VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ondanks alle strubbelingen rondom corona wordt Basic-Fit door beleggers gewaardeerd als groeiaandeel. Hoeveel succesvolle clubopeningen moeten er de komende jaren nog plaatsvinden om de beurswaardering van vandaag te kunnen rechtvaardigen?

Het verdienmodel van een sportschool is geen rakettechnologie. De kosten zijn relatief vast en zitten vooral in de huur van de locaties en het personeel. Daar staan variabele inkomsten tegenover afhankelijk van het aantal leden en het maandelijkse contributiebedrag.

Op grond van een aantal stappen is het mogelijk om een uitspraak te doen over de waardering Basic-Fit per aandeel bij een verschillend aantal volwassen clubs. Daarvoor zijn echter wel verschillende berekeningen nodig. Als u vooral nieuwsgierig bent naar de uitkomst kunt u direct doorscrollen naar stap 4. De aanloop naar deze conclusie leest u hieronder.

Stap 1: rendement
Het opbouwen van één nieuwe Basic-Fit locatie kost het bedrijf circa 1,2 miljoen euro. De belangrijkste vraag is vervolgens hoe de nieuwe clubs presteren zodra ze 'volwassen' zijn. Een club is volwassen als deze twee jaar of langer open is. Volgens het Hoofddorpse bedrijf met een notering aan het Midkap-segment van de Amsterdamse beurs heeft een volwassen sportschool gemiddeld iets meer dan 3300 leden.

Dat ledental vertaalde zich in 2019, het laatste volledige jaar voordat de coronapandemie uitbrak, bij een gemiddelde omzet per lid (per vier weken) van 20 euro in een jaaromzet van iets meer dan 840 duizend euro per volwassen club (2019: 343 miljoen euro gedeeld door 405 vestigingen).

Trekken we daar de huur-, personeels- en energiekosten (inclusief water en licht) van af dan blijft een bedrijfsresultaat (ebitda, het resultaat voor aftrek van rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie) van 427 duizend euro over. Dit resultaat, afgezet tegen de aanvangsinvesteringen van 1,2 miljoen euro levert een rendement (return on invested capital) per club op van ongeveer 35 procent.

Stap 2: Winst per club
Historisch gezien groeide deze gemiddelde ebitda per volwassen club ieder jaar. Die groei was gedreven door zowel een hoger ledental als hogere gemiddelde inkomsten per lid. Ter illustratie: in 2015 bedroeg de ebitda per volwassen club 343 duizend euro, in 2019 was dat 427 duizend euro (zie grafiek).

Ontwikkeling ebitda per volwassen Basic-Fit club tot uitbraak corona


Bron: jaarverslagen Basic-Fit, beleggerspresentaties. Bedragen x 1.000

Maar toen kwam corona. Door de lockdownmaatregelen mochten leden de clubs niet meer in. Gevolg was dat veel abonnementen werden opgezegd. De coronacrisis raakte Basic-Fit hard. Het gemiddelde aantal leden per volwassen club daalde op enig moment tot onder de 2500 (tegenover 3343 leden in 2019).

Volgens bestuursvoorzitter René Moos is het aantal leden per volwassen club sinds oktober vorig jaar weer terug op het niveau van voor de pandemie. Hierdoor zou de gemiddelde volwassen Basic-Fit sportschool weer in staat moeten zijn om jaarlijks een brutowinst (ebitda) van minimaal 427 duizend euro te halen. Maar de omstandigheden zijn nu wezenlijk anders dan voor de pandemie. De sportscholenketen kampt net als veel andere bedrijven met stijgende lonen, hogere huren en gestegen energiekosten. Een positief effect op het resultaat is dat leden vaker kiezen voor een duurder abonnement.

Tijdens de bespreking van de laatste halfjaarcijfers vroeg een analist dan ook wat per saldo de impact is van deze schuivende panelen op de winstgevendheid van de volwassen clubs. Basic-Fit cfo Hans van der Aar zei dat de absolute winstgevendheid (ebitda) per volwassen sportschool naar verwachting gelijk blijft.

Stap 3: Waarde volwassen club
Als we veronderstellen dat een ebitda van 427 duizend euro per volwassen sportschool een reëel cijfer is, wordt het aan de hand van de gegevens van Basic-Fit mogelijk na te gaan wat het aandeel Basic-Fit waard kan zijn als we alleen rekening houden met het aantal volwassen sportscholen.

Daarvoor is nog wel een tussenstapje nodig. Zo houdt het ebitda-resultaat van 427 duizend euro per club nog geen rekening met de onderhoudsinvesteringen (het vervangen van fitnessapparatuur, naar schatting van Basic-Fit 55 duizend euro per jaar) en belastingen (tarief 25 procent). Als deze lasten nog in mindering worden gebracht op het ebitda-resultaat, dan rolt daar een vrije kasstroom per volwassen club uit van 279 duizend euro. Teruggerekend naar vandaag tegen een kostenvoet van kapitaal (WACC) van negen procent komt dat neer op een waarde per sportschool van 3,1 miljoen euro.

Basic-Fit heeft verspreid over zes landen inmiddels 1200 sportscholen. Ruim 400 clubs zijn nog niet volwassen. Maar als we veronderstellen dat ze wel allemaal al minimaal twee jaar open zijn dan is de waarde van alle bestaande clubs 3,7 miljard euro. Van deze waarde moeten zogenoemde overheadkosten nog worden afgetrokken. Denk hier aan marketing, investeringen in innovaties (bijvoorbeeld een gezondheidsapp) en andere kosten die op het hoofdkantoor gemaakt worden.

We schatten deze overheadkosten op 8 procent van de volwassen club omzet (847 duizend euro per club maal 1200 vestigingen), dat is lager dan de 9 tot 11 procent van de totale omzet die Basic-Fit op middellange termijn verwacht voor alle sportscholen (zowel volwassen als niet-volwassen clubs). Teruggerekend naar nu (tegen wederom negen procent) is dat circa 900 miljoen euro.

Per saldo komt de waarde van alle clubs dan uit op 2,8 miljard euro (3,7 miljard euro minus 900 miljoen euro). Omdat de huidige 1200 clubs daarnaast pas over twee jaar volwassen zijn verdisconteren we deze uitkomst twee jaar tegen de eerder genoemde negen procent.


Bron: jaarverslagen Basic-Fit, beleggerspresentaties, analistenconsensus, bedragen in duizenden en miljoenen euro’s, behalve cijfers per aandeel.

Na het verdisconteren resteert 2,4 miljard euro aan ondernemingswaarde van alle sportscholen. Hiervan wordt bijna 700 miljoen euro aan nettoschuld per ultimo 2022 afgetrokken, waarna de waarde van het eigen vermogen 1,7 miljard euro, of 25 euro per aandeel bedraagt.

Stap 4: Doorgroeien tot 2030
Die theoretische waarde per aandeel ligt lager dan de huidige beurskoers van Basic-Fit van ongeveer 28 euro. Beleggers zijn dus nu bereid te betalen voor de verwachte groei van het aantal sportscholen. Dat komt mogelijk door de vergezichten die het bedrijf beleggers in november 2021 voorspiegelde. Destijds meldde Basic-Fit dat het jaarlijks 200 tot 300 nieuwe clubs wil openen, tegenover 100 tot 150 tijdens de voorgaande vijf jaar. In 2025 denkt Basic-Fit 2000 clubs uit te kunnen baten en dat moet in de daaropvolgende jaren oplopen naar 3000 tot 3500 clubs in 2030.

Waardering Basic-Fit per aandeel bij verschillend aantal volwassen clubs
Bron: jaarverslagen Basic-Fit, beleggerspresentaties, analistenconsensus. Toekomstige waardes verdisconteerd tegen WACC van 9 procent. Verondersteld gelijkblijvende ebitda en vrije kasstroom per volwassen club.

Het sommetje van de theoretische waarde per aandeel op basis van het aantal volwassen clubs is ook toe te passen op het toekomstbeeld waarin het bedrijf een groter aantal clubs zal hebben (zie uitkomsten in grafiek). 

Hoe dan ook, bij de huidige beurskoers nemen beleggers een stevig voorschot op de toekomst. Als Basic-Fit de komende jaren stevig blijft groeien, kan de beurswaardering stijgen.

Mitsen en maren bij de berekeningen

- Bij de bovenstaande berekeningen zijn wel enkele kanttekeningen te plaatsen. Zo zal nog moeten blijken of Basic-Fit de maar liefst 430 nog niet-volwassen clubs (1200 minus 770 clubs) ook even vol krijgt als de sportscholen die inmiddels al wel minimaal twee jaar open zijn (de volwassen clubs).

- Basic-Fit had ultimo 2022 3,4 miljoen leden. Ongeveer 2,6 miljoen daarvan zijn ingeschreven bij volwassen clubs (770 volwassen clubs maal 3343 leden per volwassen club). Wat rekenwerk laat zien dat Basic-Fit vestigingen die niet volwassen zijn, een stuk minder vol zitten dan in de pre-coronaperiode. Zo bedraagt het aantal leden per niet-volwassen Basic-Fit club momenteel ongeveer 1800 tegenover 2300 leden per niet-volwassen club in 2019. Nieuw geopende clubs lopen dus minder snel vol dan in het verleden.

- Ook zal nog moeten blijken of Basic-Fit de winstgevendheid voor een volwassen club op de huidige 427 duizend euro weet te houden. Stijgende lonen, huren en energiekosten vormen een bedreiging voor de huidige winstgevendheid van de volwassen clubs. Op 1 januari dit jaar verhoogde Basic-Fit vanwege kostenstijgingen onverwacht haar abonnementsprijzen in Frankrijk, van 19,99 euro naar 24,99 euro per vier weken. Leden krijgen daarvoor nu wel toegang tot alle Franse sportscholen. Ook voor thuismarkt Nederland gaf Basic-Fit aan dat de prijzen waarschijnlijk verhoogd zullen worden.

- Tegelijkertijd veronderstellen we in onze analyse geen toename van de omzet of ebitda per volwassen club. In het verleden slaagde Basic-Fit er wel de omzet en winst te laten stijgen, van respectievelijk 715 en 343 duizend euro in 2015 naar 847 en 427 duizend euro in 2019.

- In de jaren voor corona werd topman René Moos bovendien beloond als de omzet per volwassen club steeg tussen de 0,5 en 1,25 procent per jaar. Basic-Fit streefde naar toename van de omzet per volwassen club. Wij rekenen voor de komende jaren met een gelijkblijvende omzet en ebitda per volwassen club. Dat kan te conservatief blijken.
Gerelateerde artikelen