VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In antwoord op een brief van de VEB stelt Mazars, de accountant die onder meer de boeken bij Value8 en een groot deel van haar deelnemingen controleert, dat het een goede zaak zou zijn als de accountant meer armslag krijgt om mededelingen te doen als een onderneming veel te laat is met het publiceren van een door de accountant gecontroleerde jaarrekening.

In de brief stelt de Raad van Bestuur van Mazars:

“[...] [wij] zijn met u van mening dat het explicieter verankeren van een formele rol van de accountant in uitzonderlijke situaties als de onderhavige (Value8, red.) verdere overweging verdient. Vanuit de publieke rol van de accountant – en zijn handelen in het algemeen belang – zouden financiële markten bijvoorbeeld gebaat kunnen zijn bij een accountant die een rol vervult bij het uitbrengen van belangrijke persberichten door beursfondsen in situaties als de onderhavige. Een vergelijking kan worden getrokken met de rol die de accountant vervult als het bestuur van een rechtspersoon een mededeling doet indien de jaarrekening, nadat deze openbaar is gemaakt, in ernstige mate tekortschiet in het geven van een getrouw beeld van vermogen en resultaat.

[…]

Mocht u aanleiding zien de wetgever hierover een verzoek tot wetsaanpassing te doen, kunt u deze brief beschouwen als ondersteuning van ons voor een dergelijk verzoek.”

De twee betrokken accountants van Mazars verwijzen in hun reactie naar de brief van de Raad van Bestuur van Mazars.


Oproep aan de politiek

Hiermee steunt Mazars de oproep die VEB-directeur Paul Koster eind augustus deed aan de politiek.

De VEB is van mening dat toezichthouders zoals de AFM maar ook de beurs en de accountant meer armslag moeten krijgen om misstanden en gesignaleerde overtredingen directer en krachtiger te kunnen aanpakken.

 

Value8 Jaarrekening over 2015

Zolang de jaarrekening over 2016 van Value8 niet is gecontroleerd door de accountant moeten aandeelhouders het stellen met die van 2015. Dat was de laatste Value8 jaarrekening die door een accountant is gecontroleerd. Duiken onverwachte problemen op bij de jaarrekening van 2016, dan zouden die kunnen doorwerken in die van 2015.

Op de vraag van de VEB of Mazars nog altijd achter de jaarrekening over 2015 staat, zegt de accountant:

“Gelet op het feit dat wij onze controleverklaring bij de jaarrekening 2015 van Value8 niet hebben ingetrokken blijkt dat wij hier op dit moment nog steeds achter staan. Ten aanzien van de tweede helft van deze vraag – of op de verklaring bij de jaarrekening 2015 in september 2017 nog beleggingsbeslissingen genomen kunnen worden – kunnen wij niet adviseren. Dat ligt meer op uw weg.”

Over dat laatste is het standpunt van de VEB ongewijzigd: Value8 aandeelhouders tasten al veel te lang in het duister. De accountant moet wettelijk in staat worden gesteld om tussentijds mededelingen te doen over de stand van zaken van zijn controle, aansluitend bij de timing van eventuele maatregelen van de beurs, die inmiddels ook aangekondigd zijn.

De VEB gaat zich daarvoor hard maken, en weet zich nu dus ook gesteund door Mazars.

 
Gerelateerde artikelen