VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Ook de juridische acties van de VEB hebben hinder ondervonden van het coronavirus. Zittingen zijn uitgesteld, en de afwikkeling van schikkingen heeft vertraging opgelopen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Actie Ahold/Deloitte
Relevante periode: 30 juli 1999 t/m 23 februari 2003
Aanmelden niet meer mogelijk

VEB bereikt schikking met Deloitte voor VEB-leden en -partners in zaak Ahold; claims zijn bijna allemaal beoordeeld.
De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Na vijftien jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

Het bereiken van een regeling betekent niet dat Deloitte erkent aansprakelijk te zijn voor of schuldig te zijn aan de als gevolg van de boekhoudfraude bij Ahold geleden schade. Deloitte stelt dat diverse gerechtelijke instanties in de loop der jaren hebben bevestigd dat de fraude juist mede bedoeld was om Deloitte als accountant te misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld.

De compensatieregeling is beschikbaar voor daarvoor kwalificerende VEB-leden en VEB-partners. De door de VEB tegen Deloitte bij de rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakte procedure is als onderdeel van de overeenkomst op 6 juni 2018 beëindigd.

Alleen beleggers die uiterlijk op 3 juni 2018 VEB-lid of VEB-partner zijn geworden (en lid of partner blijven tot minimaal de datum van uitkering van de compensatie) kwalificeren voor compensatie. De betreffende VEB-leden en VEB-partners dienen Ahold-aandelen gekocht te hebben in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en deze aandelen ofwel op 24 februari 2003 nog steeds in hun bezit te hebben gehad, ofwel voor 23 februari 2003 met verlies te hebben verkocht. VEB-leden en VEB-partners die aan deze eisen voldoen, konden zich tot en met uiterlijk 6 december 2018 aanmelden bij de VEB voor deelname aan de regeling. Aanmelding is niet meer mogelijk.

Indienen claim
Het indienen van uw claim is niet meer mogelijk.

De Ahold/Deloitte claims administrator heeft de ingediende claims beoordeeld op geldigheid en volledigheid. In het geval van claims die nog niet geldig of volledig waren, heeft de Ahold/Deloitte claims administrator contact opgenomen met de claimant. Deze heeft vervolgens de gelegenheid gekregen om een toelichting en/of aanvullende documentatie te verstrekken.

Het afwikkelingsproces heeft dit jaar helaas een beperkte vertraging opgelopen, zodat nog niet alle ingediende claims zijn beoordeeld. Dit proces zal binnenkort zijn afgerond. Op dat moment informeert de Ahold/Deloitte claims administrator claimanten over de geldigheid van de ingediende claim(s) en maakt de compensatieberekeningen. Naar verwachting vindt de uitbetaling in de tweede helft van 2020 plaats.

Vragen?
Voor vragen over uw ingediende claims gaat u naar www.aholddeloitteschikking.nl (in het claimpakket vindt u de inlogcodes). Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u ook e-mailen naar info@aholddeloitteschikking.nl, of telefonisch contact opnemen, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland).


Actie Fortis
Relevante periode: verschillende peildatums in 2007/2008
Aanmelden niet meer mogelijk

Stand van zaken: 2019 claims worden nu behandeld
Momenteel beoordeelt de claims administrator de claims die in 2019 zijn ingediend. Indien een claim geldig wordt verklaard, ontvangt men een acceptatiebrief. Hierin wordt het verwachte compensatiebedrag vermeld. Daadwerkelijke betalingen volgen later, als bijna alle claims zijn beoordeeld. Dat geldt ook voor de eventuele tweede betaling aan de claimanten die hun (geldige) claim in 2018 indienden. Het streven is om in 2020 nog een grote betaalronde door te voeren.  

Voor de claims die incompleet zijn of aangepast dienen te worden, ontvangt men een tekortkomingsbrief. Het is belangrijk dat men reageert vóór het verstrijken van de in de brief gestelde deadline.

Vragen?
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kan men terecht bij de claims administrator. Zij zijn te bereiken via +31 30 252 53 59. Op de ForSettlement website is ook een statusoverzicht te vinden van het aantal verwerkte claims.

Meer informatie: www.forsettlement.com


Actie SNS
Mogelijk relevante periode: houderschap tot datum onteigening, 1 februari 2013

Stand van zaken: enquête­onderzoek toegewezen; diverse schermutselingen over onderzoek
Na de nationalisatie van SNS op 1 februari 2013 volgde een reeks van juridische procedures. Inmiddels is de rook opgetrokken en is de VEB nog betrokken in twee procedures: de schadeloosstellingsprocedure en de enquêteprocedure.

Schadeloosstellingsprocedure
In de schadeloosstellingsprocedure dient de waarde van de SNS-effecten (zowel de onteigende aandelen als de eveneens onteigende obligaties) te worden bepaald op het moment van nationalisatie. Eind april 2018 hebben de drie door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hun deskundigenbericht gepubliceerd. Op 16 april 2019 volgde de uitspraak. Dat was echter geen definitieve uitspraak. De Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat de waardering door de deskundigen en de daarvoor gebruikte uitgangspunten op onderdelen moeten worden aangepast of een nadere toelichting behoeven. Het gaat met name om de wijze waarop de opbrengst in een verondersteld faillissement van SNS Bank is berekend, de waardering van de opbrengst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf van Reaal N.V. en de te hanteren disconteringsvoet.

De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hebben op 21 november 2019 hun aanvullende deskundigenbericht gepubliceerd. De totale waarde van (andere dan in handen van de Staat zijnde) aandelen SNS Reaal is nog steeds nihil. Voor de houders van achtergestelde obligaties is er een klein plusje vergeleken met de eerder gerapporteerde waarde in het eerste deskundigenrapport.

Het pleidooi is wegens het coronavirus uitgesteld tot 24 september 2020. Het oordeel van de Ondernemingskamer zal hopelijk nog in 2020 volgen.

Enquêteprocedure
De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. De Ondernemingskamer heeft op 26 juli 2018 een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS over de periode voordat de voormalige bank-verzekeraar door de staat werd genationaliseerd.

De Ondernemingskamer acht mogelijk wanbeleid aanwezig en stelt in zijn beschikking dat een maatschappelijk belang bestaat bij het verkrijgen van openheid van zaken over het beleid en de gang van zaken bij SNS alsmede bij een eventueel oordeel van de rechter daarover. Het onderzoek bestrijkt de gehele periode vanaf beursgang in 2006 tot aan nationalisatie op 1 februari 2013.

De Ondernemingskamer heeft drie onderzoekers benoemd die met het onderzoek zijn begonnen. De kosten van het onderzoek, die in beginsel voor rekening van de onderzochte onderneming zijn, lopen inmiddels op tot 3 miljoen euro. De uitkomsten van het onderzoek worden eind 2020 verwacht.

De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure.

Meer informatie: www.veb.net/SNS


Actie Imtech I: schikking
Relevante datum: 1 februari 2013 nabeurs
Aanmelden niet meer mogelijk

Stand van zaken: Slotbetaling over enkele jaren
De VEB heeft in 2014 een schikking gesloten met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Beleggers die voor 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. De aanmeldingstermijn is inmiddels gesloten. Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, hebben al een eerste en een tweede uitkering ontvangen.

Slotbetaling
Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, ontvangen nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of ook dit aanvullende budget kan vrijvallen aan kwalificerende schikkingsdeelnemers. De slotbetaling zal over enkele jaren plaatsvinden aan Imtech-aandeelhouders die voor de eerdere uitbetalingen in aanmerking kwamen en in de tussentijd VEB-lid zijn gebleven. In aanmerking komende beleggers doen er goed aan om de berichtgeving hieromtrent via de VEB-website en de schikkingswebsite (www.vebimtechschikking.nl) in de gaten te houden.

Mochten uw gegevens wijzigen zoals uw bankrekeningnummer, dan is het belangrijk om de Imtech claims administrator hierover te informeren. U kunt dat per e-mail doen via info@vebimtechschikking.nl en telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (vanuit Nederland).

Meer informatie: www.veb.net/imtech


Actie Imtech II: onderzoek naar oorzaken faillissement in 2015
Relevante periode: vanaf 4 februari 2013

Stand van zaken: onderzoek naar faillissement loopt
Het faillissement van Imtech is uitgesproken op 13 augustus 2015. In september 2015 heeft de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk gesteld voor mogelijke misleiding van beleggers voorafgaande aan het faillissement. De VEB is eveneens zeer kritisch op accountant KPMG en op de rol van de banken. In het bijzonder gaat het om de rol van de banken bij de twee claimemissies, waarmee kort voor het faillissement nog 1,1 miljard euro werd opgehaald bij de aandeelhouders.

De VEB en de Imtech-curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze unieke samenwerking moet helpen snel duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond dit grootste naoorlogse faillissement van een beursgenoteerde onder­neming in Nederland. Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties tegen de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement.

De curatoren verwachten begin 2021 hun onderzoeksresultaten te publiceren.

Meer informatie: www.veb.net/imtechII


Actie LCI
1 januari 1993 tot en met 17 december 2001
Aanmelden niet meer mogelijk

Beperkte schikking voor VEB-leden
De VEB bereikte eind 2019 een beperkte schikking voor haar leden inzake LCI

De VEB verwacht dat zij de bij haar aangesloten beleggers daarmee in beperkte mate kan compenseren.

De VEB heeft met de voormalige bestuurder, commissarissen en accountant van LCI een minnelijke regeling getroffen, zonder dat door hen enige aansprakelijkheid is erkend. Deze partijen hebben ingestemd met deze regeling om verdere kosten van verweer te besparen.

Compensatie
In totaal is een budget van € 1,4 miljoen beschikbaar voor compensatie aan de deelnemers. Bij de compensatieberekening zal dit budget pro-rata onder hen worden verdeeld op basis van het aantal jaren lidmaatschap sinds de start van de LCI-actie. Dit mede omdat het niet meer mogelijk zal zijn voor alle deelnemers de transactieoverzichten te verkrijgen bij de banken of brokers.

Pas zodra alle claims zijn ingediend, beoordeeld en verwerkt, kan definitief worden bepaald welke compensatie kan worden betaald per lid. De VEB heeft de desbetreffende leden hierover inmiddels nader geïnformeerd en een claimpakket toegezonden Het is niet meer mogelijk om een claim in te dienen.

Voor wie?
VEB-leden die in aanmerking willen komen voor compensatie dienen vóór 1 januari 2013 VEB-lid te zijn geworden (en te blijven tot aan het moment van uitkering). De in aanmerking komende leden hebben hierover reeds bericht gekregen en hadden tot 28 juni 2020 de gelegenheid hun claim in te dienen.

Op korte termijn zal duidelijk zijn of de schikking definitief doorgang kan vinden. Als de schikking doorgaat, zal de uitbetaling begin 2021 plaatsvinden.

Meer informatie www.veb.net/lci


Onderzoek Macintosh
Mogelijk Relevante periode: 1 januari 2010 – 31 december 2015

De VEB en de Macintosh-curatoren bundelen de krachten in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Macintosh.
Het onderzoek dient ertoe duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van deze beursgenoteerde retailonderneming bekend van winkelformules als Scapino, Manfield en (voorheen) Kwantum. Macintosh ging in december 2015 failliet.

Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken indien uit het oorzakenonderzoek blijkt dat er sprake is van mogelijk aansprakelijke partijen.

De curatoren verwachten het onderzoek af te ronden in 2020.

Meer informatie: www.veb.net


Actie InnoConcepts
Relevante periode: 31 mei 2006 tot en met 16 december 2010
Aanmelden niet meer mogelijk

VEB bereikt ook schikking met voormalige bestuurders en commissarissen van InnoConcepts
De schikking geldt alleen voor VEB-leden die vóór 30 september 2017 lid zijn geworden van de VEB, zich voor die datum tevens als zodanig hebben aangemeld voor deelname aan de InnoConcepts-actie van de VEB en die nog lid zijn van de VEB op het moment van uitkering onder deze minnelijke regeling. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij naar de Q&A op de website van de VEB. Alleen beleggers die voldoen aan alle voorwaarden ontvangen een vergoeding. Deze beleggers hebben hierover dit voorjaar apart bericht ontvangen. Na de eerdere schikkingen met Deloitte en ING sluit de VEB met deze schikking de InnoConcepts-actie.

Vragen?
Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de VEB. Dat kan telefonisch (tijdens kantooruren), via 070-3130000 of per e-mail, via innoconcepts@veb.net.

Meer informatie: www.veb.net/innoconcepts


Actie BP
Relevante periode: 16 januari 2007 tot en met 25 juni 2010
Aanmelden www.veb.net/bp

Stand van zaken: naar het Europees Hof van Justitie
De VEB heeft in 2015 oliemaatschappij BP voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen voor, tijdens en na de olieramp in de Golf van Mexico in april 2010. In deze rechtszaak treedt de VEB op voor BP-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening. Inmiddels hebben zowel de rechtbank als het hof zich uitgesproken over deze zaak en ligt de behandeling bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 20 september 2019 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Gedupeerde BP-beleggers moeten nog even geduld hebben voordat duidelijk is of de Nederlandse rechter kan oordelen over hun schade.

Partijen hebben inmiddels hun standpunten schriftelijk toegelicht. Op 10 september 2020 vindt de mondelinge behandeling plaats in Luxemburg. Kort daarop zal het Europees Hof antwoord geven op de vragen van de Hoge Raad. Daarna zal het definitieve oordeel van de Hoge Raad volgen.

Meer informatie: www.veb.net/bp


Actie Volkswagen
Relevante periode: 1 januari 2008 tot en met 22 september 2015
Aanmelden: www.veb.net/volkswagen

Stand van zaken: afwachten oordeel in VEB/BP-procedure
De VEB heeft autoconcern Volkswagen voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege mis­leidende uitlatingen over sjoemelsoftware die zij heeft geïnstalleerd in dieselauto’s. De dagvaarding is begin februari 2016 uitgebracht.

In deze rechtszaak treedt de VEB op voor VW-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening. Volkswagen stelt zich net als BP op het standpunt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is omdat VW net als BP geen Nederlandse onderneming is en de schade van de aandeelhouders niet in Nederland zou zijn geleden. Bovendien beroept VW zich op een forumkeuzebeding in haar statuten waaruit zou volgen dat de Duitse rechter bevoegd is.

De procedure tegen VW is op verzoek van beide partijen aangehouden totdat duidelijk is wat het definitieve oordeel zal zijn van de Hoge Raad in de VEB/BP-procedure. Dat zal naar verwachting nog bijna twee jaar duren.

Meer informatie: www.veb.net/volkswagen


Actie Steinhoff
Relevante periode: 1 januari 2015 tot en met 8 december 2017
Aanmelden: www.veb.net/Steinhoff

Stand van zaken: Standstill met Steinhoff, procedure tegen Deloitte in 2019 op de rol
De VEB/European Investors en Steinhoff zijn op 17 oktober 2018 overeengekomen de in Nederland tussen hen lopende collectieve actie te schorsen.

De VEB/European Investors heeft als collectieve belangenbehartiger Steinhoff voor de Nederlandse rechter gedaagd voor volgens VEB onjuiste en misleidende jaarrekeningen, prospectussen en persberichten.

Na de schorsing staat het de VEB/European Investors en Steinhoff vrij om de juridische procedure voort te zetten, dan wel om via onderhandelingen een schikking te bereiken voor gedupeerde aandeelhouders.

Achtergrond
De VEB en European Investors hebben op 8 december 2017 Steinhoff en 15 bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld voor de door de aandeelhouders geleden schade. Ook heeft de VEB accountant Deloitte aansprakelijk gesteld.

Steinhoff is na Ikea het grootste woonretailbedrijf van Europa. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse onderneming bezit tientallen ketens, vooral op het gebied van meubels, bedden en matrassen. Steinhoff is een Nederlandse entiteit, statutair gevestigd te Amsterdam.

Woongigant Steinhoff verloor begin december 2017 bijna 90 procent van zijn beurswaarde. Aandeelhouders leden hierdoor 12 miljard euro schade. Dat gebeurde in reactie op het aangekondigde vertrek van ceo Markus Jooste en het bericht dat er onregelmatigheden zijn gevonden in de cijfers. De onregelmatigheden hadden betrekking op boekhoudkundige waarderingen van niet-Zuid-Afrikaanse activa. Deze activa werden in de jaarrekening over 2016 nog gewaardeerd op 6 miljard euro.

De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening van Steinhoff aan beleggers. Inmiddels is gebleken dat zowel de jaarrekening over 2016 als over 2015 geen getrouw beeld geeft van de financiële positie van Steinhoff. Deloitte voorzag deze jaarrekeningen van een ongeclausuleerde goedkeurende controleverklaring.

Steinhoff is onder andere genoteerd aan de beurs van Frankfurt en aan de beurs van Johannesburg, Zuid-Afrika.

Deloitte
De VEB/European Investors procedeert in Nederland ook tegen Deloitte, de controlerend accountant van Steinhoff.

Meer informatie: www.veb.net/Steinhoff