuur van SNS. Dergelijke vorderingen zijn aandeelhouders bij de nationalisatie niet ontnomen.

Schadeloosstelling

1. Hoe staat het ervoor met de schadeloosstellingsprocedure bij de Ondernemingskamer?
De Ondernemingskamer (OK) van het gerechtshof Amsterdam oordeelt over de compensatie van onteigende beleggers.

Op 11 februari 2021 heeft de Ondernemingskamer (OK) een beschikking gewezen waarin duidelijkheid is gegeven over de waarde van de onteigende effecten.

Voor meer informatie over de schadeloosstellingsprocedure klikt u hier.