VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De poging van functionarissen van SNS Reaal c.s. tot traineren van het onderzoek is door de Ondernemingskamer afgewezen. De onderzoekers kunnen aan de slag met het horen van de functionarissen.

De advocaten van functionarissen van SNS Reaal c.s. hadden namens hun cliënten bezwaren geuit tegen het voornemen van de onderzoekers om gespreksverslagen als bijlagen bij het onderzoeksverslag te voegen. Ook stelden zij voor het interview grotendeels schriftelijk te laten plaatsvinden. Daarom vroegen zij de raadsheer-commissaris, een lid van de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, om de onderzoekers een aanwijzing te geven. De raadsheer-commissaris heeft dat vandaag afgewezen, zie de beschikking.

VEB directeur Paul Koster: “de VEB is blij met het duidelijke oordeel van de Ondernemingskamer. Het is zaak dat het onderzoek nu snel doorgang kan vinden zodat alle stakeholders worden geïnformeerd over de oorzaken van de ondergang van  SNS Reaal c.s. in deze langslepende affaire”.

Verplichting tot medewerking aan het enquêteonderzoek
Volgens de raadsheer-commissaris omvat de in de wet verankerde inlichtingenplicht de verplichting van (voormalige) bestuurders, commissarissen en werknemers om gehoor te geven aan een uitnodiging tot verhoor van de onderzoekers. Zij kunnen niet volstaan met schriftelijke beantwoording van de bij hen levende vragen. Ook mogen zij geen voorwaarden stellen aan hun medewerking. Bovendien is het van tevoren onderling afstemmen van de af te leggen verklaringen niet de bedoeling.

Naar het oordeel van de raadsheer-commissaris is de door de onderzoekers opgestelde werkwijze “zorgvuldig”. Verder oordeelde hij dat het in het algemeen aanbeveling verdient om gespreksverslagen bij het verslag te voegen. Dit vanwege de controleerbaarheid van de citaten die in het verslag zijn opgenomen. Volgens de raadsheer-commissaris is het zelfs “alleszins begrijpelijk” dat de onderzoekers dat doen. Overigens herinnerde de raadsheer-commissaris eraan dat het uiteindelijk aan de Ondernemingskamer is om te bepalen in hoeverre het verslag voor eenieder ter inzage komt te liggen en dat er een verbod geldt om mededelingen daaruit aan derden te doen, tenzij er een machtiging is verkregen.

Eerdere onderzoeksverslagen zoals de onderzoeksverslagen inzake Ahold, Fortis, Van der Moolen waren openbaar. Gezien het maatschappelijke belang van SNS Reaal c.s. en de onteigening op 1 februari 2013 is het moeilijk verdedigbaar dat het SNS onderzoeksverslag geheim dient te blijven.

Onderzoek naar het verleden: opmaat naar vervolgprocedures
De uitkomst van het onderzoek zal voor VEB de opmaat zijn voor vervolgprocedures tegen de voormalige bestuurders en commissarissen van SNS Reaal c.s. alsmede mogelijkerwijs tegen andere partijen zoals de controlerende accountant. Doel van die procedures is nadere compensatie voor gedupeerde beleggers.

Schadeloosstellingsprocedure: de waarde op 1 februari 2013
Naast bovenstaand enquête-onderzoek loopt ook de onteigeningskwestie. Op 16 april 2019 heeft de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam een nader onderzoek door deskundigen bevolen naar de werkelijke waarde van de onteigende effecten en vermogensbestanddelen SNS Reaal en SNS Bank per 1 februari 2013. Deskundigen moeten deze zomer met nieuwe resultaten komen. Een nieuwe uitspraak wordt pas eind 2019, begin 2020 verwacht.