VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bij bijna één op de acht beursfondsen werd het beloningsvoorstel voor bestuurders getorpedeerd in de aandeelhoudersvergadering. Een dergelijke revolte onder aandeelhouders kwam niet eerder voor.

Doordat de aandeelhoudersvergadering dit seizoen in plaats van fysiek digitaal werd gehouden ging de interactie tussen aandeelhouders en onderneming niet altijd even soepel dit jaar.

Het laat onverlet dat aandeelhouders op het vlak van de beloningen mondiger waren dan ooit. 

Door invoering van een nieuwe richtlijn moeten beursfondsen vanaf dit jaar de beloning beter onderbouwen en aangeven of er wel maatschappelijk draagvlak was voor het voorgestelde beleid.

Aandeelhouders moesten ook de kans krijgen (nogmaals) te kunnen stemmen over de beloningsregels. En in plaats van een normale meerderheid – 50 procent plus één aandeel – is het beleid als gevolg van de nieuwe richtlijn pas goedgekeurd als meer dan driekwart van het aandelenkapitaal zijn fiat geeft.

Afstraffing
Bij acht van de 66 beursfondsen die een beloningsplan voorschotelden werd die drempel van 75 procent niet gehaald. Dat is een ongekend hoog aantal.

Normaal gesproken is de goedkeuring van dit beleid niet meer dan een formaliteit. Philips was in 2008 waarschijnlijk het laatste Nederlandse beursfonds dat het beleid niet door de vergadering geloodst kreeg.

Tabel: Beloningsbeleid 8 keer weggestemd

Beursfonds

Percentage tegen

Vastned

61,5%

Ctac

56,2%

AMG

51,3%

BESI

49,7%

Wolters Kluwer

47,9%

FlowTraders

41,3%

Euronext

36,8%

SBM Offshore

30,0%


Bij drie van de acht beursfondsen – Vastned, Ctac en AMG – was de nieuwe richtlijn niet eens nodig om het beleid te verwerpen omdat hier zelfs een absolute meerderheid tegen was.

De weerstand van aandeelhouders is terug te voeren op (een combinatie van) ondermaatse operationele en financiële prestaties (Vastned), een te ruimhartig beleid ten aanzien van discretionaire bonussen (Besi), excessief belonen al dan niet door een verkeerde peergroep (AMG en Wolters Kluwer), geen maximum aan de uitkering (Flow Traders) of een methodiek waarbij de facto gratis aandelen worden toegekend (SBM Offshore, value creation stake).

Lees hier een uitgebreide VEB-analyse over de mogelijke redenen waarom het remuneratiebeleid van Wolters Kluwer, AMG en Besi door aandeelhouders werd getorpedeerd.

Net door de hoepel
Bij nog eens 8 andere beursfondsen werd het beleid formeel goedgekeurd maar was desalniettemin sprake van flinke weerstand van aandeelhouders (meer dan 15 procent tegenstemmen).
Beursfondsen als Basic Fit (22,7 procent), technologieconcern TomTom (19,8 procent) en specerijenhandelaar Acomo (21,8 procent) kwamen door de hoepel, maar soepel ging dat niet.

Tabel: Wel goedgekeurd, meer dan 15 procent tegenursfonds

Beursfonds

Percentage tegen

Basic-Fit

22,7%

Acomo

21,8%

Aalberts

20,3%

TomTom

19,8%

Unibail Rodamco

19,0%

Aegon

16,4%

Accell

15,6%

SIF Holding

15,1%


Bij Basic Fit en TomTom is cruciaal te onderkennen dat zonder de stem van de grootaandeelhouders het beleid ook naar de prullenbak zou zijn verwezen.

Saillant gegeven: Topman Harold Goddijn van TomTom en René Moos van Basic Fit hebben een flink pakket aandelen waardoor zij dus eigenhandig verwerping van beleid hebben voorkomen.

Het biotechconcern Pharming trok vlak voor de aandeelhoudersvergadering het remuneratievoorstel in.

Bij het tellen van de vooraf ingediende stemmen zal duidelijk zijn geworden dat het beleid zou worden weggestemd.

Hiermee lijkt Pharming buiten de lijntjes van de nieuwe richtlijn te kleuren.

VEB stemt meestal tegen
De VEB stemde in meer dan de helft van de gevallen (55 procent) tegen het beloningsvoorstel.

Een belangrijke reden voor dit stemgedrag is dat het beleid te weinig is afgestemd op de strategie van het bedrijf en te weinig rekening is gehouden met (economische) waardecreatie (denk aan rendement op geïnvesteerd kapitaal, ROIC).

De VEB ziet een maatstaf als rendement op geïnvesteerd kapitaal als een soort veiligheidsklep binnen een beloningspakket. Als de ROIC op de langere termijn onvoldoende is om de kapitaalkosten goed te maken, komen vaak andere financiële parameters in beeld voor het vaststellen van de beloning. Dit zijn dan vaak parameters die niet direct maatgevend zijn voor het succes van de onderneming, van hogere omzetten en de winst per aandeel tot een dikkere kasstroom.

Een aantal beursfondsen liet weten open te staan voor opname van een rendementscriterium. Zo liet de president-commissaris van Aalberts, Martin van Pernis, weten dat “de ROIC zeer belangrijk is en in de toekomst zal worden overwogen het criterium in te kaderen het beloningssysteem”. Beleggers moet maar afwachten of deze belofte iets oplevert. Vopak deed vorig jaar een vergelijkbare toezegging, maar dit jaar bleek ROIC toch niet te zijn opgenomen in het beloningsbeleid.

Een ander punt van zorg van de VEB is dat veel beloningssystemen weinig afgewogen zijn en zich concentreren op slechts enkele elementen. Een aantal beursfondsen heeft als onderdeel van de meerjarige bonuscomponent (LTI) maar één prestatiecriterium opgenomen, en dat is vaak ook nog het stuurbare en in ieder geval vrij arbitraire winst-per-aandeel-begrip (bijvoorbeeld Aalberts, Neways, ICT).

In overleg
De beursfondsen waarvan het beleid werd afgekeurd gingen verschillend om met de afwijzing van aandeelhouders. Een bedrijf als Flow Traders gaf aan “teleurgesteld te zijn” in stemuitslag en “uitgebreid te blijven engageren met alle stakeholders”.

Bij Vastned – waar het beleid werd weggevaagd met 61,5 procent van de aandelen – werd nonchalant opgemerkt dat “de leden van de directie en raad van commissarissen kennis hebben genomen van de stemuitslagen en de dialoog met aandeelhouders zullen aangaan, zoals gebruikelijk”. 

De 8 beursfondsen waarvan het beleid werd weggestemd zullen volgend jaar in de aandeelhoudersvergadering met een nieuw voorstel op de proppen moeten komen. De VEB zal deze fondsen benaderen en aangeven graag betrokken te willen (blijven) zijn bij de totstandkoming van nieuwe beloningsplannen.

Uitvoering is ook stempunt


-Sinds dit jaar moet niet alleen de beloningsregels voor de komende jaren worden voorgelegd, maar kunnen aandeelhouders ook een stem uitbrengen over de uitvoering van het bonusbeleid en het zogenaamde remuneratieverslag. Voor de goede orde: het betreft hier slechts een “adviserende” stem. Met andere woorden, bij een “nee” krijgt de bestuurder gewoon de bonus bijgeschreven op de rekening.

-Ook bij dit agendapunt lieten aandeelhouder van zich horen. Bij twee fondsen vonden aandeelhouders de ceo zijn bonus niet waard. Bij Vastned en AMG stemden respectievelijk 56,3 procent en 51,3 procent van het aandelenkapitaal tegen de uitvoering van het beleid. De vergoedingen voor bestuurders lijken hier uitzonderlijk hoog afgezet tegen de omvang van de ondernemingen.

-Bij ongeveer een kwart van de beursfondsen stemde meer dan 10 procent van de aandeelhouders tegen het beloningsverslag. Bij Besi (48,5 procent) en Wolters Kluwer (47 procent) werd de uitvoering van het beloningsbeleid net niet afgestemd. Ook bij Flow Traders (33,5 procent), Pharming (26,2 procent) en Basic-Fit (24,1 procent) was de tegenstem significant.

-Al met al waren aandeelhouders kritisch over de beloningen van beursgenoteerd Nederland. Er is dus werk aan de winkel voor de raad van commissarissen die verantwoordelijk zijn voor dit beleid.
Gerelateerde artikelen