VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB tevreden met onafhankelijk onderzoek naar compensatie SNS-beleggers

Er is meer onderzoek nodig om te bepalen hoeveel schadevergoeding effectenbezitters van SNS moeten krijgen voor hun onteigende stukken. De  rechter wil daarom een onafhankelijk onderzoek, een opsteker voor beleggers.

De Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam is van oordeel dat zij nog onvoldoende is voorgelicht om te kunnen oordelen over de waarde van de onteigende effecten.

Daarom zullen op korte termijn deskundigen worden benoemd die de OK zullen adviseren over de waarde van deze
effecten per datum onteigening.

De Ondernemingskamer geeft in zijn beschikking alvast duidelijk richting aan de waardebepaling van effecten SNS.

Daarbij is de volledige marktwaarde van (bijvoorbeeld) de aandelen SNS leidend.

Beleggers moeten daarvoor gecompenseerd worden op basis van de waarde van de effecten op het moment van onteigening, waarbij ook rekening gehouden moet worden met het toekomstperspectief van SNS.

Volgens de rechter is de schadevergoeding die beleggers ontvangen in ieder geval hoger dan nul, het eerder aanbod van minister Dijsselbloem.

Tevreden
De VEB is tevreden met de tussenuitspraak van de OK. Onafhankelijke deskundigen zullen nu oordelen over de waarde van de vastgoedportefeuille en daarmee ook over de onderneming per datum van de onteigening.

Dan zal blijken of de minister terecht mocht uitgaan van het uiterst negatieve waarderingsrapport van Cushman & Wakefield. Dit rapport werd in opdracht van de minister gemaakt en vormde de basis van de onteigening. Effectenbezitters hebben grote delen van dit rapport nog altijd niet mogen inzien'.

Volgens de VEB vormt de slotkoers van 31 januari (de dag voor onteigening) een prima aanknopingspunt voor compensatie. In die koers zaten alle negatieve en positieve toekomstverwachtingen verdisconteerd.

Achtergrond
Op 1 februari ging minister Dijsselbloem over tot onteigening van aandelen en achtergestelde obligaties van SNS Reaal en SNS Bank.

De minister nam dit besluit op grond van de nieuwe Interventiewet. De minister was wettelijk verplicht om onteigende effectenbezitters een passende schadeloosstelling voor te stellen. Het voorstel van minister Dijsselbloem: nul euro per onteigend effect.

Aan de OK ligt de vraag voor of dit aanbod een volledige vergoeding vormt van de geleden schade. Daarover zullen nu eerst deskundigen zich uitlaten. Vervolgens kunnen partijen daar weer op reageren voordat het tot een einduitspraak komt.

Verdere actie
In een eerder stadium kwam de VEB tegen de nationalisatie van SNS Reaal in beroep bij de Raad van State. Dat beroep werd deels afgewezen. Wel kregen onteigende effectenbezitters hun recht op schadeclaims tegen de onderneming, bestuurders, commissarissen en de accountant terug.

Daarnaast heeft de VEB bezwaar gemaakt bij De Nederlandsche Bank toen deze eind januari SNS het mes op de keel zette door te eisen dat zij haar kapitaalbuffers binnen enkele dagen versterkte met 1,84 miljard euro.

Naast de genoemde procedures onderzoekt de VEB de mogelijkheden van een enquêteprocedure (naar mogelijk wanbeleid) en een toetsing van het nationalisatiebesluit bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.