VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB en Landis-curatoren bundelen krachten

De Vereniging van Effectenbezitters en de curatoren in het faillissement van het Landis-concern hebben nadere afspraken gemaakt over samenwerking terzake van hun acties jegens de mogelijk aansprakelijke betrokkenen in dat faillissement.

De curatoren zullen alle informatie waarover zij beschikken, met uitzondering van bepaalde informatie die onder een beroepsgeheim valt, aan de VEB ter beschikking stellen. Het gaat dan onder meer om de stukken van de tuchtprocedure tegen de accountant, het rapport dat BDO in opdracht van curatoren heeft opgesteld, overige rapporten en toekomstige (concept-) processtukken. In toekomstige juridische procedures zullen de VEB en curatoren nauw samenwerken, onder meer door elkaar over en weer te voorzien van relevante documenten en (concept-)processtukken.

Aan de Ondernemingskamer zal gezien de omvang van de zaak worden voorgesteld een tweede onderzoeker te benoemen, waarna de onderzoekers, zoals eerder afgesproken, de beschikking krijgen over alle relevante documentatie van de curatoren. De kosten voor de benoeming van de onderzoekers en de kosten van het onderzoek komen voor rekening van de boedel. Voorts komen de advocaatkosten van de VEB voor het vervolg van de enquêteprocedure voor rekening van boedel. 

Daartegenover zal de boedel 25% ontvangen van een eventuele schadevergoeding die de VEB of de Stichting VEB-Landis toegekend zal krijgen in een procedure tot aansprakelijkstelling van de bij het faillissement van Landis betrokkenen of die voortkomt uit een schikking in een dergelijke procedure. De eventuele bijdrage aan de boedel zal worden verminderd met de kosten die de VEB/Stichting VEB-Landis ten behoeve van een dergelijke procedure zal maken. Deze afspraak komt in de plaats van de in juni 2007 met curatoren gemaakte afspraak over de terbeschikkingstelling van het curatorenrapport aan de door de Ondernemingskamer benoemde onderzoeker.

De VEB is zeer verheugd over deze samenwerking met curatoren. De financiering, en daarmee de voortgang, van het door de Ondernemingskamer op 31 oktober 2003 gelaste onderzoek is hiermee zeker gesteld. Daarnaast krijgt de VEB toegang tot informatie die de kans op een succesvolle schadeclaim vergroot. De VEB heeft er dan ook alle vertrouwen in dat er eindelijk duidelijkheid zal komen over de verantwoordelijkheid voor de ondergang van Landis, waardoor zoveel aandeelhouders gedupeerd zijn. Met deze stap komt schadeloosstelling van die aandeelhouders weer een flinke stap dichterbij!