VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Koninklijke Brill N.V. heeft een punt gezet achter de lang slepende discussie over haar beschermingsconstructies. Brill blikte duidelijk tevreden terug op de wederom verbeterde omzet, marges, EBITDA en ROIC en verwacht veel van de recente overnames in Duitsland.

De kantine in het Leidse hoofdkwartier van Brill zat tjokvol. Het was een stevige zit; veel certificaathouders hadden vragen en de bestuurders en commissarissen namen uitgebreid de tijd voor beantwoording. Het meest in het oog springende onderwerp op de agenda was de aanpassing van de beschermingsstructuur van Brill. Daarnaast werd uitgebreid gesproken over de verbeterende resultaten van Brill, de recente overname van het Duitse Schöningh & Fink en de plannen voor de komende jaren.

Nieuws uit de aandeelhoudersvergadering

  • Tijdens de aandeelhoudersvergadering leggen bestuur en commissarissen verantwoording af voor het gevoerde beleid en gehouden toezicht. 
  • Daarnaast gaat het bestuur het gesprek met aandeelhouders aan over kansen en risico’s voor de onderneming.
  • De VEB bezoekt vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursfondsen (en van een aantal grote Europese bedrijven).
  • Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen in de aandeelhoudersvergadering van: Brill
  • Datum vergadering: 16 mei 2017
  • De VEB stemde voor alle agendapunten.


Certificering én preferente aandelen

Vorig jaar berichtte de VEB al enkele malen over de discussie tussen de vennootschap en haar certificaathouders over Brills dubbele beschermingsconstructie. Behalve een certificering die de Stichting Administratiekantoor in staat stelt om de stemmen van afwezige certificaathouders uit te oefenen, kon Brill preferente aandelen uitgeven aan Stichting Luchtmans. Met name enkele grote certificaathouders (maar ook de VEB) verlangden afbraak van de beschermingswallen van Brill. Brill rechtvaardigde het 'dubbele slot op de deur' door te wijzen op de belangen van haar auteurs en haar klanten. Deze zouden sterk hechten aan de onafhankelijke, eigen koers van Brill. Deze overweging speelt nog steeds.

De voorgestelde wijziging komt erop neer dat de STAK in het vervolg alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in de algemene vergadering stemt of tot intrekking van volmachten aan certificaathouders overgaat. Dit voorwaardelijk aan de modernisering van de voorwaarden waaronder Brill preferente aandelen kan uitgeven aan Stichting Luchtmans. De STAK heeft zelf in de vergadering niet gestemd voor de nieuwe structuur. Zo werd voorkomen dat de ene beschermingsstructuur de andere helpt creëren. De algemene vergadering stemde vrijwel unaniem voor. De VEB juicht deze stap toe – al is het een kleine.

Vermeldenswaardig is dat de RvC bij monde van haar voorzitter de toezegging deed om ook in de toekomst bereid te zijn over herijking van Brills governance te praten. Gevraagd naar lessons learned, verklaarde de CEO, Herman Pabbruwe, dat Brill wellicht te snel in een kramp geschoten was. Terugkijkend had hij meer willen doen om de escalatie van de discussie met de certificaathouders te voorkomen.

 

Versterking resultaten

De financieel directeur, Olivier de Vlam, blikte tevreden terug op de resultaten over 2016. Brill krikt beetje bij beetje haar omzet en winstgevendheid op, doel is om uiteindelijk ieder jaar een EBITDA-margin van 15-20% van de totale omzet te kunnen presenteren. De groei is deels organisch, deels het gevolg van overnames.

Met buitenbeschouwing lating van one-offs is dat dit jaar met een EBITDA-margin van 15,6% gelukt. Die one-off betrof een noodzakelijke afwaardering op vooruitbetaalde royalties in verband met de veeldelige encyclopedie Religion past and present. Ter geruststelling werd opgemerkt dat deze afwaardering een eenmalige investeringsstructuur betrof. Brill doet het zo niet (meer).

Ook het rendement op geïnvesteerd vermogen (ROIC) verbeterde. Bedroeg dit over 2016 nog 10,5%; in 2016 bedroeg dit 12,9%.

Brill streeft ernaar om ook in het geval van een stijgende rente mooie rendementen te kunnen laten zien.

 

Vooruitzichten

Brill richt zich de komende jaren op verbreding van haar activiteiten, met name in specialisaties die aanpalend zijn aan het huidige portfolio en door de inzet van geavanceerde informatietechnologie. Verder wil Brill haar positie versterken in de markten waarin zij al actief is.  Brill is al lang actief in Azië en ook voor de komende jaren verwacht Brill er veel van. Daarbij rekent Brill niet op snelle groei, maar op gestage uitbouw van de bestaande activiteiten en aanwezigheid. Wanneer de Chinese universiteitsmarkt steeds meer opengaat, kan dat leiden tot een enorme toename van vraag. Hetzelfde geldt voor India, waar Brill met een salesforce van zes man actief is. Brill is al langer actief in Indonesië. Hoewel de marktomstandigheden er lastig zijn, is Indonesië als grootste overwegend Islamitisch land een belangrijke markt voor literatuur op het terrein van Islamstudies.

Brill ziet belangrijke kansen in de wisselwerking met het in 2016 overgenomen Schöningh & Fink. Schöningh publiceert relatief veel in het Duits en in druk. In de Duitse wetenschap bestaat toenemende behoefte aan publiceren in het Engels voor een grotere markt. Brill verwacht zo de Duitse wetenschap een opstap naar wereldwijde beschikbaarheid- en raadpleegbaarheid te kunnen bieden, terwijl het daarnaast voor haar bestaande portfolio verbeterde toegang tot de Duitse markt ziet. Terugkijkend op eerdere overnames Hes & De Graaf in 2013 constateerde Pabbruwe dat Brill daarmee waarschijnlijk geen echt geld zal verdienen. De meerwaarde schuilt echter in de mogelijkheid tot (verdere) ontwikkeling van geavanceerde geografische informatietechnologie voor het gebruiken van oude kaarten.

Een onderwerp waarover diverse certificaathouders zich in het verleden ook al kritisch hadden uitgelaten was de kapitalisering van Brill. Brill kondigde aan het einde van de vergadering aan om zich het komende jaar onder andere op dit onderwerp te herbezinnen. Brill heeft bijvoorbeeld aan het eind van het jaar veel geld in kas – waarbij opgemerkt wordt dat dat ook sterk samenhang met de seasonality in inkomsten. Aan het einde van het jaar worden de abonnementsgelden geïnd voor het komende jaar. Bovendien is de aanwezigheid van ruime middelen essentieel voor investeringen, zoals overnames. De RvB en de RvC sluiten niet uit dat de aandeelhouders door middel van een bijzondere algemene vergadering worden geraadpleegd.
Gerelateerde artikelen