VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hiernaast volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Actie Ahold/Deloitte

Relevante periode:

30 juli 1999 t/m 23 februari 2003

Stand van zaken:
Aanmelden niet meer mogelijk.
De VEB bereikt schikking met Deloitte voor VEB-leden en partners in zaak Ahold; claims zijn bijna allemaal beoordeeld.
Het indienen van uw claim is niet meer mogelijk.

De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Na vijftien jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

Het bereiken van een regeling betekent niet dat Deloitte erkent aansprakelijk te zijn voor of schuldig te zijn aan de als gevolg van de boekhoudfraude bij Ahold geleden schade. Deloitte stelt dat diverse gerechtelijke instanties in de loop der jaren hebben bevestigd dat de fraude juist mede bedoeld was om Deloitte als accountant te misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld.

De compensatieregeling is beschikbaar voor daarvoor kwalificerende VEB-leden en VEB-partners. De door de VEB tegen Deloitte bij de rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakte procedure is als onderdeel van de overeenkomst op 6 juni 2018 beëindigd.

Alleen beleggers die uiterlijk op 3 juni 2018 VEB-lid of VEB-partner zijn geworden (en lid of partner blijven tot minimaal de datum van uitkering van de compensatie) kwalificeren voor compensatie. De betreffende VEB-leden en VEB-partners dienen Ahold-aandelen gekocht te hebben in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en deze aandelen ofwel op 24 februari 2003 nog steeds in hun bezit te hebben gehad, ofwel voor 23 februari 2003 met verlies te hebben verkocht. VEB-leden en VEB-partners die aan deze eisen voldoen, konden zich tot en met uiterlijk 6 december 2018 aanmelden bij de VEB voor deelname aan de regeling. Aanmelding is niet meer mogelijk.

De Ahold/Deloitte claims administrator heeft de ingediende claims beoordeeld op geldigheid en volledigheid. Met veel deelnemers is contact opgenomen om een claim die nog niet geldig of volledig was alsnog in orde te maken. De claimant heeft vervolgens de gelegenheid gekregen om een toelichting en/of aanvullende documentatie te verstrekken. Er is vanwege het grote aantal claims veel tijd nodig geweest om deze deelnemers de claims te laten aanvullen, waardoor deze fase langer heeft geduurd.

De controle van de ingediende claims is inmiddels afgerond. Begin 2021 informeert de Ahold/Deloitte claims administrator de claimanten over de geldigheid van de ingediende claims.

De vergoeding aan deelnemers met een geldige claim wordt in twee delen uitbetaald. Er vindt begin 2021 een eerste uitbetalingsronde plaats waarin de basisvergoeding van 400 euro per kwalificerende deelnemer wordt uitgekeerd, waarna later in 2021 een tweede uitbetalingsronde volgt. Deze tweede uitbetaling betreft een aanvullende vergoeding voor kwalificerende deelnemers die een bepaalde minimale koersschade op hun aandelen Ahold hebben geleden. Niet voor alle deelnemers is een tweede uitbetaling dus van toepassing. Wie voor deze uitbetaling kwalificeert, is op dit moment nog niet aan te geven en zal over enkele maanden duidelijk worden.

Vragen?
Voor vragen over uw ingediende claims gaat u naar www.aholddeloitteschikking.nl (in het claimpakket vindt u de inlogcodes). Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u ook e-mailen naar info@aholddeloitteschikking.nl, of telefonisch contact opnemen, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland).

Meer informatie: www.aholddeloitteschikking.nl


Actie BP

Relevante periode:
16 januari 2007 tot en met 25 juni 2010

Stand van zaken:
Naar het Europees Hof van Justitie.

De VEB heeft in 2015 oliemaatschappij BP voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen voor, tijdens en na de olieramp in de Golf van Mexico in april 2010. In deze rechtszaak treedt de VEB op voor BP-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening. Inmiddels hebben zowel de rechtbank als het hof zich uitgesproken over deze zaak en ligt de behandeling bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 20 september 2019 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Gedupeerde BP-beleggers moeten nog even geduld hebben voordat duidelijk is of de Nederlandse rechter kan oordelen over hun schade.

Op 17 december 2020 kwam de conclusie van de Advocaat-Generaal. De conclusie was negatief voor de VEB. Volgens de A-G is de Nederlandse rechter niet bevoegd om kennis te nemen van de vorderingen van de gedupeerde BP-beleggers. Het is nog de vraag of het Europees Hof deze conclusie overneemt. In het voorjaar zal het Europees Hof het antwoord geven op de vragen van de Hoge Raad. Daarna zal het definitieve oordeel van de Hoge Raad volgen.

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/bp


Actie Fortis

Relevante periode:
Verschillende peildatums in 2007/2008

Stand van zaken:
Laatste claims worden behandeld. Aanmelden niet meer mogelijk.

De claims administrator heeft inmiddels meer dan 292 duizend claims beoordeeld en 971 miljoen euro uitbetaald aan kwalificerende claimanten.

Momenteel zijn er nog 8.577 claims in behandeling. Pas als alle openstaande claims, bezwaren en disputen zijn verwerkt, zal de finale berekening worden gemaakt en kan er een slotbetaling plaatsvinden. Het is mogelijk dat er voor één of meerdere categorieën geen slotbetaling mogelijk is. De definitieve vergoeding waar men recht op heeft, blijkt in dat geval niet hoger te zijn dan de voorlopige vergoeding die men reeds heeft ontvangen. Dit komt doordat er meer claims zijn ingediend dan aanvankelijk werd verwacht. Voor een aantal voorbeeldberekeningen, zie: www.forsettlement.com

Vragen?
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kan men terecht bij de claims administrator. Deze is te bereiken via +31 30 252 53 59. Ook is het mogelijk om een bericht te versturen via het contactformulier op de website: www.forsettlement.com

Meer informatie: www.forsettlement.com


Actie Fugro

Relevante periode:
donderdag 15 oktober 2020 tussen 12.46 uur en 15.05 uur

Stand van zaken:
VEB schikt met Fugro.

De VEB heeft een minnelijke regeling getroffen met Fugro over het – volgens de VEB – lekken van voorwetenschap over een mogelijke herfinanciering van Fugro.

De getroffen schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door Fugro. Fugro betwist en blijft betwisten dat zij een publicatieplicht had.

VEB-directeur Paul Koster toont zich tevreden met de schikking: “Het is goed nieuws dat Fugro dit geschil zo voortvarend oplost. Fugro kan zich nu richten op de herfinanciering.”

Uitgelekte voorwetenschap?
Op donderdag 15 oktober 2020 om 12.46 uur verschenen bewoordingen op een per abuis openbare testomgeving van de website van Fugro over een mogelijke herfinanciering van de onderneming. Op een beleggersforum ontstond vanaf 12.46 uur een discussie over deze informatie. Diverse beleggers lieten weten hun Fugro-aandelen snel te verkopen in verband met een potentiële claimemissie.

Om 15.05 uur die dag publiceerde Fugro een bericht waarin zij bevestigde in onderhandeling te zijn met banken en investeerders over de herfinanciering. De koers van het Fugro-aandeel reageerde op dit persbericht van 15.05 uur met een val. Vanaf dinsdag 20 oktober 2020 was de koers weer volledig hersteld.

Diverse beleggers hebben Fugro-aandelen gekocht op donderdag 15 oktober 2020 tussen 12.46 uur en 15.05 uur, terwijl zij niet op de hoogte waren van de stand van zaken met betrekking tot herfinanciering. Die informatie was volgens de VEB niet op de juiste manier openbaar gemaakt, maar uitgelekt en daardoor maar bij een select gezelschap bekend. De aandeelhouders die hun Fugro-aandelen op Euronext Amsterdam hebben gekocht tussen 12.46 uur en 15.05 uur, hebben, aldus de VEB, bij verkoop na 15.05 uur en voor 20 oktober 2020 een nadeel geleden.

Minnelijke regeling
In het kader van de minnelijke regeling zijn de VEB en Fugro overeengekomen dat VEB-leden en VEB-partners die hun aandelen Fugro op 15 oktober 2020 tussen 12.46 uur en 15:05 uur op Euronext Amsterdam hebben gekocht, in aanmerking komen voor een vergoeding van het verschil tussen aankoopprijs en de door hen gerealiseerde verkoopprijs vóór 20 oktober 2020. Voorwaarde is dat per saldo verlies is geleden.

Fugro zal de administratieve afwikkeling van de minnelijke regeling en uitkering van de compensatie aan de deelnemers op zich nemen.

Voor wie?
De schikking geldt alleen voor VEB-leden en professionele beleggers met een VEB-partnerovereenkomst. Marketmakers, day traders en flitshandelaren zijn uitgezonderd van deelname.

Komt u in aanmerking, neem dan voor 30 mei 2021 contact op met Fugro via ir@fugro.com


Actie Imtech I

Relevante datum:
1 februari 2013 nabeurs

Stand van zaken:
Schikking. Slotbetaling over enkele jaren. Aanmelden niet meer mogelijk.

De VEB heeft in 2014 een schikking gesloten met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Beleggers die voor 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. De aanmeldingstermijn is inmiddels gesloten. Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, hebben al een eerste en een tweede uitkering ontvangen.

Slotbetaling
Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, ontvangen nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of ook dit aanvullende budget kan vrijvallen aan kwalificerende schikkingsdeelnemers. De slotbetaling zal over enkele jaren plaatsvinden aan Imtech-aandeelhouders die voor de eerdere uitbetalingen in aanmerking kwamen en in de tussentijd VEB-lid zijn gebleven. In aanmerking komende beleggers doen er goed aan om de berichtgeving hieromtrent via de VEB-website en de schikkingswebsite (www.vebimtechschikking.nl) in de gaten te houden.

Mochten uw gegevens wijzigen zoals uw bankrekeningnummer, dan is het belangrijk om de Imtech claims administrator hierover te informeren. U kunt dat per e-mail doen via info@vebimtechschikking.nl en telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (vanuit Nederland).

Meer informatie: www.veb.net/imtech


Actie Imtech II

Mogelijk relevante periode:
Vanaf 4 februari 2013

Stand van zaken:
Onderzoek naar oorzaken faillissement in 2015 loopt.

Het faillissement van Imtech is uitgesproken op 13 augustus 2015. In september 2015 heeft de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk gesteld voor mogelijke misleiding van beleggers voorafgaande aan het faillissement. De VEB is eveneens zeer kritisch op accountant KPMG en op de rol van de banken. In het bijzonder gaat het om de rol van de banken bij de twee claimemissies, waarmee kort voor het faillissement nog 1,1 miljard euro werd opgehaald bij de aandeelhouders.

De VEB en de Imtech-curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze unieke samenwerking moet helpen snel duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond dit grootste naoorlogse faillissement van een beursgenoteerde onderneming in Nederland. Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement.

De curatoren verwachten begin 2021 hun onderzoeksresultaten te publiceren.

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/imtechII


Actie InnoConcepts

Relevante periode:
31 mei 2006 tot en met 16 december 2010

Stand van zaken:
VEB bereikt ook schikking met voormalige bestuurders en commissarissen van InnoConcepts. Aanmelden niet meer mogelijk.

De schikking geldt alleen voor VEB-leden die vóór 30 september 2017 lid zijn geworden van de VEB, zich voor die datum tevens als zodanig hebben aangemeld voor deelname aan de Innoconcepts-actie van de VEB en die nog lid zijn van de VEB op het moment van uitkering onder deze minnelijke regeling. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij naar de Q&A op de website van de VEB. Alleen beleggers die voldoen aan alle voorwaarden ontvangen een vergoeding. Deze beleggers hebben hierover dit voorjaar apart bericht ontvangen. Na de eerdere schikkingen met Deloitte en ING sluit de VEB met deze schikking de InnoConcepts-actie.

Deelnemers konden in 2020 een claimformulier versturen naar de VEB om in aanmerking te komen voor een vergoeding uit de schikking met voormalige bestuurders en commissarissen van InnoConcepts. De kwalificerende leden hebben inmiddels bericht ontvangen over de hoogte van de compensatie. De uitbetaling vindt plaats rond de verschijningsdatum van deze editie van Effect.

Vragen?
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de VEB. Dat kan telefonisch (tijdens kantooruren), via 070-3130000 of per e-mail, via innoconcepts@veb.net.

Meer informatie: www.veb.net/innoconcepts


Actie LCI

Relevante periode:
n.v.t.

Stand van zaken:
Aanmelden niet meer mogelijk.
Schikkingsbudget uitbetaald.

De VEB bereikte eind 2019 een beperkte schikking voor haar leden inzake LCI.

De VEB verwacht dat zij de bij haar aangesloten beleggers daarmee in beperkte mate kan compenseren.

De VEB heeft met de voormalige bestuurder, commissarissen en accountant van LCI een minnelijke regeling getroffen, zonder dat door hen enige aansprakelijkheid is erkend. Deze partijen hebben ingestemd met deze regeling om verdere kosten van verweer te besparen.

Compensatie
In totaal was een budget van € 1,4 miljoen beschikbaar voor compensatie aan de deelnemers. Bij de compensatieberekening is dit budget pro-rata onder hen verdeeld op basis van het aantal jaren lidmaatschap sinds de start van de LCI-actie. Dit mede omdat het niet meer mogelijk was voor alle deelnemers de transactieoverzichten te verkrijgen bij de banken of brokers.

De uitbetaling aan kwalificerende VEB-leden heeft in november 2020 plaatsgevonden.

Meer informatie: www.veb.net/lci


Onderzoek Macintosh

Mogelijk Relevante periode:
1 januari 2010 – 31 december 2015

Stand van zaken:
De VEB en de Macintosh-curatoren bundelen de krachten in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Macintosh.

Het onderzoek dient ertoe duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van deze beursgenoteerde retailonderneming bekend van winkelformules als Scapino, Manfield en (voorheen) Kwantum. Macintosh ging in december 2015 failliet.

Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken indien uit het oorzakenonderzoek blijkt van mogelijk aansprakelijke partijen.

De curatoren verwachten het onderzoek af te ronden begin 2021.

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net


Actie SNS

Mogelijk relevante periode:
Houderschap tot datum onteigening, 1 februari 2013

Stand van zaken:
Wachten op definitief (?) oordeel in schadeloosstellingsprocedure en onderzoeksrapport

Na de nationalisatie van SNS op 1 februari 2013 volgde een reeks van juridische procedures. Inmiddels is de rook opgetrokken en is de VEB nog betrokken in twee procedures: de schadeloosstellingsprocedure en de enquêteprocedure.

Schadeloosstellingsprocedure
In de schadeloosstellingsprocedure dient de waarde van de SNS-effecten (zowel de onteigende aandelen als de eveneens onteigende obligaties) te worden bepaald op het moment van nationalisatie. Eind april 2018 hebben de drie door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hun deskundigenbericht gepubliceerd. Op 16 april 2019 volgde de uitspraak. Dat was echter geen definitieve uitspraak. De Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat de waardering door de deskundigen en de daarvoor gebruikte uitgangspunten op onderdelen moeten worden aangepast of een nadere toelichting behoeven. Het gaat met name om de wijze waarop de opbrengst in een verondersteld faillissement van SNS Bank is berekend, de waardering van de opbrengst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf van Reaal N.V. en de te hanteren disconteringsvoet.

De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hebben op 21 november 2019 hun aanvullende deskundigenbericht gepubliceerd. De totale waarde van (andere dan in handen van de Staat zijnde) aandelen SNS Reaal is nog steeds nihil. Voor de houders van achtergestelde obligaties is er een klein plusje vergeleken met de eerder gerapporteerde waarde in het eerste deskundigenrapport.

Het pleidooi was wegens het coronavirus uitgesteld tot 24 september 2020.

Kort voor de zitting gooide de Staat een nieuw rapport van Deloitte over de schutting. De VEB vindt het een staaltje guerrilla-procesvoering. In nettere juristentaal: in strijd met de goede procesorde. Toch is er een kans dat de Ondernemingskamer rekening moet houden met de nieuwe informatie. De Ondernemingskamer moet zelfstandig de waarde van de onteigende effecten bepalen en kan dus acht slaan op de nieuwe informatie. Het oordeel van de Ondernemingskamer zal begin 2021 volgen. Het is nog niet duidelijk of dit een definitief oordeel zal zijn of dat er nog verder moet worden geprocedeerd.

Enquêteprocedure
De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. De Ondernemingskamer heeft op 26 juli 2018 een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS over de periode voordat de voormalige bank-verzekeraar door de staat werd genationaliseerd.

De Ondernemingskamer acht mogelijk wanbeleid aanwezig en stelt in zijn beschikking dat een maatschappelijk belang bestaat bij het verkrijgen van openheid van zaken over het beleid en de gang van zaken bij SNS alsmede bij een eventueel oordeel van de rechter daarover. Het onderzoek bestrijkt de gehele periode vanaf de beursgang in 2006 tot aan de nationalisatie op 1 februari 2013.

De Ondernemingskamer heeft drie onderzoekers benoemd die met het onderzoek zijn begonnen. De kosten van het onderzoek, die in beginsel voor rekening van de onderzochte onderneming zijn, lopen inmiddels op tot 3 miljoen euro. Het onderzoeksrapport wordt begin 2021 verwacht.

De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure.

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/sns


Actie Steinhoff

Mogelijk relevante periode:
1 januari 2015 tot en met 8 december 2017

Stand van zaken:
Twee schikkingen in aanloop naar definitieve wereldwijde schikking.

European Investors-VEB ondersteunt Steinhoffs voorstel tot een wereldwijde schikking dat op 27 juni 2020 bekend is gemaakt. De rechtszaak tegen Steinhoff is ingetrokken. European Investors-VEB heeft ook met Deloitte geschikt in aanvulling op het voorstel van Steinhoff.  European Investors-VEB heeft ook de collectieve actie tegen Deloitte ingetrokken.

European Investors-VEB heeft het voorstel van Steinhoff International Holdings N.V. (“Steinhoff”) tot een wereldwijde schikking ontvangen en geanalyseerd. European Investors-VEB wenst dit voorstel tot een wereldwijde schikking te ondersteunen.

Achtergrond
Steinhoff is na Ikea het grootste woonretailbedrijf van Europa. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse onderneming bezit tientallen ketens, vooral op het gebied van meubels, bedden en matrassen. Steinhoff is een Nederlandse entiteit, statutair gevestigd te Amsterdam.

Woongigant Steinhoff verloor begin december 2017 bijna 90 procent van haar beurswaarde. Aandeelhouders leden hierdoor 12 miljard euro schade. Dat gebeurde in reactie op het aangekondigde vertrek van ceo Markus Jooste en het bericht dat er onregelmatigheden zijn gevonden in de cijfers. De onregelmatigheden hadden betrekking op boekhoudkundige waarderingen van niet-Zuid-Afrikaanse activa. Deze activa werden in de jaarrekening over 2016 nog gewaardeerd op 6 miljard euro.

De VEB en European Investors hebben op 8 december 2017 Steinhoff en vijftien bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld voor de door de aandeelhouders geleden schade. Ook heeft de VEB accountant Deloitte aansprakelijk gesteld.

Steinhoff is onder andere genoteerd aan de beurs van Frankfurt en aan de beurs van Johannesburg, Zuid-Afrika.

Zodra meer duidelijk is over de wereldwijde schikking inzake Steinhoff zal dat op de website van European Investors-VEB bekend worden gemaakt, zie https://europeaninvestors.eu/

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/steinhoff


Actie Volkswagen

Mogelijk relevante periode:
1 januari 2008 tot en met 22 september 2015

Stand van zaken:
Afwachten oordeel in VEB/BP-procedure.

De VEB heeft autoconcern Volkswagen voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen over sjoemel­software die zij heeft geïnstalleerd in dieselauto’s. De dagvaarding is begin februari 2016 uitgebracht.

In deze rechtszaak treedt de VEB op voor VW-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening. Volkswagen stelt zich net als BP op het standpunt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is omdat VW net als BP geen Nederlandse onderneming is en de schade van de aandeelhouders niet in Nederland zou zijn geleden. Bovendien beroept VW zich op een forumkeuzebeding in haar statuten waaruit zou volgen dat de Duitse rechter bevoegd is.

De procedure tegen VW is op verzoek van beide partijen aangehouden totdat duidelijk is wat het definitieve oordeel zal zijn van de Hoge Raad in de VEB/BP-procedure. Dat zal naar verwachting nog bijna twee jaar duren.

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/volkswagen