VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van de beursgang van World Online tot de oliereserves van Shell. Jaar in jaar uitvoert de VEB-actie om beleggen transparanter en eerlijker te maken en om misstanden recht te zetten. De afgelopen jaren compenseerde de VEB ruim 300.000 beleggers voor meer dan 2 miljard euro.

De juridische acties van de VEB zijn gecompliceerd, bovendien zijn de belangen groot. Het kost dan ook vaak jaren voordat een oplossing wordt bereikt. Inzake SNS zijn begin 2022 wederom kleine stapjes gezet op weg naar genoegdoening; de Ondernemingskamer is verzocht om wanbeleid vast te stellen. In de zomer van 2022 zal hierover hopelijk een oordeel volgen.

In 2022 worden naar verwachting de acties inzake Ahold/Deloitte en Fortis afgerond. De daarvoor in aanmerking komende claimanten zullen hun (laatste deel-)vergoeding ontvangen. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Actie: ABN Amro

Mogelijk relevante periode:
Tot en met 15 maart 2021

Stand van zaken:
VEB inventariseert schade van gedupeerde beleggers

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde het feit dat het Openbaar Ministerie (OM) de bank nu ook beschuldigt van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN Amro deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM ABN Amro informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking.

Op 19 april 2021 werd bekend dat ABN Amro een schikking is overeengekomen met het OM voor de jarenlange tekortkomingen met witwascontrole. De bank betaalde een boete van in totaal 480 miljoen euro. Er is alleen geschikt voor de bank zelf. Er wordt nog onderzoek gedaan naar betrokken (oud-)bestuurders van de bank. De schikking tussen het OM en ABN Amro staat los van de aansprakelijkstelling door de VEB.

De VEB verwijt ABN Amro in deze kwestie twee zaken:
1. ABN Amro heeft voorwetenschap – te weten de aanvullende, ernstigere beschuldiging door het OM dat sprake was van schuldwitwassen – niet onverwijld naar buiten gebracht. ABN Amro was niet gerechtigd tot uitstel van deze openbaarmaking.

2. Toen uiteindelijk – te laat – deze informatie wereldkundig is gemaakt, deed ABN Amro dit op een plek die niet passend is voor dergelijke essentiële informatie; op pagina 282 achterin het jaarverslag. Hierdoor was deze informatie niet snel toegankelijk en kon deze informatie niet op correcte wijze en tijdig worden beoordeeld door het publiek.

De VEB heeft geprobeerd met ABN Amro tot een passende regeling voor gedupeerden te komen, maar tot op heden zonder resultaat.

Welke beleggers hebben schade geleden?
De VEB inventariseert op dit moment hoeveel aandeelhouders schade hebben geleden. De VEB heeft daarom beleggers opgeroepen om aan te melden hoeveel aandelen ABN Amro ze in bezit hadden ten tijde van achtereenvolgens de publicatie van het bewuste jaarverslag, de publicatie van het Telegraaf-artikel en ten tijde van de bekendmaking van de schikking met het OM. Bent u ook gedupeerd, vul uw gegevens dan in bij Mijn VEB.

Klik hier voor meer informatie.

Actie: Ahold/Deloitte

Relevante periode:

30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003

Stand van zaken:
Slotbetalingen vinden plaats vanaf juni 2022. Aanmelden niet meer mogelijk

De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Na vijftien jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur gehad boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

Het bereiken van een regeling betekent niet dat Deloitte erkent aansprakelijk te zijn voor of schuldig te zijn aan de als gevolg van de boekhoudfraude bij Ahold geleden schade. Deloitte stelt dat diverse gerechtelijke instanties in de loop der jaren hebben bevestigd dat de fraude juist mede bedoeld was om Deloitte als accountant te misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld.

Aanmelding voor deze schikking is niet meer mogelijk.

Uitbetaling in twee delen
Eerste uitbetaling heeft plaatsgevonden; tweede uitbetalingen aan kwalificerende beleggers vanaf juni 2022.

In mei 2021 heeft de Ahold/Deloitte claims administrator de claimanten geïnformeerd over de geldigheid van de ingediende claims, en de berekende koersschade over de in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 verkregen aandelen of ADR’s van Ahold. Claimanten hadden tot uiterlijk 28 juli 2021 de tijd om de claims administrator te berichten als zij het niet eens waren met de beoordeling.

In het derde kwartaal van 2021 heeft de eerste uitbetaling, van 400 euro per claimant die een geldige claim heeft ingediend, plaatsgevonden. Vanaf juni 2022 worden de slotbetalingen gedaan. Houd er rekening mee dat er soms meerdere uitbetalingspogingen nodig zijn.

Wie komt in aanmerking voor een slotbetaling?
De slotbetaling betreft een aanvullende vergoeding voor claimanten die een bepaalde minimale koersschade op hun aandelen Ahold hebben geleden en lid blijven tot minimaal het moment van uitbetaling.

Inmiddels is duidelijk welk percentage van de koersschade per kwalificerende schikkingsdeelnemer in totaal vergoed kan worden en wie daardoor in aanmerking komt voor de slotbetaling. Er is een minimale koersschade die een deelnemer moet hebben geleden om hiervoor in aanmerking te komen, omdat in andere gevallen de eerder betaalde vergoeding van 400 euro al een groter deel van de schade heeft gecompenseerd. Meer hierover leest u op www.aholddeloitteschikking.nl

De claims administrator heeft in juni 2022 berichten verstuurd naar de claimanten die koersschade hebben geleden, om hen te informeren of zij wel of niet kwalificeren voor de slotbetaling. Heeft u hierover nog geen bericht ontvangen, neem dan contact op met de claims administrator.

Vragen?
Voor vragen over uw ingediende claims gaat u naar www.aholddeloitteschikking.nl (inloggen kan met uw VEB-relatienummer als gebruikersnaam en wachtwoord). Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u ook e-mailen naar info@aholddeloitteschikking.nl, of telefonisch contact opnemen, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland).

Meer informatie: aholddeloitteschikking.nl


Actie: Fortis

Relevante periode:
Verschillende peildatums in 2007/2008

Stand van zaken:
Slotbetaling volgt binnenkort

Momenteel is er nog een aantal disputen in behandeling, waardoor de exacte hoogte van de slotbetalingen nog niet zou kunnen worden bepaald. Echter, om te voorkomen dat een klein aantal geschillen de slotbetaling aan alle overige claimanten vertraagt, is besloten tot het volgende. Ageas is bereid het financiële risico van disputen die eventueel worden gewonnen door claimanten voor haar rekening te nemen. Bij de bepaling van de hoogte van de slotbetaling wordt dus uitgegaan van het meest gunstige scenario voor claimanten: de uitkomst dat alle lopende disputen worden afgewezen.

Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, worden op korte termijn door de claims administrator geïnformeerd over de hoogte van de slotbetaling die zij kunnen verwachten. Niet alle claimanten komen in aanmerking voor een slotbetaling. De definitieve vergoeding blijkt in sommige gevallen niet hoger te zijn dan de voorlopige vergoeding die men reeds heeft ontvangen. Dit komt doordat er meer claims zijn ingediend dan aanvankelijk werd verwacht.

De uitbetaling volgt binnen een paar maanden nadat men de brief of e-mail heeft ontvangen. Voor de laatste informatie, zie: www.forsettlement.com

Vragen?
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kan men terecht bij de claims administrator. Deze is te bereiken via +31 30 252 53 59. Ook is het mogelijk om een bericht te versturen via het contactformulier op hun website.

Meer informatie: forsettlement.com


Schikking: Imtech I

Relevante datum:
1 februari 2013 nabeurs

Stand van zaken:
Slotbetaling over enkele jaren. Aanmelden niet meer mogelijk

De VEB heeft in 2014 een schikking gesloten met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Claimanten die voor 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. De aanmeldingstermijn is gesloten.

Slotbetaling
Claimanten die een geldige claim hebben ingediend, hebben al een eerste en een tweede uitkering ontvangen. Claimanten die een geldige claim hebben ingediend, ontvangen nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of dit aanvullende budget kan vrijvallen. De slotbetaling zal over enkele jaren plaatsvinden aan de claimanten die voor de eerdere uitbetalingen in aanmerking kwamen en in de tussentijd VEB-lid zijn gebleven.

In aanmerking komende claimanten doen er goed aan om de berichtgeving hieromtrent via de VEB-website en de website www.vebimtechschikking.nl in de gaten te houden.

Mochten uw gegevens wijzigen, zoals uw bankrekeningnummer, dan is het belangrijk om de Imtech claims administrator hierover te informeren. U kunt dat per e-mail doen via info@vebimtechschikking.nl en telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (vanuit Nederland).

Meer informatie: veb.net/imtech


Onderzoek: Imtech II

Mogelijk relevante periode:
Vanaf 4 februari 2013

Stand van zaken:
Onderzoek naar faillissement in 2015 loopt

Het faillissement van Imtech is uitgesproken op 13 augustus 2015. In september 2015 heeft de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk gesteld voor mogelijke misleiding van beleggers voorafgaande aan het faillissement. De VEB is eveneens zeer kritisch op accountant KPMG en op de rol van de banken die betrokken waren bij de twee claimemissies kort voor het faillissement.

De VEB en de Imtech-curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze samenwerking moet helpen duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond het faillissement. Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement.

De curatoren verwachten eind 2022 hun onderzoeksresultaten te publiceren.

Meer informatie en aanmelden: veb.net/imtechII


Onderzoek: Macintosh

Mogelijk relevante periode:
1 januari 2010 tot 31 december 2015

Stand van zaken:
Onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Macintosh bijna gereed

Het onderzoek dient ertoe duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van deze beursgenoteerde retail-onderneming, bekend van winkelformules als Scapino en Manfield. Macintosh ging in december 2015 failliet.

De VEB en curatoren zullen samenwerken indien uit het oorzakenonderzoek blijkt van mogelijk aansprakelijke partijen.

De curatoren verwachten het onderzoek af te ronden in de zomer van 2022. De VEB zal u daarna via deze website informeren over het vervolg.


Actie: SNS

Mogelijk relevante periode:
Houderschap tot datum onteigening, 1 februari 2013

Stand van zaken:
Cassatie in schadeloosstellingsprocedure en wachten op oordeel over wanbeleid

De VEB is nog betrokken in twee procedures in de nasleep van de nationalisatie van SNS Reaal op 1 februari 2013: de schadeloosstellingsprocedure en de enquêteprocedure.

Schadeloosstellingsprocedure
Vanaf 2013 is geprocedeerd over de waarde van de onteigende SNS-effecten op het moment van de nationalisatie. Na diverse beschikkingen van de Ondernemingskamer en de Hoge Raad is eindelijk duidelijkheid over de waarde per aandeel: 0,0 eurocent. Er is wel een vergoeding vastgesteld voor (achtergestelde) obligaties en andere effecten van in totaal ruim 804 miljoen euro. Een uitgebreide toelichting op de beschikking leest u in dit artikel.

De houders van onteigende obligaties en effecten waaraan wel een vergoeding is toegekend, zullen nog even geduld moeten hebben voordat zij de door de Ondernemingskamer vastgestelde vergoeding ontvangen. De schadeloosstelling is pas betaalbaar vier weken nadat de beschikking van de Ondernemingskamer definitief vaststaat, zo volgt uit de wet.

De VEB zag geen aanleiding om in cassatie te gaan tegen de beschikking. Op 11 mei 2021 werd duidelijk dat de Staat wel in cassatie gaat tegen de beschikking. Daardoor zal de uitkering aan de onteigende effectenbezitters worden opgeschort. De cassatie duurt langer dan verwacht. Naar verwachting zal de uitspraak pas begin 2023 volgen.

Enquêteprocedure
De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. De Ondernemingskamer heeft dit onderzoek toegewezen. Het onderzoek bestrijkt de gehele periode vanaf de beursgang in 2006 tot aan nationalisatie op 1 februari 2013.

De uitkomsten van het onderzoek bieden volgens de VEB voldoende aanknopingspunten om aan te tonen dat er sprake is van wanbeleid door bestuurders en commissarissen van SNS. Het verzoek tot vaststellen van wanbeleid heeft de VEB op 27 september 2021 gedaan. De mondelinge behandeling van dit verzoek heeft op 17 februari 2022 plaatsgevonden. De Ondernemingskamer liet weten in dat zij in de zomermaanden uitspraak zal doen. Als de Ondernemingskamer het verzoek van de VEB honoreert, kan dat een opstap zijn richting compensatie van gedupeerde beleggers.

Meer informatie en aanmelden: veb.net/sns


Actie: Steinhoff

Mogelijk relevante periode:
1 januari 2015 tot en met 8 december 2017

Stand van zaken:
Schikking kan worden afgewikkeld in 2022; aanmelden niet meer mogelijk

European Investors-VEB ondersteunt Steinhoffs voorstel tot een wereldwijde schikking, dat op 27 juni 2020 bekend is gemaakt. De rechtszaak tegen Steinhoff is ingetrokken. European Investors-VEB heeft ook met Deloitte geschikt in aanvulling op het voorstel van Steinhoff. European Investors-VEB heeft ook de collectieve actie tegen Deloitte ingetrokken.

De Rechtbank Amsterdam heeft op 23 september 2021 het akkoord bekrachtigd dat Steinhoff aan haar schuldeisers had voorgelegd. Er is geen beroep ingesteld tegen deze uitspraak.

De schikking wordt op dit moment afgewikkeld; zie www.steinhoffsettlement.com voor de laatste stand van zaken.

Meer informatie: veb.net/steinhoff