VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Jaar in jaar uitvoert de VEB-actie om beleggen transparanter en eerlijker te maken en om misstanden recht te zetten. De afgelopen jaren compenseerde de VEB ruim 300.000 beleggers voor meer dan 2 miljard euro.

De juridische acties van de VEB zijn gecompliceerd en de belangen zijn groot. Het kost dan ook vaak jaren voordat een oplossing wordt bereikt. In 2022 zijn de acties inzake Ahold/Deloitte en Fortis (zo goed als) afgerond. De daarvoor in aanmerking komende claimanten hebben hun (laatste deel-)vergoeding ontvangen.

Inzake SNS kwam eind november 2022 een teleurstelling. De Ondernemingskamer oordeelde in een beschikking van 152 pagina’s dat geen sprake is van wanbeleid. Voor beleggers op zoek naar schadevergoeding is dat een forse tegenslag, zoals u op pagina 36 in deze Effect kunt lezen.

In 2022 is de VEB ook de Philips-actie gestart. Tot slot mengt de VEB zich in het conflict bij Triodos, waar beleggers al twee jaar niet kunnen handelen in hun certificaten.

Hierna volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Actie: ABN Amro
Mogelijk relevante periode: tot en met 15 maart 2021

Stand van zaken: VEB inventariseert schade van gedupeerde beleggers.

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde het feit dat het Openbaar Ministerie (OM) de bank nu ook beschuldigt van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN Amro deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM de bank informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking.

De VEB heeft geprobeerd met ABN Amro tot een passende regeling voor gedupeerden te komen, maar tot op heden zonder resultaat.

Vervolgstappen
De VEB heeft daarom beleggers opgeroepen om aan te melden hoeveel aandelen ABN Amro ze in bezit hadden ten tijde van achtereenvolgens de publicatie van het bewuste jaarverslag, de publicatie van het Telegraaf-artikel en ten tijde van de schikking met het OM. Op korte termijn zal de VEB de volgende stappen op de website bekend maken.

Actie: Ahold/Deloitte
Relevante periode: 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003

Stand van zaken: de daarvoor in aanmerking komende claimanten hebben ook de aanvullende vergoeding ontvangen. Deze actie is afgerond.

De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Het bereiken van een regeling betekent niet dat Deloitte erkent aansprakelijk te zijn voor of schuldig te zijn aan de als gevolg van de boekhoudfraude bij Ahold geleden schade. Deloitte stelt dat diverse gerechtelijke instanties in de loop der jaren hebben bevestigd dat de fraude mede bedoeld was om Deloitte als accountant te misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld.

De laatste uitbetalingen hebben eind 2022 plaatsgevonden. Deze actie is afgerond.

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht op de pagina Actie Ahold/Deloitte op www.veb.net/acties

Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u e-mailen naar info@veb.net, of telefonisch contact opnemen via 070-313 00 00.

Actie: Fortis
Relevante periode: verschillende peildatums in 2007/2008

Stand van zaken: slotbetaling heeft plaatsgevonden.

Claimanten die recht hadden op een slotbetaling hebben deze eind augustus ontvangen. Beleggers die het oneens waren met de berekening van hun slotuitkering, konden bezwaar aantekenen. Slechts een enkeling heeft dat gedaan. Nadat deze gevallen zijn afgehandeld, komt de Fortis-schikking tot een einde.

Vragen?
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kunt u terecht bij de claims administrator. Deze is te bereiken via +31 30 252 53 59. Ook is het mogelijk om een bericht te versturen via het contactformulier op hun website:

www.forsettlement.com

Actie: Imtech I (schikking)
Relevante datum: 1 februari 2013 nabeurs

Stand van zaken: slotbetaling over enkele jaren. Aanmelden niet meer mogelijk.

De VEB heeft in 2014 een schikking gesloten met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Claimanten die voor 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. De aanmeldingstermijn is gesloten.

Slotbetaling
Claimanten die een geldige claim hebben ingediend, hebben al twee uitkeringen ontvangen. Zij ontvangen nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleine nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of dit aanvullende budget kan vrijvallen. De slotbetaling zal over enkele jaren plaatsvinden aan de claimanten die voor de eerdere uitbetalingen in aanmerking kwamen en in de tussentijd VEB-lid zijn gebleven.

In aanmerking komende claimanten doen er goed aan om de berichtgeving hieromtrent via de VEB-website en de schikkingswebsite www.vebimtechschikking.nl in de gaten te houden. Meer informatie vindt u ook op: www.veb.net/imtech

Mochten uw gegevens wijzigen, zoals uw bankrekeningnummer, dan is het belangrijk om de Imtech claims administrator hierover te informeren. U kunt dat doen per e-mail: info@vebimtechschikking.nl en telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (vanuit Nederland).

Actie: Imtech II (Onderzoek naar oorzaken faillissement in 2015)
Mogelijk relevante periode: vanaf 4 februari 2013

Stand van zaken: onderzoek naar faillissement loopt.

Het faillissement van Imtech is uitgesproken op 13 augustus 2015. In september 2015 heeft de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk gesteld voor mogelijke misleiding van beleggers voorafgaande aan het faillissement. De VEB is eveneens zeer kritisch op accountant KPMG en op de rol van de banken die betrokken waren bij de twee claimemissies kort voor het faillissement.

De VEB en de Imtech-curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze samenwerking moet helpen om duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond het faillissement. Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement.

Door diverse oorzaken heeft het onderzoek vertraging opgelopen. De curatoren verwachten in 2023 hun onderzoeksresultaten te publiceren. Meer informatie: www.veb.net/imtechII

Actie: Macintosh
Stand van zaken: onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Macintosh gereed: de VEB neemt geen verdere actie.

Retailonderneming
Macintosh ging in december 2015 failliet. De VEB heeft de curatoren geholpen om feiten en omstandigheden die tot het faillissement hebben geleid, boven tafel te krijgen. Die samenwerking was een efficiënte manier om tot waarheidsvinding te komen.

De curatoren hebben hun onderzoek in de zomer van 2022 gepubliceerd. Bestuur en commissarissen valt volgens curatoren het nodige te verwijten. Desondanks achten de curatoren vooral externe oorzaken – de economische crisis en de veranderende retailmarkt – van doorslaggevende invloed op de ondergang. Curatoren zullen bestuurders en commissarissen dan ook niet voor de rechter dagen vanwege hun rol. Dat geldt volgens curatoren ook voor het functioneren van accountant EY, ondanks het gegeven dat deze een paar maanden voor het faillissement nog meeging in de optimistische toekomstvisie van het bestuur.

De curatoren hebben ook kritisch gekeken of er misleidende uitlatingen zijn gedaan door de bestuurders van Macintosch voorafgaande aan het faillissement. Uit het onderzoek van curatoren blijkt dat: “De publieke uitingen zijdens Macintosh niet misleidend waren. Voorts is onderzocht of koersgevoelige informatie te laat is gemeld. Daartoe is eveneens onderzoek gedaan naar de publieke uitingen (met name persberichten) en de op dat moment intern bekende feiten en omstandigheden.

Niet is gebleken dat koersgevoelige informatie niet tijdig is gemeld.”

De VEB waardeert het onderzoek van de Macintosh-curatoren, dat geen aanleiding geeft tot gerechtelijke stappen tegen verantwoordelijken. De VEB legt zich neer bij dit besluit en zal geen verdere actie ondernemen in dit dossier.

Actie: Philips
Mogelijk relevante periode: vanaf 1 januari 2015

Stand van zaken: VEB heeft Philips aansprakelijk gesteld.

Philips heeft jarenlang relevante informatie over falende beademingssystemen verzwegen. De onderneming is bezig met een hersteloperatie voor patiënten. Om het vertrouwen in de onderneming te herstellen, is ook erkenning van de schade voor beleggers noodzakelijk. De VEB stelde Philips hiervoor in september 2022 aansprakelijk.

Sinds 2015 kreeg Philips signalen over het mogelijk slecht en schadelijk functioneren van beademingsapparaten die miljoenen patiënten helpen slapen (en ademen). Bij gebruik kunnen schuimdeeltjes loskomen, met mogelijk ernstige gezondheidsschade tot gevolg. Het heeft bijna zes jaar geduurd, tot april 2021, eer Philips in de actiestand schiet en massale terugroepacties op touw zet van apparaten die ondeugdelijk waren en zelfs gezondheidsrisico’s konden veroorzaken.

De geloofwaardigheid van Philips op financiële markten liep serieuze deuken op, mede door de tegenvallers die Philips (ook financieel) moest melden. Het belang van gedupeerde patiënten staat voorop. De VEB is ervan overtuigd dat Philips vervolgens gedupeerde beleggers tegemoet moet komen om het vertrouwen van alle stakeholders terug te krijgen.

De VEB informeert u op de website over de laatste ontwikkelingen. U kunt zich op www.veb.net/philips aanmelden voor deze actie als u op 1 januari 2015 aandelen Philips had of daarna aandelen heeft gekocht.

Actie: SNS
Mogelijk relevante periode: Houderschap tot datum onteigening, 1 februari 2013

Stand van zaken: uitspraak Hoge Raad in schadeloosstellingsprocedure in januari 2023, geen wanbeleid bij SNS volgens Ondernemingskamer.

De VEB is nog betrokken in twee procedures in de nasleep van de nationalisatie van SNS Reaal op 1 februari 2013: de schadeloosstellingsprocedure en de enquêteprocedure.

Schadeloosstellingsprocedure
Vanaf 2013 is geprocedeerd over de waarde van de onteigende SNS-effecten op het moment van de nationalisatie. Op 11 februari 2021 oordeelde de Ondernemingskamer over de waarde per aandeel op het moment van nationalisatie op 1 februari 2013: 0,0 eurocent. Er is wel een positieve waarde vastgesteld voor (achtergestelde) obligaties en andere effecten: in totaal ruim 804 miljoen euro.

De houders van onteigende obligaties en effecten waaraan wel een vergoeding is toegekend, zullen nog even geduld moeten hebben voordat zij de door de Ondernemingskamer vastgestelde vergoeding ontvangen. De schadeloosstelling is pas betaalbaar vier weken nadat de beschikking van de Ondernemingskamer definitief vaststaat, zo volgt uit de wet.

De VEB zag geen aanleiding om in cassatie te gaan tegen de beschikking. De Staat deed dat wel. Naar verwachting zal in januari 2023 het oordeel van de Hoge Raad volgen.

Enquêteprocedure
De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie.

De uitkomsten van het onderzoek boden volgens de VEB voldoende aanknopingspunten om aan te tonen dat er sprake is van wanbeleid door bestuurders en commissarissen van SNS. De Ondernemingskamer was het daarmee niet eens; zij oordeelde dat geen sprake was van wanbeleid. Op deze pagina leest u een uitgebreide analyse van de beschikking van de Ondernemingskamer.

De VEB heeft bij het ter perse gaan van dit nummer van Effect nog geen besluit genomen over het vervolg van deze actie. De VEB informeert u hierover op de website: www.veb.net/sns

Actie: Steinhoff
Mogelijk relevante periode: 1 januari 2015 tot en met 8 december 2017

Stand van zaken: schikking wordt afgewikkeld; aanmelden is niet meer mogelijk.

European Investors-VEB ondersteunt Steinhoffs voorstel tot een wereldwijde schikking dat op 27 juni 2020 bekend is gemaakt. De rechtszaak tegen Steinhoff is ingetrokken. European Investors-VEB heeft ook met Deloitte geschikt in aanvulling op het voorstel van Steinhoff. European Investors-VEB heeft ook de collectieve actie tegen Deloitte ingetrokken.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 23 september 2021 het akkoord bekrachtigd dat Steinhoff aan zijn schuldeisers had voorgelegd. Er is geen beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De schikking wordt op dit moment afgewikkeld; zie www.steinhoffsettlement.com voor de laatste stand van zaken. Meer informatie: www.veb.net/steinhoff

Actie: Triodos
Mogelijk relevante periode: vanaf 1 januari 2008

Stand van zaken: oproep onderzoek tot waarheidsvinding. Aanmelden niet mogelijk.

In oktober 2022 stapte een groep van 2000 beleggers naar de Ondernemingskamer om een onderzoek af te dwingen naar de gang van zaken bij Triodos Bank over afgelopen jaren. De VEB steunt die oproep tot waarheidsvinding en heeft zich als belanghebbende in de procedure gemeld.

Al bijna twee jaar kunnen beleggers in Triodos Bank nauwelijks bij door hen ingelegd geld, circa 1,2 miljard euro. Dat is het directe gevolg van het besluit van Triodos om het interne handelssysteem voor certificaten plat te leggen. Als het vanaf medio 2023 weer mogelijk is om Triodos-certificaten te verhandelen, dreigt een fors koersverlies.

De VEB heeft Triodos al eerder opgeroepen tot absolute openheid over de besluitvorming rond het stopzetten van de handel. Volgens de VEB had ook Triodos al veel eerder de onhoudbaarheid van dit handelssysteem moeten inzien, waarbij certificaten tegen intrinsieke waarde werden ge- en verkocht. Tot nu toe is de bank daar niet voldoende toe bereid geweest. Om toch duidelijkheid te krijgen, is onafhankelijk onderzoek in opdracht van de Ondernemingskamer een goede zaak.

De VEB meent dat certificaathouders gediend zijn bij een nauwkeurig beeld van de gang van zaken in het verleden. Alleen dan kunnen noodzakelijke lessen getrokken worden.

Het doel van de VEB is duidelijk: waarheidsvinding. Dat is essentieel om lessen te trekken, vertrouwen te herstellen en verbeteringen door te voeren. De VEB meent dat daarmee de belangen van certificaathouders het beste gediend zijn. Financiële compensatie ligt om verschillende redenen op dit moment niet voor de hand.