VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Moedwillig wetten overtreden en niet ‘in control’. De verwijten van het Openbaar Ministerie aan ING zijn spijkerhard. De VEB wil concrete actie.

Commercie die belangrijker wordt bevonden dan naleving van de wet, rammelende interne controle en onvoldoende en ongekwalificeerd personeel om witwassen aan te pakken. De conclusies die het Openbaar Ministerie (OM) trekt over ING zijn spijkerhard en verbijsterend tegelijk.

De VEB maakt zich grote zorgen om de geconstateerde onregelmatigheden bij ING en heeft een reeks van vragen aan de accountants, bestuurders en commissarissen.

De VEB wil in ieder geval drie dingen: Lees hier de brief van de VEB aan ING en aan de accountants

1. Transparantie
De VEB roept de raad van commissarissen, in het bijzonder de auditcommissie, op om de hoogst mogelijke mate van transparantie te betrachten bij het beantwoorden van de vraag of er nog meer gelijksoortige problemen bij andere bedrijfsonderdelen spelen, hetzij door overtreding van wet- en regelgeving op het gebied van witwassen in andere jurisdicties of door overtreding van wet- en regelgeving op andere gebieden. De door het OM geconstateerde feiten en de schikking plus boete van bijna 800 miljoen euro hebben tenslotte alleen betrekking op ING Nederland.

2. Betere interne controle
Om de impact van de interne controlesystemen te garanderen pleit de VEB voor een extra bestuurder in de raad van bestuur die zich bezig zal houden met governance en compliance. De huidige problemen tonen aan dat de huidige invulling van de chief risk officer-functie bij ING onvoldoende is.

3. Doorhalen variabele beloning
Zoals de VEB eerder heeft verkondigd is het aan de raad van commissarissen om in eerste instantie te oordelen over de consequenties van de geconstateerde onregelmatigheden voor ING-medewerkers in het algemeen en de raad van bestuur in het bijzonder.

De raad van bestuur heeft laten weten af te zien van een eventuele, over 2018 toe te kennen bonus. De VEB meent dat het, gezien de ernst van de situatie, passend is als de raad van commissarissen haar discretionaire bevoegdheid gebruikt om alle eerder door de raad van bestuur ontvangen voorwaardelijke, variabele beloningen terug te vorderen of door te halen.

Voorts rekent de VEB erop dat van enige variabele compensatie geen sprake meer kan zijn totdat ING met zekerheid kan verklaren dat de interne controlemechanismen op orde zijn.

De VEB dringt er sterk op aan dat de raad van commissarissen het gesprek aangaat met de huidige en de voormalige controlerend accountant om de betaalde vergoedingen (audit fees) deels terug te vorderen. Het lijdt geen twijfel dat de betrokken accountants hun taak niet naar behoren hebben uitgevoerd, onder andere als het gaat om de beoordeling van de staat van de interne controle binnen ING.

Lees hier de reactie van ING
Gerelateerde artikelen