VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Solide buffers en een royale kasstroom lagen aan de basis van stevige uitkeringen aan aandeelhouders in 2022 door verzekeringsconcern NN. Beleggers hopen dat dankzij hogere rentes en een verbetering van de klanttevredenheid verdere groei mogelijk is.

De aandeelhoudersvergadering (ava) van NN verliep in een vriendelijke sfeer. De hogere rentes gaven de goede resultaten een extra zetje. Er was dan ook geen wanklank van de aanwezige aandeelhouders over het besluit om bestuursvoorzitter David Knibbe te herbenoemen voor vier jaar.

Allegaartje
De VEB vroeg zich af of de portfolio van NN meer is dan een historisch gegroeide bonte verzameling van losse onderdelen. Met de huidige collectie, bestaande uit Levensverzekeringen Nederland, Overige Verzekeringen Nederland (voornamelijk schade), Verzekeringen Europa, Levensverzekeringen Japan en tot slot NN Bank, lijkt de focus ver weg.

Zou het niet beter zijn als NN zich puur zou concentreren op één tak van sport, bijvoorbeeld levensverzekeringen in Europa? Of net als ASR op één land, dus verzekeringen in brede zin (dus ook schade) uitsluitend in Nederland. Temeer daar bij NN in 2022 zeventig procent van de operationele winst uit Nederland kwam.

Bestuursvoorzitter David Knibbe reageerde kordaat: ieder onderdeel moet voldoende renderen en bijdragen aan het groepsresultaat. Bovendien heeft NN de afgelopen jaren al behoorlijk aan de portfolio geschaafd. Naast diverse kleinere overnames, heeft de verzekeraar ook onderdelen afgesplitst. De verkoop van de vermogensbeheertak NNIP aan Goldman Sachs vorig jaar was niet alleen lucratief en erg gunstig getimed, maar NN heeft nu complete vrijheid in de keuze van externe vermogensbeheerders bij het beleggen van polisgelden, aldus Knibbe.

Nederland was inderdaad nog dominant, maar de meeste groei zou in de toekomst van de andere onderdelen komen. En NN Bank is beslist geen vreemde eend, want het spaargeld biedt veel kansen voor de andere bedrijfsonderdelen.

Klant(on)tevredenheid
Terwijl de bestuursvoorzitter de ontwikkeling van de klanttevredenheid neutraal beschreef of zelfs meende een positieve trend te zien, leek president-commissaris David Cole in het jaarverslag een iets kritischere toon aan te slaan.

Hoe dan ook, de klanttevredenheidsstatistieken waren niet om te juichen. Terwijl in 2021 vijf van de elf business units beter dan de concurrentie presteerden, waren dat er vorig jaar slechts drie. En terwijl drie business units een betere klanttevredenheidsscore behaalden in 2022 dan in 2021, scoorden acht juist lager. Dat zijn geen rapportcijfers die passen bij een bedrijf dat stelt de klant centraal te stellen.

Knibbe meende dat het genuanceerder lag. In de laatste jaren zou NN een inhaalslag hebben gemaakt ten opzichte van de concurrentie, waardoor het steeds lastiger wordt goed te scoren. Bovendien is het allemaal een kwestie van de lange adem.

Opmerkelijk genoeg wil NN vanaf nu de klanttevredenheidsscores geaggregeerd presenteren om “de volatiliteit te reduceren en meer stabiele resultaten te rapporteren die de inspanningen beter reflecteren”. De VEB wees erop dat ‘volatiliteit’ niet het probleem is en dat minder transparantie naar aandeelhouders ook niet de oplossing is. Knibbe meende dat een geconsolideerde gewogen score zinvoller is, aangezien de meeste klanten in Nederland zitten. 

In ieder geval blijft het streven om in 2025 beter te presteren dan de markt.

Goddelijke commissarissen
De rol van commissarissen is ontegenzeggelijk zwaarder geworden de laatste jaren, maar bij NN lijken de verwachtingen van het toezichthoudend orgaan wel erg hoog. De verzekeraar kent iedere commissaris welhaast buitenaardse krachten toe.

NN heeft dertien vakgebieden geïdentificeerd die de raad van commissarissen als geheel moet bestrijken. Denk aan voor de hand liggende zaken als expertise over financiën, verzekeringen, vermogensbeheer, risicomanagement en bankieren, maar ook duurzaamheid, management, marketing, internationale wet- en regelgeving, IT, integriteit en juridische zaken.

Het is aannemelijk dat de acht commissarissen als collectief voldoende kennis en ervaring hebben op deze terreinen. NN gaat echter verder, door in het jaarverslag te melden dat elk individu op zijn minst in staat is een “informed decision” te maken op alle dertien gebieden. Daarmee geconfronteerd, leek president-commissaris David Cole gas terug te willen nemen.

Vermoedelijk zullen volgend jaar bij iedere commissaris ook lege plekken staan bij enkele vakgebieden. Toch kon NN ook een pluspunt scoren op het vlak van governance: het verslag van de Audit Committee, die toezicht houdt op de financiële verslaglegging, compliance en de risico’s, was niet alleen goed leesbaar, maar leek een betere inkijk in de activiteiten te geven dan beursvennootschappen gewoonlijk rapporteren.
Gerelateerde artikelen