VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Claimemissie InnoConcepts

Voormalig uitvindersbedrijf InnoConcepts moet nieuw geld ophalen bij beleggers om een faillisement te voorkomen. Het bedrijf komt met een claimemissie. Wat betekent dit? Een aantal vragen beantwoord.

Waarom heeft InnoConcepts deze claimemissie nodig?
InnoConcepts heeft de afgelopen periode sterk fluctuerende resultaten laten zien en veel schuld (vooral bij ING) op de balans. In korte tijd is meer dan 50 procent van het eigen vermogen verdampt door extra afschrijvingen van 58 miljoen euro op een balanstotaal circa 150 miljoen euro.

Hoewel de balans hier naar alle waarschijnlijkheid een betere weergave van de werkelijkheid door geeft, dreigt InnoConcepts eind 2009 niet meer aan de bankconvenanten te voldoen, tenzij er geld op wordt gehaald. Met de claimemissie wil het bedrijf €27,2 miljoen op halen, dat zal worden gebruikt om een overbruggingskrediet af te lossen en om te investeren in de onderneming.

Zijn de problemen bij InnoConcepts met deze claimemissie verholpen?
De huidige claimemissie is niet de eerste in de geschiedenis van InnoConcepts. Toen de prestaties in de praktijk achterbeleven bij de voorspellingen, staakten afnemers de betalingen. De tekorten in de kas werden aangevuld met emissies, die door de ten onrechte gepresenteerde winsten tegen een hoge koers in de markt konden worden gezet. Of dat ditmaal anders uit pakt, moet nog blijken.

Meer over InnoConcepts vindt u hier:


Het proces lijkt ingewikkeld, waarom maakt InnoConcepts gebruik van een claimemissie?
De prijs van aandelen InnoConcepts is, net zoals de prijs van andere aandelen en certificaten, volatiel. Het is daarom lastig om op een eerlijke manier vooraf een goede prijs voor de nieuwe aandelen te bepalen, zonder daarbij de zittende aandeelhouders te benadelen.

De nieuwe aandelen worden daarom tegen een prijs aangeboden die fors lager is dan de prijs waarop de huidige aandelen worden verhandeld, met een korting van 45,3 procent. Ter compensatie krijgen huidige aandeelhouders het recht als eerste tegen deze lage prijs te kopen.

Als zij geen gebruik van dit recht wensen te maken, kunnen ze deze inschrijvingsrechten op de beurs verhandelen. De opbrengst van deze verkoop dient dan als vergoeding voor de lagere prijs van de nieuwe aandelen.

Na de claimemissie noteert een aandeel van InnoConcepts beduidend lager. Hebben beleggers geld verloren?
Bij een claimemissie is het gebruikelijk een korting te hanteren. Bij InnoConcepts is deze 45,3 procent. Huidige beleggers worden echter gecompenseerd door de waarde van de claims. Beleggers hebben op deze manier geen geld verloren door de claimemissie.

Het is wel mogelijk dat beleggers verlies maken op een investering in InnoConcepts tijdens de claimperiode, maar dat risico is zonder claimemissie ook aanwezig.

Wat is zo'n inschrijvingsrecht waard?
De theoretische waarde van een inschrijvingsrecht is afhankelijk van de huidige beurskoers van de oude aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de ruilverhouding, gecorrigeerd voor gemiste rente-inkomsten.

De ruilverhouding wordt bepaald door het aantal nieuwe aandelen dat een aandeelhouder per aandeel dat hij/zij al bezit kan uit de claimemissie kan verkrijgen. In dit geval is de ruilverhouding 2 (2 nieuwe aandelen voor ieder huidig aandeel). De uitgifteprijs is €0,52.

Verondersteld dat de gederfde rente verwaarloosbaar is, kan de theoretische prijs van een inschrijvingsrecht als volgt worden berekend:

prijs inschrijvingsrecht=ruilverhouding×(huidige beurskoers-uitgifteprijs)

Bij een koers van €0,90 euro is de prijs in theorie als volgt: 2×(€0,90-€0,52)=€0,76

Let wel, dit is slechts de theoretische waarde. In de praktijk kunnen er afwijkende prijzen ontstaan.

Wat gebeurt er met inschrijvingsrechten van particuliere beleggers die voor de deadline niet worden verkocht en niet worden uitgeoefend? Lopen deze waardeloos af?
De meeste banken en brokers hanteren voor hun klanten een deadline die eerder ligt dan de door InnoConcepts aangekondigde deadline (18 december, 13:15).

In de tijd tussen brokerdeadline en de deadline van InnoConcepts kunnen deze banken of brokers de inschrijvingsrechten in de markt verkopen. De opbrengst komt dan, na aftrek van eventuele kosten, ten goede van de belegger. Beleggers die afwachten lopen het risico dat grootschalig verkopen van claims de prijs drukt.

Is InnoConcepts verzekerd van het ophalen van de volledige €27,2 miljoen?
Om het volledige bedrag op te halen is het van belang dat alle nieuwe aandelen tegen de uitoefenprijs worden verkocht. InnoConcepts heeft maatregelen genomen om er met zoveel mogelijk zekerheid voor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk lukt.

In eerste instantie wordt geprobeerd alle aandelen via de claimemissie in de markt te zetten. Als dat niet volledig lukt, proberen de begeleidende banken de aandelen bij institutionele partijen tegen ten minste de uitoefenprijs te plaatsen, in een zogeheten rump plaatsing.

Als er daarna nog steeds onverkochte nieuwe certificaten zijn, dan hebben een aantal partijen (de onderschrijvers) toegezegd deze te kopen, tegen de uitoefenprijs. Het betreft hier ondermeer de CEO van InnoConcepts, Niraj Mehra, en de begeleidende bank, ING.

Wat is de beste optie, verkopen of uitoefenen?
De VEB geeft geen beleggingsadvies, we kunnen u enkel van achtergrondinformatie voorzien.

Verkopen
Als u geen extra investering in InnoConcepts wenst te doen, kunt u besluiten uw rechten te verkopen. Uw belang in InnoConcepts verwatert dan voor 200%. Als u niet uitoefent krimpt uw belang in de onderneming tot ⅓ van uw oude belang.

Uitoefenen
Als u niet wilt dat uw bezit in InnoConcepts verwatert, kunt u uitoefenen. Tegen bijbetaling van €1,04 (2×€0,52) per claim ontvangt u 2 nieuwe aandelen. U kunt enkel hele claims uitoefenen. Als een recht eenmaal is uitgeoefend, kunt u dit niet terugdraaien en is het recht niet langer verhandelbaar.

Vanuit theoretisch oogpunt maakt het niet uit waar u voor kiest: uw positie heeft in beide situaties dezelfde waarde. Uitgaande van een belegger met 1 aandeel, een beurskoers van €0,90 en een daaruit voortvloeiende claimkoers van €0,76, zijn er twee situaties mogelijk. Bij het verkopen van de claim bezit de belegger 1 aandeel met een waarde van €0,90 plus de opbrengst van de claim: €0,76. De totale waarde van de positie is dus €1,66.

Bij uitoefening bezit diezelfde belegger 3 aandelen, met een waarde van €2,70 (3×€0,90). Dit bedrag is hoger, maar de belegger heeft €1,04 bij moeten storten. Als dit van het totaalbedrag wordt afgetrokken, komt de waarde weer op €1,66 uit.

Sommige banken/brokers laten hun klanten al op 8 december handelen in de claims, terwijl dat bij anderen pas op 11 december kan. Waar komt dit verschil vandaan?
Internationaal vindt de verkrijging van effecten drie dagen na de verkoop plaats (op T+3). Dat wil zeggen dat beleggers die een aandeel kopen dat aandeel pas drie dagen later officieel in eigendom krijgen. Voor claimemissies geldt een soortgelijk systeem: pas drie dagen nadat een aandeel ex claim gaat (op de record date), is de belegger officieel eigenaar van de claim.

Net als bij aandelen kan er in die drie dagen gewoon in de claim worden gehandeld, maar dat wordt niet door alle banken gefaciliteerd. Naar het schijnt zijn nog niet alle IT-systemen daar voldoende op aangepast.

Hoe kan het dat dit probleem zich bij eerdere claimemissies (bijvoorbeeld die van ING) niet voordeed?
Voor recente claimemissies is in Nederland T+1 gebruikt, wat wil zeggen dat de claims de dag na het ex claim gaan al in de portefeuille van beleggers is bijgeschreven. Dit is echter gebeurd tegen afspraken die al in 2007 door marktparticipanten zijn gemaakt in. Voor de claimemissie van InnoConcepts, en voor de volgende claimemissies, is daarom besloten dat T+3 wordt gehanteerd, ondermeer omdat dit internationaal gebruikelijker is.

Chronologisch overzicht van de claimemissie

7 december, nabeurs
Het aandeel InnoConcepts gaat ex claim. Ieder aandeel staat voor één inschrijvingsrecht ("claim"). Uiteindelijk kunnen er 2 nieuwe aandelen (à €0,52 per aandeel) met 1 claim worden verkregen. Uitoefenen kan alleen per hele claim.

8 december
Om 9:00 uur ‘s ochtends begint de handel in InnoConcepts claims. Ook de uitoefenperiode, de periode waarin beleggers met inschrijvingsrechten aan kunnen geven van hun recht gebruik te willen maken, begint. Als een inschrijvingsrecht eenmaal is uitgeoefend kan dit niet worden teruggedraaid en is het recht niet meer te verhandelen.

10 december, nabeurs
Vandaag is de record date. Beleggers die op 7 december nabeurs aandeelhouder InnoConcepts waren worden officieel eigenaar van de claims.

17 december
Officieel kan er tot 13:15 in inschrijvingsrechten worden gehandeld. Tot 15:00 kunnen de rechten worden uitgeoefend. Voor de meeste particuliere beleggers zijn deze deadlines echter niet van belang. Banken en brokers hanteren, voor een zo goed mogelijke afhandeling, eigen deadlines, die eerder liggen.

Particuliere beleggers zullen dus na moeten gaan welke deadline voor hen van toepassing is. Als uw bank of broker hierover geen duidelijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld via internet) is het raadzaam contact met uw bank of broker op te nemen.

18 december
De banken die InnoConcepts begeleiden bij de claimemissie proberen eventueel voor alle niet uitgeoefende rechten de aandelen als nog te plaatsen via een rump plaatsing, voor tenminste de uitoefenprijs van €0,52, vermeerderd met eventuele kosten.

Wanneer aandelen voor een hoger bedrag worden geplaatst, gaat het verschil naar de eigenaren van niet uitgeoefende claims. Als het niet lukt om deze aandelen bij andere partijen te plaatsen nemen de onderschrijvers de aandelen zelf af, tegen de uitoefenprijs.

23 december
De betaling en levering van de nieuwe aandelen vindt plaats. Vanaf 9:00 kan er in de nieuwe aandelen InnoConcepts worden gehandeld.Gerelateerde artikelen