VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Veelgestelde vragen collectieve acties

Kwalificatie voor deelname
Registreren voor VEB-acties
Verloop VEB-acties
 • Hoe blijf ik op de hoogte van het verloop van een VEB-actie?

  VEB-leden worden primair via beleggingsmagazine ‘Effect’ geïnformeerd over ontwikkelingen in VEB-acties. Updates worden vaak ook geplaatst op de VEB-website, die eveneens grotendeels toegankelijk is voor niet-leden.

 • Hoe kan ik als particuliere belegger een bijdrage leveren aan jullie inspanningen?

  Wij raden u aan om lid te worden van de VEB. Zo bent u er zeker van dat uw belangen worden behartigd. Wij zetten ons primair in voor onze leden omdat zij het ons mogelijk maken onze activiteiten te ontplooien. Zo was er bijvoorbeeld in de World Online schikking enkel compensatie beschikbaar voor VEB-leden. 

  Geen lid, geen VEB-account?
  U kunt zich aanmelden voor VEB-acties door een VEB-account aan te maken. Door u kosteloos te registreren bij de VEB kunt u gebruik maken van het account en is het mogelijk om u te registreren voor VEB-acties. U doet dan echter niet als VEB-lid mee, dit kan negatief uitpakken indien er compensatie wordt bereikt die alleen voor VEB-leden van toepassing is. Ook kan het zijn dat eventuele compensatie hoger is voor VEB-leden.

  Wel lid , geen VEB-account?
  Als lid kunt u met uw relatienummer hier VEB-account aanmaken. Het VEB-account verschaft u toegang tot het aanmelden/registreren voor openstaande VEB-acties.

  Wel lid en VEB-account?

  Leden die beschikken over een VEB-account kunnen direct inloggen op de website. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor de voor u openstaande acties onder het menu item "mijn VEB".

 • Hoe lang kan het duren voordat een VEB-actie resultaat oplevert?

  Voordat gedupeerde beleggers een compensatie tegemoet zien, dient eerst een (vaak lang) traject van procederen en onderhandelen te worden doorlopen. Daarbij is op voorhand niet te zeggen of en wanneer een eventuele (deel)schikking kan worden bereikt.

  In het geval van de actie Ahold duurde het circa vier jaar; in het geval van de actie World Online twaalf jaar. Langere trajecten vallen niet uit te sluiten. Eén ding is zeker, de duur van het traject laat zich moeilijk voorspellen.

 • Waardoor komt het dat de ene VEB-actie slechts vier jaar in beslag neemt en de andere ruim tien jaar?

  Bij elke collectieve actie onderzoekt de VEB de kansrijkste routes om de belangen van (aangesloten) gedupeerde beleggers te behartigen. Daarbij houdt zij rekening met de proceskansen, het procesrisico en de eventuele mogelijkheid tot het bereiken van een schikking.

  Juridische procedures
  Iedere collectieve VEB-actie heeft een eigen juridisch karakter. Een veelvoorkomende route is de enquêteprocedure, waarbij waarheidsvinding voorop staat. De Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam kan vervolgens oordelen dat een onderneming aan wanbeleid ten onder is gegaan. Dat oordeel volgde bijvoorbeeld bij bank-verzekeraar Fortis.

  Maar als belegger ben je er met dat predicaat nog niet. Wanbeleid is niet hetzelfde als aansprakelijkheid. Hiervoor moet een nieuwe procedure, een aansprakelijkheidsprocedure, worden gestart. En het bewandelen van de juridische wegen kan jaren in beslag nemen.

  Schikking
  Het is te allen tijde mogelijk dat voortijdig een schikking wordt bereikt voor gedupeerde beleggers. Dat gebeurde bij de meeste van onze inmiddels afgeronde acties. 

Claimafhandeling en bewijs
 • Wat is het gevolg voor mijn rechten op schadevergoeding wanneer ik aanspraak wil maken op compensatie uit hoofde van een VEB-actie en een claim indien?

  Bij het indienen van een claim dient u doorgaans een afstands- en vrijwaringsverklaring te ondertekenen. Daarmee geeft u aan na ontvangst van compensatie geen verdere (juridische) stappen te zullen ondernemen tegen de wederpartij(en).

  Met het indienen (en niet tijdig intrekken) van een geldige claim vervallen de rechten van een claimant om verdere actie te ondernemen tegen de wederpartij(en). 

 • Mijn broker rekent (absurd) hoge kosten voor transactiedocumentatie. Wat kan ik hier tegen doen?

  Allereerst kunt u nagaan of u zelf de bewijsstukken van uw transacties (gedurende de indicatieve relevante periode) heeft bewaard.

  Mocht u niet alle bewijsstukken hebben van uw transacties, dan kunt u overwegen deze alsnog bij uw bank op te vragen. Banken hebben namelijk een bewaarplicht van zeven jaar. Daarna kan het lastig of zelfs niet langer mogelijk zijn om bewijsstukken te verkrijgen.

  Wellicht dat de VEB - indien een eventuele compensatie wordt bereikt - collectief transactiedocumentatie zal opvragen bij een aantal banken. In dit stadium kan de VEB daarover echter geen garanties verstrekken.

 • Welke rol vervult de VEB in een afwikkelingsproces?

  Met het bereiken van een schikking wordt de compensatie niet automatisch bijgeschreven op de bankrekening van kwalificerende beleggers. Daarvoor dienen zij zelf een claim in te dienen bij de – te zijner tijd aan te wijzen – Claims Administrator (administratiekantoor belast met afhandeling claims).

  De VEB zet zich in om het proces van compensatie zo snel en soepel mogelijk te laten plaatsvinden. Met uw claim(s), vragen en opmerkingen kunt u dan terecht bij de Claims Administrator. 

 • Kan ik mijn bewijsstukken alvast naar de VEB toezenden?

  Wij verzoeken u vriendelijk geen transactiebewijs (of daarop gebaseerde informatie) naar de VEB te sturen. De VEB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor documenten die naar haar worden verzonden. 

 • Kan de VEB voor mij (alvast) een claim indienen?

  De VEB kan helaas geen claims voor u verwerken. Indien de VEB overeenstemming bereikt met de aangesproken partij voor het uitkeren van een compensatie aan gedupeerde beleggers, wordt een Claims Administrator (administratiekantoor belast met afhandeling claims) aangewezen. Met uw claim(s), vragen en opmerkingen kunt u dan daar terecht. U wordt hierover in ieder geval geïnformeerd via beleggingsmagazine Effect. 

   

 • Wie kan mij helpen bij het indienen van mijn claim?

  Bij recente afhandelingen van compensatieregelingen werden de claims verwerkt door een professioneel extern administratiekantoor (Claims Administrator). Vragen over het indienen van de claims en de gevraagde bewijsstukken konden beleggers stellen aan de medewerkers van dit administratiekantoor.

  Pas nadat een compensatie is bereikt, kan de exacte afwikkelingsprocedure bekend worden gemaakt. Hierover worden beleggers in ieder geval geïnformeerd via beleggingsmagazine Effect.

 • Hoe bewijs ik bij een (eventuele) schikking dat ik de betreffende effecten aanhield en koersverlies heb geleden?

  U zult inderdaad moeten aantonen dat u koersverlies heeft geleden. Daarvoor heeft u transactiebewijs nodig. U leest hier meer over de eisen die daar doorgaans aan gesteld worden. Houd er rekening mee dat u zelf verantwoordelijk bent voor het aanleveren van voldoende, geldig transactiebewijs. 

  Wij raden u daarom aan om alle originele afschriften van aan- en verkopen en houderschap (zoals positieoverzichten) zorgvuldig in uw administratie te bewaren. Stuur deze niet naar de VEB. Bij een eventuele schikking zal een Claims Administrator worden aangewezen die verantwoordelijk is voor de beoordeling van claims en bewijsstukken.

  In de praktijk probeert de VEB vaak banken collectief transactieoverzichten te laten verstrekken aan beleggers. Hiermee kunnen beleggers dan een claim indienen. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit bij elke VEB-actie mogelijk is en dat de bank u (tegen die tijd nog) kan voorzien van transactiebewijs. Via de individuele actiepagina's op deze website verneemt u of het mogelijk is om transactiebewijs op te vragen bij banken via de VEB. Indien dat het geval is, dient u vaak tijdig bij de VEB een aanvraag in te dienen. 

Compensatie
 • Stel dat ik het niet eens ben met de uitkomst van een schikking. Ben ik dan verplicht om hiermee in te stemmen?

  De VEB zal geen schikking treffen indien zij niet tevreden is met het resultaat. Daarbij houdt zij onder andere rekening met het procesrisico.

  Het staat u te allen tijde vrij om af te zien van deelname aan een eventuele schikking. U dient simpelweg geen claim in. Houd wel rekening met eventuele consequenties:

  • Verjaring. In sommige gevallen kan een claim zijn verjaard waardoor de schikking van de VEB nog de enige mogelijkheid is tot schadevergoeding.
  • Hoge kosten. Indien u afziet van indiening van uw claim(s) en besluit zelfstandig door te procederen tegen schadeveroorzakende partijen, loopt u tegen hoge proceskosten en aanzienlijke procesrisico’s aan.
 • Hoeveel schadevergoeding kan ik verwachten?

  Dit is op voorhand niet te zeggen en kan afhangen van onder andere het volgende:

   • Door u geleden verlies. De hoogte van het verlies dat u per saldo heeft geleden gedurende de relevante periode kan voor een belangrijk deel de hoogte van een eventuele compensatie bepalen. 
   • Exclusiviteit eventuele compensatie. De VEB zet zich primair in voor haar leden. Zij maken het haar immers mogelijk om deze kostbare procedures te voeren. Zo waren leden bevoorrecht bij recentelijk afgeronde acties World Online en Fortis. In sommige gevallen is het echter mogelijk dat de VEB een compensatie bewerkstelligt voor een bredere groep dan enkel haar leden, zoals bij de actie Shell in 2009 het geval was. Tot slot is het ook mogelijk dat een actie niet leidt tot een compensatie voor gedupeerde beleggers. 
   • De hoogte van een exclusieve compensatie. De VEB kan hiervan geen indicatie geven. Wel kunnen wij verwijzen naar eerdere schikkingen waarbij leden werden bevoordeeld. Zo werden VEB-leden voor meer dan 100% van het geleden koersverlies (gedurende de relevante periode) gecompenseerd in de zaak World Online (afgewikkeld in 2012). Bij de actie KPNQWest (afgewikkeld in 2013) ging het om maximaal 25%; bij Ahold om zo’n 8%. Houdt u er rekening mee dat de schade kan worden bepaald aan de hand van een benchmark.  

   

 • Hoe bereken ik het geleden koersverlies?

  Doorgaans is het per saldo geleden koersverlies binnen de relevante periode leidend. Dit is echter wel afhankelijk van de onrechtmatigheid. Het verlies kunt u berekenen door de verkoopprijs per aandeel af te trekken van de aankoopprijs per aandeel. Eventuele winsten brengt u in mindering op de verliezen. 

  Aandelen gehouden tot na de relevante periode? Neem dan de slotkoers op de laatste dag van de relevante periode. Provisies, kosten en belastingen worden in de regel buiten beschouwing gelaten bij de verliesberekening.

  Houdt u er rekening mee dat de exacte voorwaarden, zoals de effecten die in aanmerking komen voor een compensatie en de relevante periode, pas bekend zijn wanneer een compensatieregeling is getroffen.

   

Overige