VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bij het analyseren van de jaarrekening en andere rapportages van beursfondsen moet je op een aantal financiële kengetallen letten. Sommige daarvan kun je direct vinden in publicaties van het bedrijf zelf, andere moet de belegger zelf uitrekenen. Daarbij is er niet een specifiek kengetal dat het belangrijkste is: het gaat om het totaalplaatje.

De VEB heeft enkele belangrijke financiële kengetallen op een rij gezet. We beschrijven ze en beoordelen in hoeverre deze zinvol zijn bij de dagelijkse beslissingen van beleggers. Bovendien laten we met voorbeelden zien hoe een kengetal tot stand komt en hoe de hoogte per sector of type beursfonds kan verschillen. 

De besproken kengetallen zijn: 

- Nettowinst 
- Ebitda
- Onderliggend resultaat 
- Winstmarge 
- Omzet 
- Positieve vrije kasstroom 
- WACC 

De beschrijving en duiding van deze kengetallen lees je op deze pagina.