VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De juridische acties van de VEB zijn gecompliceerd, bovendien zijn de belangen groot. Het kost dan ook vaak jaren voordat een oplossing wordt bereikt. Inzake SNS zijn in 2021 kleine stapjes gezet op weg naar genoegdoening; de Ondernemingskamer is verzocht om wanbeleid vast te stellen. In 2022 zal hierover een oordeel volgen. Ook de afwikkeling van een actie is door de complexiteit en massaliteit een tijdrovend proces. In 2022 worden naar verwachting de acties inzake Ahold/Deloitte en Fortis afgerond. De daarvoor in aanmerking komende claimanten zullen hun (laatste deel-)vergoeding ontvangen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Actie: ABN Amro
Mogelijk relevante periode: tot en met 15 maart 2021
Stand van zaken: VEB stelt ABN Amro aansprakelijk voor te late informatievoorziening rond witwasschandaal

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde het feit dat het Openbaar Ministerie haar nu ook beschuldigt van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN Amro deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM haar informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking.

Op 19 april 2021 werd bekend dat ABN Amro een schikking is overeengekomen met het OM voor de jarenlange tekortkomingen met witwascontrole. De bank betaalt een boete van in totaal 480 miljoen euro. Er is alleen geschikt voor de bank zelf. Er wordt nog onderzoek gedaan naar betrokken (oud-)bestuurders van de bank. De schikking tussen het OM en ABN Amro staat los van de aansprakelijkstelling door de VEB.

De VEB verwijt ABN Amro in deze kwestie twee zaken:
1 ABN Amro heeft voorwetenschap – te weten de aanvullende, ernstigere beschuldiging door het OM dat sprake was van schuldwitwassen – niet onverwijld naar buiten gebracht. ABN Amro was niet gerechtigd tot uitstel van deze openbaarmaking.

2 Toen uiteindelijk – te laat – deze informatie wereldkundig is gemaakt, deed ABN Amro dit op een plek die niet passend is voor dergelijke essentiële informatie; op pagina 282 achterin het jaarverslag. Hierdoor was deze informatie niet snel toegankelijk en kon deze informatie niet op correcte wijze en tijdig worden beoordeeld door het publiek.

De VEB heeft de bank aansprakelijk gesteld en is nog in afwachting van de inhoudelijke reactie. Zodra er meer over deze zaak bekend wordt, zal de VEB u informeren. U kunt zich voor deze actie nog niet aanmelden.

Meer informatie: www.veb.net
Actie: Ahold/Deloitte
Relevante periode: 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003
Stand van zaken: claimanten hebben een eerste vergoeding ontvangen, voor veel claimanten volgt nog een aanvullende vergoeding in het eerste kwartaal van 2022. Aanmelden niet meer mogelijk.

De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Na 15 jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur gehad boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

Het bereiken van een regeling betekent niet dat Deloitte erkent aansprakelijk te zijn voor of schuldig te zijn aan de als gevolg van de boekhoudfraude bij Ahold geleden schade. Deloitte stelt dat diverse gerechtelijke instanties in de loop der jaren hebben bevestigd dat de fraude juist mede bedoeld was om Deloitte als accountant te misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld.

Uitbetaling in twee delen: eerste uitbetaling heeft plaatsgevonden
In mei 2021 heeft de Ahold/Deloitte claims administrator de claimanten geïnformeerd over de geldigheid van de ingediende claims, en de berekende koersschade over de in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 verkregen aandelen of ADR’s van Ahold. Claimanten hadden tot uiterlijk 28 juli 2021 de tijd om de claims administrator te berichten als zij het niet eens waren met de beoordeling.

Heeft u nog geen bericht over uw claim ontvangen, neem dan contact op met de claims administrator (zie hieronder bij Vragen? voor contactinformatie).

In het derde kwartaal van 2021 heeft de eerste uitbetaling, van 400 euro per claimant die een geldige claim heeft ingediend, plaatsgevonden. Op dit moment bereidt de claims administrator de tweede en tevens laatste uitbetaling voor.

Deze tweede uitbetaling betreft een aanvullende vergoeding voor claimanten die een bepaalde minimale koersschade op hun aandelen Ahold hebben geleden en lid blijven tot minimaal het moment van uitbetaling. Niet voor alle claimanten is een tweede uitbetaling dus van toepassing. Wie voor deze uitbetaling kwalificeert, zal op korte termijn duidelijk worden. Houd hiervoor de schikkingswebsite www.aholddeloitteschikking.nl in de gaten.

De daadwerkelijke uitbetaling van de aanvullende vergoeding aan de claimanten die daarvoor in aanmerking komen, vindt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 plaats.

Vragen?
Voor vragen over uw ingediende claims gaat u naar www.aholddeloitteschikking.nl (in het claimpakket vindt u de inlogcodes). Wordt uw vraag hier niet beantwoord?
Dan kunt u ook e-mailen naar info@aholddeloitteschikking.nl, of telefonisch contact opnemen, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland).

Meer informatie: www.aholddeloitteschikking.nl
Actie: Fortis
Relevante periode: verschillende peildatums in 2007/2008
Stand van zaken: disputen worden behandeld. Aanmelden niet meer mogelijk.

Van de ruim 300.000 ingediende claims zijn er nog 358 niet definitief beoordeeld. Dat betekent dat deze nog verwerkt worden door de claims administrator of dat er een dispuut loopt waar het Dispute Committee zich over moet buigen.

Pas als alle openstaande claims, bezwaren en disputen zijn verwerkt, zal de finale berekening worden gemaakt en kan er een slotbetaling plaatsvinden. Het is mogelijk dat er voor sommige claimanten geen slotbetaling meer aan de orde is. De definitieve vergoeding blijkt in dat geval niet hoger te zijn dan de voorlopige vergoeding die men reeds heeft ontvangen. Dit komt doordat er meer claims zijn ingediend dan aanvankelijk werd verwacht. Voor de laatste informatie, zie: www.forsetlement.com

Vragen?
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kan men terecht bij de claims administrator. Deze is te bereiken via +31 30 252 53 59. Ook is het mogelijk om een bericht te versturen via het contactformulier op de website.

Meer informatie: www.forsettlement.com


Actie: Imtech I, schikking
Relevante datum:1 februari 2013 nabeurs
Stand van zaken: slotbetaling over enkele jaren. Aanmelden niet meer mogelijk.

De VEB heeft in 2014 een schikking gesloten met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Claimanten die voor 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. De aanmeldingstermijn is gesloten.

Slotbetaling
Claimanten die een geldige claim hebben ingediend, hebben al een eerste en een tweede uitkering ontvangen. Deze claimanten ontvangen nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of dit aanvullende budget kan vrijvallen. De slotbetaling zal over enkele jaren plaatsvinden aan de claimanten die voor de eerdere uitbetalingen in aanmerking kwamen en in de tussentijd VEB-lid zijn gebleven. 

In aanmerking komende claimanten doen er goed aan om de berichtgeving hieromtrent via de VEB-website en de schikkingswebsite (www.vebimtechschikking.nl) in de gaten te houden.

Mochten uw gegevens wijzigen zoals uw bankrekeningnummer, dan is het belangrijk om de Imtech claims administrator hierover te informeren. U kunt dat per e-mail doen via info@vebimtechschikking.nl en telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (vanuit Nederland).

Meer informatie: www.veb.net/imtech


Actie: Imtech II
Onderzoek naar oorzaken faillissement in 2015
Mogelijk relevante periode: vanaf 4 februari 2013
Stand van zaken: onderzoek naar faillissement loopt.

Het faillissement van Imtech is uitgesproken op 13 augustus 2015. In september 2015 heeft de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk gesteld voor mogelijke misleiding van beleggers voorafgaande aan het faillissement. De VEB is eveneens zeer kritisch op accountant KPMG en op de rol van de banken die betrokken waren bij de twee claimemissies kort voor het faillissement.

De VEB en de Imtech-curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze samenwerking moet helpen duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond het faillissement. Ook zullen de VEB en de curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement.

De curatoren verwachten in 2022 hun onderzoeksresultaten te publiceren.

Meer informatie: www.veb.net/imtechII
Onderzoek: Macintosh
Mogelijk relevante periode: 1 januari 2010 tot 31 december 2015
Stand van zaken: onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Macintosh bijna gereed.

Het onderzoek dient ertoe duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van deze beursgenoteerde retailonderneming, bekend van winkelformules als Scapino, Manfield en (voorheen) Kwantum. Macintosh ging in december 2015 failliet.

De VEB en curatoren zullen samenwerken indien uit het oorzakenonderzoek blijkt van mogelijk aansprakelijke partijen. De curatoren verwachten het onderzoek af te ronden begin 2022.

Meer informatie: www.veb.net


Actie: SNS
Mogelijk relevante periode: houderschap tot datum onteigening, 1 februari 2013
Stand van zaken: cassatie in schadeloosstellingsprocedure en wachten op oordeel over wanbeleid.

De VEB is nog betrokken in twee procedures in de nasleep van de nationalisatie van SNS Reaal op 1 februari 2013: de schadeloosstellingsprocedure en de enquêteprocedure.

Schadeloosstellingsprocedure
Vanaf 2013 is geprocedeerd over de waarde van de onteigende SNS effecten op het moment van de nationalisatie. Na diverse beschikkingen van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad is eindelijk duidelijkheid over de waarde per aandeel: 0,0 eurocent. Er is wel een vergoeding vastgesteld voor (achtergestelde) obligaties en andere effecten van in totaal ruim 804 miljoen euro. Een uitgebreide toelichting op de beschikking staat op pagina 20 van Effect nummer 4 uit april 2021.

In de schadeloosstellingsprocedure werd de waarde van de SNS-effecten (zowel de onteigende aandelen als de eveneens onteigende obligaties en andere achtergestelde effecten) bepaald op het moment van nationalisatie op 1 februari 2013.

De houders van onteigende obligaties en effecten waaraan wel een vergoeding is toegekend, zullen nog even geduld moeten hebben voordat zij de door de Ondernemingskamer vastgestelde vergoeding ontvangen. De schadeloosstelling is pas betaalbaar vier weken nadat de beschikking van de Ondernemingskamer definitief vaststaat, zo volgt uit de wet.

De VEB zag geen aanleiding om in cassatie te gaan tegen de beschikking. Op 11 mei 2021 werd duidelijk dat de Staat wel in cassatie gaat tegen de beschikking van februari 2021. Door de cassatie zal de uitkering aan de onteigende effectenbezitters worden opgeschort. Naar verwachting zal de cassatie ongeveer 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen.

Enquêteprocedure
De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. De Ondernemingskamer heeft op 26 juli 2018 een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS over de periode voordat de voormalige bank-verzekeraar door de staat werd genationaliseerd. Het onderzoek bestrijkt de gehele periode vanaf de beursgang in 2006 tot aan nationalisatie op 1 februari 2013.

Op 27 juli 2021 uitten onderzoekers in een lijvig rapport forse kritiek op de bestuurders en commissarissen van SNS Reaal in de periode voorafgaand aan de nationalisatie.

In bijna 500 pagina’s reconstrueren onderzoekers de val van SNS Reaal, van vlak na de beursgang in 2006 tot aan de nationalisatie begin 2013. Het onderzoek biedt volgens de VEB voldoende aanknopingspunten om aan te tonen dat er sprake is van wanbeleid door bestuurders en commissarissen. Het verzoek tot vaststellen van wanbeleid heeft de VEB op 27 september 2021 gedaan. Als de Ondernemingskamer het verzoek van de VEB honoreert, kan dat een opstap zijn naar compensatie van gedupeerde beleggers. De mondelinge behandeling van het verzoek tot vaststelling van wanbeleid zal op 17 februari 2022 plaatsvinden.

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/sns


Actie: Steinhoff
Mogelijk relevante periode: 1 januari 2015 tot en met 8 december 2017
Stand van zaken: schikking kan worden afgewikkeld in 2022.

European Investors-VEB ondersteunt Steinhoffs voorstel tot een wereldwijde schikking dat op 27 juni 2020 bekend is gemaakt. De rechtszaak tegen Steinhoff is ingetrokken. European Investors-VEB heeft ook met Deloitte geschikt in aanvulling op het voorstel van Steinhoff. European Investors-VEB heeft ook de collectieve actie tegen Deloitte ingetrokken.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 23 september 2021 het akkoord bekrachtigd dat Steinhoff aan haar schuldeisers had voorgelegd. Er is geen beroep ingesteld tegen deze uitspraak. Dat betekent dat de wereldwijde schikking binnen handbereik ligt. Behoudens ontwikkelingen in de Zuid-Afrikaanse procedures tegen Steinhoff kan de schikking naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden afgewikkeld.

Zodra meer duidelijk is, zal dat op de website van European Investors-VEB bekend worden gemaakt, zie https://europeaninvestors.eu/

Meer informatie: www.veb.net/steinhoff