VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Onderzoek moet onderste steen boven halen bij SNS

Onteigening, misleiding en mogelijk wanbeleid. SNS-beleggers hebben het zwaar voor de kiezen gekregen. De VEB vraagt SNS én Openbaar Ministerie om medewerking om na te gaan hoe het zo fout heeft kunnen gaan.

Een ‘allesomvattende oplossing voor de problemen.' Dat is wat SNS Reaal beleggers maandenlang heeft beloofd.

Inmiddels is duidelijk dat die oplossing niet is gekomen. De bankverzekeraar is genationaliseerd, veel beleggers is hun eigendom ontnomen.

Geen ‘allesomvattende oplossing' dus en ook zeker geen allesomvattende duidelijkheid. Er ontbreekt nog teveel informatie om helder te krijgen hoe de situatie bij de SNS Reaal zo heeft kunnen ontsporen.

Een enquêteonderzoek, in opdracht van de Ondernemingskamer is bij uitstek geschikt om de gewenste openheid te geven.

Door de onteigening van SNS kan het langer duren voordat beleggers een verzoek tot een enquêteonderzoek kunnen indienen.

Om geen kostbare tijd te verliezen heeft de VEB namens beleggers andere partijen gevraagd om mee te helpen snel te starten met een onderzoek naar de gang van zaken bij SNS Reaal.

Allereerst is er het verzoek aan de advocaat-generaal van de Ondernemingskamer om voor een enquête te pleiten.

En ook SNS Reaal en dochtermaatschappijen is gevraagd om te helpen een enquêteonderzoek mogelijk te maken. De nationalisatie van SNS heeft beleggers en belastingbetalers veel geld gekost. Volledige openheid van zaken lijkt dan ook meer dan gepast.

Ook voor SNS is van cruciaal belang dat zij met een schone lei verder kan, zonder dat zij keer op keer met de verkeerde beslissingen uit het verleden wordt geconfronteerd.

Wat onderzocht moet worden
Bij beleggers bestaan veel vragen en bezwaren over de gang van zaken bij SNS Reaal.

Een korte opsomming:

Aankoop Property Finance
De aankoop van Property Finance, een onderdeel actief in vastgoedfinanciering, blijkt SNS fataal te zijn geworden. Jarenlang produceerde de divisie vooral verliezen.

SNS Reaal kocht het onderdeel in 2006. Aandeelhouders hebben zich nooit formeel kunnen uitspreken over de acquisitie van PF. De aankoop is niet voorgelegd aan de aandeelhouders in een
aandeelhoudersvergadering.

Strikt genomen had de top van SNS Reaal daartoe misschien geen verplichting, maar dat neemt niet weg dat gedupeerde SNS-beleggers recht hebben op openheid over de besluitvorming binnen bestuur en raad van commissarissen voorafgaand aan de aankoop van Property Finance.

Gang van zaken bij Property Finance
Sinds de overname heeft Property Finance louter teleurstellende resultaten behaald. SNS bleek niet 'in control' ten aanzien van de alsmaar oplopende risico's en waardeverminderingen van de vastgoedportefeuille van Property Finance.

Ook lijkt er sprake geweest te zijn van grootscheepse fraude bij PF, een extra signaal dat SNS tekort schoot in controle over en Property Finance.

De fatale problemen bij Property Finance zijn één van de redenen om te twijfelen aan een juist beleid
en daarom voldoende aanleiding tot een enquête.

Slecht communiceren
Dat de divisie vastgoedfinanciering op zijn minst ongelukkig was werd beleggers in de loop der tijd duidelijk. Hoe erg de problemen waren bleef lang onbekend. Dat had vooral te maken met de gebrekkige wijze van communiceren van SNS richting beleggers.

Achteraf moet geconcludeerd worden dat de informatievoorziening aan beleggers onjuist,
misleidend en onvolledig is geweest over de relevante gebeurtenissen bij SNS en Property Finance.

Zowel in persberichten, jaarverslagen, jaarrekeningen als in aandeelhoudersvergaderingen is daarmee een onjuist beeld gegeven van de stand van zaken van SNS.

Er kan niet anders dan constateren dat beleggers jarenlang een veel te positief beeld van de financiële positie van SNS is voorgehouden door de RvB, de RvC en de accountant van SNS.

Financiële verslaggeving en de controle daarop
Dat de problemen bij Property Finance niet in volle breedte bekend was heeft ook te maken met de cijfers die SNS presenteerde.

De jaarrekeningen lijken een veel te rooskleurig beeld te hebben gegeven van de stand van zaken bij SNS en de verschillende dochterondernemingen zoals Property Finance.

Accountant KPMG heeft ieder jaar een goedkeurende verklaring afgegeven bij de jaarrekeningen van SNS, zonder enig voorbehoud. KPMG heeft dit ook gedaan bij de jaarrekeningen over 2009, 2010 en 2011 toen de verliezen bij Property Finance in hoog tempo opliepen.