VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Ondernemingskamer (hierna: OK) wijst in haar beschikking van 14 december 2017 de verzoeken van de Minister van Financiën tegen VEB en overige belanghebbenden af.

De waarde van de onteigende effecten en vermogensrechten werd gesteld op nihil. Op het verzoek van VEB en andere belanghebbenden, heeft de OK daarop een onderzoek door deskundigen gelast, met als voorliggende vraag: de werkelijke waarde van de onteigende vermogensbestanddelen op het onmiddellijk aan de onteigening voorafgaande moment (op 1 februari 2013).

De zaak waarin de OK nu haar beschikking van 14 december nam, betrof:

  1. De digitale dataroom; de Minister van Financiën verzoekt de OK alle partijen die in de procedure waren verschenen te verbieden om de digitale dataroom van de deskundigen met derden te delen. In de visie van de Minister zouden partijen wel de stukken uit de dataroom met hun juridische en financiële adviseurs mogen bespreken.

In haar afwijzing van het verzoek kent de OK belang toe aan de door de deskundigen gekozen werkwijze; zij hebben de toegang tot hun digitale dataroom zo georganiseerd dat alleen die partijen die een geheimhoudingsverplichting op zich hadden genomen, inzage kregen. De OK oordeelt dat deze werkwijze voldoende waarborgen voor vertrouwelijkheid beidt. De deskundigen gaven ook aan dat juist het op deze wijze waarborgen van de vertrouwelijkheid, hen de mogelijkheid gaf relevante informatie te verkrijgen. De OK vindt dat de Minister geen belang heeft dat door de rechter moet worden gerespecteerd.

  1. Het concept waarderingsrapport; de Minister verzoekt geheimhouding daarvan.

De OK neemt openbaarheid van rechtspraak tot uitgangspunt; een onteigeningsprocedure gaat óók niet in de procedure verschenen onteigenden aan. De OK oordeelt streng; de Minister heeft zijn verzoek onvoldoende toegelicht, omdat hij onvoldoende gespecificeerd en toegelicht heeft ten aanzien van welke concrete informatie die onderdeel zou kunnen uitmaken van het concept deskundigenrapport bijna vijf jaar na dato, nog altijd een zwaarwegend belang bij geheimhouding bestaat. De OK tekent daarbij nog aan dat het bepaald niet vanzelfsprekend is dat de informatie nog altijd zodanig (concurrentie)gevoelig is dat openbaarmaking daarvan dient te worden voorkomen.

 

Tenslotte, het concept waarderingsrapport moet grondig worden bestudeerd – er bestaan vragen over de uitkomst ervan.
Gerelateerde artikelen