VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Claimemissie ING Groep uitgelegd

ING komt met een claimemissie. Het concern wil een deel van de staatssteun snel aflossen. Maar wat betekent dit voor particuliere beleggers?


Waarom heeft ING deze claimemissie nodig?
Net als de meeste banken heeft ING Groep veel waarde verloren in de kredietcrisis. Om de balans te versterken heeft ING Groep staatsteun aan moeten nemen. Hoe sneller ING deze steun aflost, des te goedkoper deze aflossing is. Met het uitgeven van nieuwe certificaten van aandelen haalt ING Groep in totaal 7,5 miljard euro op om een deel van de staatssteun snel en relatief goedkoop af te lossen en de balans verder te versterken.

Achtergronden:

ING heeft geen aandelen op de beurs staan, maar certificaten van aandelen. Hoe zit dat?
 
Beide financiële instrumenten zijn enigszins vergelijkbaar, met het verschil dat certificaten beleggers verminderd stemrecht bieden. Via aandelen hebben beleggers direct stemrecht in een onderneming. Aandelen waar niet op gestemd wordt tellen niet mee in de stemming.

Bij certificaten stemt een administratiekantoor namens certificaten waarop niet wordt gestemd. De ervaring leert dat dit kantoor weinig kritisch is ten overstaan van de onderneming, waardoor het voor kritische aandeelhouders lastiger wordt het gelijk te halen.

Het proces lijkt ingewikkeld, waarom maakt ING gebruik van een claimemissie?
De prijs van ING certificaten is, net zoals de prijs van andere aandelen en certificaten, volatiel. Het is daarom lastig om op een eerlijke manier vooraf een goede prijs voor de nieuwe certificaten te bepalen, zonder daarbij de zittende certificaathouders te benadelen.

De nieuwe certificaten worden daarom tegen een prijs aangeboden die fors lager is dan de prijs waarop de huidige certificaten worden verhandeld, met een korting van 37,3 procent.

Ter compensatie krijgen huidige certificaathouders het recht als eerste tegen deze lage prijs te kopen. Als zij geen gebruik van dit recht wensen te maken, kunnen ze deze inschrijvingsrechten op de beurs verhandelen. De opbrengst van deze verkoop dient dan als vergoeding voor de lagere prijs van de nieuwe certificaten.

Na de claimemissie noteert een certificaat van ING beduidend lager. Hebben beleggers geld verloren?
Bij een claimemissie is het gebruikelijk een korting te hanteren. Bij ING Groep is deze 37,3 procent. Huidige beleggers worden echter gecompenseerd door de waarde van de claims. Beleggers hebben op deze manier geen geld verloren door de claimemissie.

Het is wel mogelijk dat beleggers verlies maken op een investering in ING tijdens de claimperiode, maar dat risico is zonder claimemissie ook aanwezig.

Wat is zo'n inschrijvingsrecht waard?
De theoretische waarde van een inschrijvingsrecht is afhankelijk van de huidige beurskoers van de oude certificaten, de uitgifteprijs van de nieuwe certificaten en de ruilverhouding, gecorrigeerd voor gemiste rente-inkomsten.

Verondersteld dat de gederfde rente verwaarloosbaar is, kan de theoretische prijs van een inschrijvingsrecht als volgt worden berekend:

prijs inschrijvingsrecht=ruilverhouding×(huidige beurskoers-uitgifteprijs)

Bij een koers van €6,50 euro is de prijs in theorie als volgt:

6⁄7×(€6,50-€4,24)=€1,937

Let wel, dit is slechts de theoretische waarde. In de praktijk kunnen er afwijkende prijzen ontstaan.

Wat gebeurt er met inschrijvingsrechten van particuliere beleggers die voor de deadline niet worden verkocht en niet worden uitgeoefend? Lopen deze waardeloos af?
De meeste banken en brokers hanteren voor hun klanten een deadline die eerder ligt dan de door ING aangekondigde deadline. In de tijd tussen brokerdeadline en de deadline van ING kunnen deze banken of brokers de inschrijvingsrechten in de markt verkopen.

De opbrengst komt dan, na aftrek van eventuele kosten, ten goede van de belegger. Beleggers die afwachten lopen het risico dat grootschalig verkopen van claims de prijs drukt.

Is ING verzekerd van het ophalen van de volledige 7,5 miljard euro?
Om het volledige bedrag op te halen is het van belang dat alle nieuwe certificaten van aandelen tegen de uitoefenprijs worden verkocht. ING heeft maatregelen genomen om er met zoveel mogelijk zekerheid voor te zorgen dat dit ook daadwerkelijk lukt.

In eerste instantie wordt geprobeerd alle certificaten via de claimemissie in de markt te zetten. Als dat niet volledig lukt, proberen de begeleidende banken de certificaten bij institutionele partijen tegen ten minste de uitoefenprijs te plaatsen.

Als er daarna nog steeds onverkochte nieuwe certificaten zijn, nemen banken deze zelf op, tegen de uitoefenprijs. Zij mogen deze certificaten vervolgens gedurende 90 dagen niet verkopen. ING wordt begeleid door 18 nationale en international banken, waaronder Goldman Sachs, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, ABN Amro, Fortis Bank Nederland en Rabobank.

Wat is de beste optie, verkopen of uitoefenen?
De VEB geeft geen beleggingsadvies, we kunnen u enkel van achtergrondinformatie voorzien.

Verkopen
Als u geen extra investering in ING wenst te doen, kunt u besluiten uw rechten te verkopen. Uw belang in ING verwatert dan voor 46,2%. Als u niet uitoefent wordt uw belang na de claimemissie dus ongeveer 2,17 zo klein.

Uitoefenen
Als u niet wilt dat uw bezit in ING verwatert, kunt u uitoefenen. Tegen bijbetaling van €25,44 (6×€4,24) per 7 claims ontvangt u 6 nieuwe certificaten. Als een recht eenmaal is uitgeoefend, kunt u dit niet terugdraaien en is het recht niet langer verhandelbaar.

Vanuit theoretisch oogpunt maakt het niet uit waar u voor kiest: uw positie heeft in beide situaties dezelfde waarde. Uitgaande van een belegger met 7 certificaten, een beurskoers van €6,50 en een daaruit voortvloeiende claimkoers van €1,937, zijn er twee situaties mogelijk.

Bij het verkopen van de claim bezit de belegger 7 certificaten met een waarde van €45,50 (7×€6,50) plus de opbrengst van de claims: €13,56 (7×€1,937). De totale waarde van de positie is dus €59,06.

Bij uitoefening bezit diezelfde belegger 13 certificaten, met een waarde van €84,50 (13×€6,50). Dit bedrag is hoger, maar de belegger heeft €25,44 bij moeten storten. Als dit van het totaalbedrag wordt afgetrokken, komt de waarde weer op €59,06 uit.

Wat gebeurt er met optiecontracten?
Omdat de achterliggende waarde van de certificaten verandert door de claimemissie, past Euronext de uitoefenprijs en contractgrootte van bestaande optieseries ING aan. Dit gebeurt met de zogenaamde ‘ratio methode'.

Deze methode gaat er vanuit dat een certificaat ING wordt opgesplitst in twee nieuwe effecten: een certificaat en een recht. Omdat de opties alleen betrekking hebben op de certificaten, moet er gecorrigeerd worden voor het ‘verwijderen' van de claim. Allereerst dient de waarde van een claim te worden berekend, op basis van de beurskoers cum right, oftewel de prijs voordat de claim eraf gaat. De laatste beurskoers cum right is €8,53.

waarde claim = (€8,53-€4,24)/(7⁄6+1)=€1,98

Vervolgens berekent Euronext de ratio die wordt gebruikt om de contractgrootte en uitoefenprijs mee te corrigeren als de verhouding tussen de nieuwe prijs van een certificaat en de oude prijs van een certificaat:

ratio=(€8,53-€1,98)/€8,53=0,76788

Om de nieuwe contractgrootte voor bestaande optiecontracten te krijgen, wordt de oude contractgrootte gedeeld door deze ratio. Een optiecontract heeft daardoor niet langer betrekking op 100 certificaten, maar op 130 certificaten. De nieuwe uitoefenprijs wordt verkregen door de oude uitoefenprijs te vermenigvuldigen met de ratio. Een optie met een uitoefenprijs van €10 krijgt zo een uitoefenprijs van €7,68. De achterliggende waarde blijft met deze aanpassing gelijk: 100 certificaten met een waarde van €10 zijn grofweg hetzelfde waard als 130 certificaten van €7,68, namelijk €1000.

Nieuwe optiecontracten hebben betrekking op 100 certificaten.

Zijn de problemen bij ING Groep met deze claimemissie verholpen?
De claimemissie is niet het enige dat ING Groep onderneemt om kapitaal op te halen. Ook zal de verzekeringstak op termijn worden verkocht, waardoor ING zich meer op de bankactiviteiten zal toeleggen.

Hoewel de VEB positief tegenover deze ontwikkeling staat, omdat ING zo een betere focus krijgt, brengen grote reorganisaties altijd onzekerheden met zich mee. Die onzekerheden zorgen voor risico's voor beleggers.


 
Chronologisch overzicht van de claimemissie

27 november, nabeurs
De huidige certificaathouders ING krijgen voor ieder certificaat één inschrijvingsrecht ("claim") in hun effectenportefeuille bijgeschreven. Uiteindelijk kunnen er 6 nieuwe certificaten (à €4,24 per certificaat) met 7 claims worden verkregen. Uitoefenen kan alleen per 7 rechten.

30 november
Certificaten ING noteren ex claim. Om 9:00 uur ‘s ochtends begint de handel in ING claims. Ook de uitoefenperiode, de periode waarin eigenaren van inschrijvingsrechten aan kunnen geven van hun recht gebruik te willen maken, begint. Als een inschrijvingsrecht eenmaal is uitgeoefend kan dit niet worden teruggedraaid en is het recht niet meer te verhandelen.

15 december
Officieel kan er tot 13:15 in inschrijvingsrechten worden gehandeld. Tot 15:00 kunnen de rechten worden uitgeoefend. Voor de meeste particuliere beleggers zijn deze deadlines echter niet van belang. Banken en brokers hanteren, voor een zo goed mogelijke afhandeling, eigen deadlines, die eerder liggen. Particuliere beleggers zullen dus na moeten gaan welke deadline voor hen van toepassing is. Als uw bank of broker hierover geen duidelijke informatie verstrekt (bijvoorbeeld via internet) is het raadzaam contact met uw bank of broker op te nemen.

16 december
De banken die ING begeleiden bij de claimemissie proberen eventueel voor alle niet uitgeoefende rechten de aandelen als nog te plaatsen via een rump plaatsing, voor tenminste de uitoefenprijs van €4,24, vermeerderd met eventuele kosten. Als het niet lukt om deze aandelen bij andere partijen te plaatsen nemen de begeleidende banken de aandelen zelf af, tegen de uitoefenprijs.
Gerelateerde artikelen