VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Vereniging van Effectenbezitters en de curatoren bundelen de krachten in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Macintosh.

Het onderzoek dient er toe  duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van deze beursgenoteerde retailonderneming bekend van winkelformules als Scapino, Manfield en (voorheen) Kwantum.

Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken indien uit het oorzakenonderzoek blijkt van mogelijk aansprakelijke partijen.

Macintosh ging in december 2015 failliet.

Samenwerking
De Curatoren van Macintosh en VEB zijn overeengekomen dat na afronding van het oorzakenonderzoek onder bepaalde voorwaarden aan de VEB inzage zal worden gegeven in de resultaten van het oorzakenonderzoek, voor zover met die inzage de belangen van de aandeelhouders die door VEB worden vertegenwoordigd worden gediend.

Tevens zijn Curatoren en VEB een regeling overeengekomen over de verdeling van eventueel bij aansprakelijke partijen te verkrijgen gelden. Curatoren en de VEB menen dat met een dergelijke overeenkomst (die door de rechter-commissaris is goedgekeurd)  de belangen van de gezamenlijke schuldeisers van Macintosh en die van haar aandeelhouders op evenwichtige wijze worden gediend.

Voordelen voor VEB en curatoren
De VEB en curatoren kiezen bewust voor deze manier van onderzoek.  Het voordeel van deze overeenkomst is dat aldus onderzoeken en conclusies worden gebundeld en dat geen afzonderlijke onderzoeken plaats vinden. Meer bepaald wordt aldus ook een afzonderlijke door de VEB eventueel te entameren kostbare enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer vermeden. Daarnaast geeft een bundeling van eventuele aanspraken meer duidelijkheid en zekerheid aan eventueel aansprakelijk te stellen partijen in die zin dat in voorkomend geval geen afzonderlijke procedure door de VEB jegens betrokkenen aanhangig zal worden gemaakt.

VEB verheugd over samenwerking
De VEB is zeer verheugd over de samenwerking. VEB-directeur Paul Koster: “Niet alleen is een gedegen en voortvarend onderzoek naar de gang van zaken bij Macintosh verzekerd; wij krijgen in voorkomend geval ook toegang tot het onderzoeksrapport. Als  dat rapport leidt tot aansprakelijkheid van bepaalde betrokkenen jegens beleggers, is de kans op succesvolle schadeclaims van de zijde van beleggers aanzienlijk vergroot.”

De VEB zet in sommige gevallen vraagtekens bij de informatievoorziening van Macintosh aan beleggers.

Zo liet bestuursvoorzitter Staelens in september 2015 nog in het VEB-ledenblad Effect weten dat de toekomst voor Macintosh na de verkoop van de activiteiten buiten de Benelux er rooskleurig uit zou zien: “Na de desinvesteringen zijn we straks bijna schuldenvrij. Daardoor kunnen we onze investeringen versnellen. We kunnen dan kapitaaluitgaven doen en investeren in ons transformatieprogramma. Tenslotte zijn investeringen in de Benelux veel rendabeler dan in Engeland omdat we hier marktleider zijn.”.

Verder gaf accountant EY gaf op 18 maart 2015 een goedkeurende verklaring bij de Macintosh jaarrekening over 2014 zonder continuïteitsvoorbehoud. “Wij hebben specifiek aandacht besteed aan de gehanteerde veronderstellingen met betrekking tot de toekomstige omzet en het resultaat, teneinde te beoordelen dat kan worden voldaan aan de financieringsconvenanten in het komende jaar. Op grond hiervan hebben ook wij geen onzekerheid van materieel belang geïdentificeerd.”

 

De VEB is bij beursgenoteerde bedrijven - als vanouds - kritisch op het gevoerde bestuur, het toezicht door commissarissen en op de werkzaamheden van de externe accountant en wenst vorenstaande aspecten onderzocht te zien. Afhankelijk van de uitkomsten  van het onderzoeksrapport zal besloten worden of jegens bestuurders, commissarissen en accountant nadere stappen worden gezet.

 

De curatoren verwachten het onderzoek af te ronden in de loop van 2019.

 

 

 

 

 

 

 
Gerelateerde artikelen