VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB stapt naar Europees Hof inzake onteigening SNS

De VEB heeft een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens tegen de Nederlandse Staat. De minister van Financiën heeft onrechtmatig gehandeld jegens SNS-beleggers met zijn besluit tot onteigening.

De VEB heeft ernstige twijfels of de onteigening van SNS effectenhouders op basis van de Interventiewet met de nodige eisen van rechtszekerheid en zorgvuldigheid is omgeven.

Reden om de Interventiewet door de hoogste Europese rechter te laten toetsen.

VEB-directeur Jan Maarten Slagter: "Het ligt op de weg van VEB om deze toepassing van de nieuwe Interventiewet door de hoogste Europese rechter te laten toetsen. Onteigening van particulier eigendom is een zo vergaande inbreuk op de rechten van de burger dat een Europese toetsing geboden is".

Onteigening
Op 1 februari ging de minister over tot onteigening van aandelen en achtergestelde obligaties van SNS Reaal en SNS Bank. De minister nam dit besluit op grond van de nieuwe Interventiewet.

SNS Bank is aangemerkt als systeembank en de minister oordeelde dat de vastgoedportefeuille van SNS de bank zodanig in gevaar bracht dat sprake was van een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de stabiliteit van het financiële stelsel.

In aansluiting op de onteigening bood de minister de onteigende effectenbezitters de naar zijn mening passende schadeloosstelling aan: nul euro per onteigend effect.

Overige procedures
In een eerder stadium kwam VEB tegen de nationalisatie van SNS Reaal in beroep bij de Raad van State, die oordeelde enkel over de rechtmatigheid van het besluit van de minister.

Nu ligt de zaak voor aan de Ondernemingskamer ("OK") te Amsterdam, die moet oordelen over de schadeloosstelling aan onteigende effectenbezitters SNS.

De OK heeft besloten dat extra onderzoek nodig is om de compensatie vast te stellen. De minister heeft onlangs aangegeven tegen deze beschikking bij de Hoge Raad in cassatie te gaan.