VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Mocht een uitgevende instelling in betalingsproblemen komen, dan gaat de senioriteit of ‘achtergesteldheid’ van de obligaties een rol spelen. Een uitleg van de rangorde van verschillende obligaties.

Een achtergestelde obligatie is een obligatie die, in geval dat de uitgevende instelling failliet gaat, pas wordt terugbetaald nadat alle andere crediteuren zijn terugbetaald. De houders van een achtergestelde obligatie worden wel terugbetaald vóór de aandeelhouders, maar na de gewone obligatiehouders. 

Achtergestelde obligaties worden uitgegeven door bedrijven, als een vorm van schuld die in de rangorde bij faillissement net boven de aandelen staat. Omdat het risico van achtergestelde obligaties hoger is dan dat van reguliere obligaties, bieden achtergestelde uitgiftes normaal gesproken een hogere rentevergoeding. 

In de prioriteitenlijst van de verschillende schulduitgiftes komen de volgende soorten obligaties voor. 

Senior gedekte obligaties 
De hoogste rang hebben de obligaties die ‘senior en gedekt’ zijn. Deze obligaties bevinden zich op hetzelfde niveau als de andere senior obligaties, maar zijn bovendien gegarandeerd door één of meer bezittingen van de uitgevende instelling. Het wordt in het Engels aangeduid als een covered bond. De dekking bestaat uit specifieke activa, die kunnen worden gebruikt voor het betalen van coupons en voor aflossing van de obligatie. 

Senior ongedekte obligaties 
Na de gedekte obligaties komen de senior ongedekte obligaties. De houders van deze obligaties kunnen geen aanspraak maken op specifieke bezittingen van een bedrijf en de kasstromen die deze bezittingen opleveren. Er is slechts een algemene claim op de kasstromen en activa van de uitgever.   

Junior obligaties 
Deze obligaties hebben een lagere prioriteit bij terugbetaling dan senior obligaties. Ze worden pas terugbetaald nadat alle senior schulden zijn voldaan. 

Achtergestelde obligaties 
Achtergestelde obligaties hebben een nog lager prioriteitsniveau dan junior obligaties. De achtergestelde obligatiehouders staan achteraan in de rij bij een faillissement. Deze effecten kennen dan ook een ander risicoprofiel. Er is veel meer onzekerheid of alle uitkeringen zullen plaatsvinden, en de koers is gevoeliger voor de financiële positie van de uitgevende instelling. Deze obligaties zijn ook bekend als subordinated bonds 

Risico’s van achtergestelde obligaties 
Als de risicopremies of spreads tussen obligaties met verschillende kredietkwaliteiten toenemen, kunnen etf's en fondsen die beleggen in obligaties met een lage rang bij terugbetaling negatief worden beïnvloed. Dit komt doordat de markt hogere rendementen eist als compensatie voor het hogere risico van deze obligaties. 

Variabelen die direct gerelateerd zijn aan de toestand van de uitgever (schuldenlast, financiële positie) zorgen ervoor dat de achtergestelde obligatie een hogere volatiliteit heeft dan senior obligaties. Iedere verslechtering in de resultaten zal het eerst worden gevoeld door de aandeelhouders, maar daarna ook al snel door de achtergestelde obligatiehouders.  

Als laatste is er nog een andere factor die het risiconiveau van achtergestelde effecten verhoogt. Als de uitgever in een moeilijke financiële situatie zit, kan besloten worden om de uit te keren coupons te verlagen of zelfs om tijdelijk niet uit te keren. Bij deze obligaties bestaat bovendien de mogelijkheid dat de coupon in bepaalde gevallen verplicht niet wordt uitgekeerd. Dat wordt mandatory deferral genoemd.  

Dit kan bijvoorbeeld spelen als er niet voldoende middelen zijn om de uitkeringen op obligaties met een hogere rang te doen, of als (bij financiële instellingen) de vereisten van bepaalde kapitaalratio’s de mogelijkheid tot het uitkeren van de coupon ontnemen. Bij dat laatste gaat het om het minimale bufferkapitaal dat een instelling moet aanhouden: een uitkering van rente gaat ten koste van het eigen vermogen, waardoor het kan voorkomen dat een uitkering de vereiste kapitaalratio onder het minimum zou doen zakken. De couponuitkering komt dan te vervallen.
 

Bedrijven kunnen soms ook naar eigen ‘wens’ een couponuitkering overslaan, dat heet optional deferral. De rente bij een achtergestelde obligatie is soms cumulatief, wat inhoudt dat een overgeslagen couponbetaling later ingehaald moet worden met daarover opgebouwde rente. Deze informatie en de andere specifieke voorwaarden zijn terug te vinden in de prospectus. 

De deferrals kunnen een bedrijf in staat stellen om betalingen op obligaties uit te stellen, wat kan helpen bij het behouden van liquide middelen en het vermijden van onmiddellijke financiële druk op de liquiditeitspositie of zelfs het voortbestaan.