VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Accountant geeft goedkeurende verklaring jaarrekening af vijf maanden voor faillissement

De VEB heeft de AFM verzocht kritisch te kijken naar de werkzaamheden van KPMG bij Imtech en zo nodig handhavend op te treden.

KPMG en accountant Thunnissen keurden de jaarrekening over 2014 goed, vijf maanden voor het faillissement van Imtech. Opvallend was dat de accountant meende dat er geen onzekerheid was over het voortbestaan (going concern) van Imtech.

Uit curatorenverslag van 19 juni 2017 blijkt dat de AFM KPMG een boete van EUR 1,245 miljoen heeft opgelegd voor tekortkomingen in de controle van de Imtech jaarrekening over 2011. KPMG had een goedkeurende verklaring bij de jaarrekening over 2011 in het maatschappelijk verkeer gebracht zonder dat daaraan de vereiste controlewerkzaamheden zijn vooraf gegaan, zo oordeelde de AFM. Het is de vraag of KPMG bij de controle van de jaarrekening 2014 wel de juiste controlewerkzaamheden heeft verricht.

VEB directeur Paul Koster: “Voor beleggers is een goedkeurende accountantsverklaring een houvast bij beleggingsbeslissingen; zeker als het een ongeclausuleerde verklaring over going concern betreft zoals door KPMG afgegeven bij de Imtech jaarrekening over 2014. De vraagt rijst hoe het mogelijk is dat er een goedkeurende verklaring kan worden afgegeven vijf maanden voor zo’n groot faillissement. KPMG heeft dan ook heel wat uit te leggen. De AFM moet onderzoeken welke procedures KMPG heeft gevolgd of wellicht heeft genegeerd waardoor dit opmerkelijke oordeel tot stand is gekomen.

KPMG was jarenlang de accountant van Imtech en heeft ook de jaarrekening over 2014 gecontroleerd en van een goedkeurende accountantsverklaring voorzien.

In de bijbehorende toelichting liet de accountant weten “there remain no material uncertainties with respect to going concern”. Een paar maanden later, op 13 augustus 2015, vroeg Imtech haar faillissement aan. De accountant dient bij zijn continuïteitsoordeel een periode van minimaal 12 maanden in de toekomst in acht te nemen.

Het faillissement betekent dat de EUR 1,1 miljard die Imtech in juni 2013 en oktober 2014 bij haar aandeelhouders ophaalde, is verdampt.

 

Oordeel van AFM

Naast het continuïteitsoordeel heeft de VEB tevens vraagtekens bij een drietal andere posten in de Imtech jaarrekening en de controle daarvan door de accountant. Het betreft de posten onderhanden werk; debiteuren; en goodwill. Uit de uitgebreide controleverklaring blijkt dat de accountant deze onderwerpen heeft aangemerkt als key audit matter. Gezien het faillissement van Imtech is het de vraag of de accountant deze posten goed heeft gecontroleerd en niet had moeten aandringen op verdere afwaarderingen.

De VEB heeft de AFM verzocht de totstandkoming van de goedkeurende verklaring bij de Imtech jaarrekening over 2014 kritisch te onderzoeken en zo nodig handhavend op te treden.Lees hier de brief

 

AFM in 2016: “terechte” vragen van beleggers

AFM-bestuurder Everts liet in de Telegraaf van 16 oktober 2016 weten dat het “terecht” is dat beleggers vragen over de rol van de accountant van Imtech beantwoord willen zien. Everts heeft vergelijkbare vragen over het weinig kritisch functioneren van de accountant. “De vraag is of die accountant niet kritischer had moeten zijn op de verslaggeving en de continuïteit. Het is ook goed om dat bij de rechter te toetsen, dat hoort zijn rechtsgang te hebben.”

 

Rol bestuurders, commissarissen en banken bij claimemissie

In september 2014 stelde de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk. De VEB is eveneens zeer kritisch op de rol van de banken, in het bijzonder bij de twee claimemissies waarmee EUR 1,1 miljard werd opgehaald bij aandeelhouders. De VEB wacht het oorzakenonderzoek van curatoren af voordat zij richting bestuurders, commissarissen, accountant en banken een volgende stap zet.

 

Eerdere VEB schikking over gebeurtenissen tot “2013”

De VEB schikte in oktober 2014 met Imtech en KPMG over de feiten die in februari 2013 aan het licht kwamen. Toen bleek dat Imtech in Polen en Duitsland grotendeels luchtkastelen had gebouwd. Deze schikking wordt momenteel afgewikkeld. Het verzoek van de VEB aan de AFM ziet op het handelen van de Imtech accountant ná februari 2013.  
Gerelateerde artikelen