VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In 2019 zullen diverse schikkingen worden afgewikkeld. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Actie Ahold/Deloitte
Relevante periode 30 juli 1999 t/m 23 februari 2003

VEB bereikt schikking met Deloitte voor VEB-leden en partners in zaak Ahold; afwikkeling is van start gegaan.
De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Na vijftien jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

Het bereiken van een regeling betekent niet dat Deloitte erkent aansprakelijk te zijn voor of schuldig te zijn aan de als gevolg van de boekhoudfraude bij Ahold geleden schade. Deloitte stelt dat diverse gerechtelijke instanties in de loop der jaren hebben bevestigd dat de fraude juist mede bedoeld was om Deloitte als accountant te misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld.

De compensatieregeling is beschikbaar voor daarvoor kwalificerende VEB-leden en VEB-partners. De door de VEB tegen Deloitte bij de rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakte procedure is als onderdeel van de overeenkomst op 6 juni 2018 beëindigd.

Alleen beleggers die uiterlijk op 3 juni 2018 VEB-lid of VEB-partner zijn geworden (en lid of partner blijven tot minimaal de datum van uitkering van de compensatie) kwalificeren voor compensatie. De betreffende VEB-leden en VEB-partners dienen Ahold-aandelen gekocht te hebben in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en deze aandelen ofwel op 24 februari 2003 nog steeds in hun bezit te hebben gehad, ofwel voor 23 februari 2003 met verlies te hebben verkocht. VEB-leden en VEB-partners die aan deze eisen voldoen, konden zich tot en met uiterlijk 6 december 2018 aanmelden bij de VEB voor deelname aan de regeling. Aanmelding is niet meer mogelijk.

Indienen claim
De volgende fase in het afwikkelingsproces is nu ingegaan: het indienen van uw claim. Wilt u in aanmerking komen voor compensatie? Dan dient uw claim uiterlijk 16 augustus 2019 te zijn ontvangen door de Ahold/Deloitte claims administrator.

Bij het indienen van uw claim gebruikt u het Ahold/Deloitte claimpakket, dat in juni 2019 per reguliere post is toegezonden. Dit pakket bestaat uit het claimformulier en een uitgebreide uitleg die u helpt bij het invullen van dat formulier. Vervolgens kunt u dat ingevulde claimformulier met onderbouwend bewijs kosteloos verzenden naar een antwoordnummer. Het is ook mogelijk om uw claim in te scannen en per e-mail te verzenden naar: info@aholddeloitteschikking.nl. In dat geval kunt u sneller een ontvangstbevestiging verwachten.

Vragen?
Voor al uw vragen gaat u naar www.aholddeloitteschikking.nl (in het claimpakket vindt u de inlogcodes). Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u ook e-mailen naar info@aholddeloitteschikking.nl, of telefonisch contact opnemen, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland).

Meer informatie: www.veb.net/deloitte


Actie Fortis
Relevante periode 28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008 (beide bij het sluiten van de handel)

Stand van zaken: Bericht over claimstatus
Binnen een aantal weken zullen veel leden een bericht ontvangen van de claims administrator over de status van hun ingediende claim.

In geval van een incomplete claim wordt men in de gelegenheid gesteld aanvullende informatie te verschaffen. Bij een volledig afgewezen claim bestaat er de mogelijkheid om beroep aan tekenen. Dit dient wel binnen de in de brief gestelde termijn te gebeuren.

Hoogte van de compensatie
Er bestaat een kans dat de compensatie enigszins lager uitvalt dan men op basis van eerdere schattingen kon afleiden. Dit is het gevolg van grotere belangstelling voor de schikking dan geraamd.

Het is momenteel nog niet te zeggen hoe groot de eventuele verwatering zal zijn, aangezien beleggers nog tot en met 28 juli 2019 de tijd hebben om een claim in te dienen.

Vragen?
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kan men terecht bij de claims administrator. Deze is te bereiken via +31 30 252 53 59. Ook is het mogelijk om een bericht te versturen via het contactformulier op de website.

Meer informatie: www.veb.net/fortis


Actie SNS
Mogelijk relevante periode: Houderschap tot datum onteigening, 1 februari 2013

Stand van zaken: enquêteonderzoek toegewezen; diverse schermutselingen over onderzoek
Na de nationalisatie van SNS op 1 februari 2013 volgde een reeks van juridische procedures. Inmiddels is de rook opgetrokken en is de VEB nog betrokken in twee procedures: de schadeloosstellingsprocedure en de enquêteprocedure.

Schadeloosstellingsprocedure
In de schadeloosstellingsprocedure dient de waarde van de SNS-effecten (zowel de onteigende aandelen als de eveneens onteigende obligaties) te worden bepaald op het moment van nationalisatie. Eind april 2018 hebben de drie door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hun deskundigenbericht gepubliceerd. Op 16 april 2019 volgde de uitspraak. Dat was echter geen definitieve uitspraak.

De Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat de waardering door de deskundigen en de daarvoor gebruikte uitgangspunten op onderdelen moeten worden aangepast of een nadere toelichting behoeven. Het gaat met name om de wijze waarop de opbrengst in een verondersteld faillissement van SNS Bank is berekend, de waardering van de opbrengst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf van Reaal N.V. en de te hanteren disconteringsvoet. De definitieve uitspraak zal nu pas begin 2020 volgen.

Enquêteprocedure
De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. De Ondernemingskamer heeft op 26 juli 2018 een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS over de periode voordat de voormalige bank-verzekeraar door de staat werd genationaliseerd.

De Ondernemingskamer acht mogelijk wanbeleid aanwezig en stelt in zijn beschikking dat een maatschappelijk belang bestaat bij het verkrijgen van openheid van zaken over het beleid en de gang van zaken bij SNS alsmede bij een eventueel oordeel van de rechter daarover. Het onderzoek bestrijkt de gehele periode vanaf de beursgang in 2006 tot aan de nationalisatie op 1 februari 2013.

Inmiddels heeft de Ondernemingskamer drie onderzoekers benoemd die met het onderzoek zijn begonnen. De uitkomsten van het onderzoek worden in de loop van 2020 verwacht.

De Staat en SNS hebben cassatie bij de Hoge Raad ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer. De cassatie schorst het onderzoek niet.

Meer informatie: www.veb.net/SNS


Actie Imtech I: schikking
Relevante datum: 1 februari 2013 (nabeurs)

Stand van zaken: Slotbetaling over enkele jaren
De VEB heeft in 2014 een schikking gesloten met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Beleggers die voor 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. De aanmeldingstermijn is inmiddels gesloten. Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, hebben al een eerste en een tweede uitkering ontvangen.

Slotbetaling
Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, ontvangen nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of ook dit aanvullende budget kan vrijvallen aan kwalificerende schikkingsdeelnemers. De slotbetaling zal over enkele jaren plaatsvinden aan Imtech-aandeelhouders die voor de eerdere uitbetalingen in aanmerking kwamen en in de tussentijd VEB-lid zijn gebleven. In aanmerking komende beleggers doen er goed aan om de berichtgeving hieromtrent via de VEB-website en de schikkingswebsite (www.vebimtechschikking.nl) in de gaten te houden.

Mochten uw gegevens wijzigen zoals uw bankrekeningnummer, dan is het belangrijk om de Imtech claims administrator hierover te informeren. U kunt dat per e-mail doen via info@vebimtechschikking.nl en telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (vanuit Nederland).

Meer informatie: www.veb.net/imtech


Actie Imtech II: onderzoek naar oorzaken faillissement in 2015
Mogelijk relevante periode: Vanaf 4 februari 2013

Stand van zaken: onderzoek naar faillissement loopt
Het faillissement van Imtech is uitgesproken op 13 augustus 2015. In september 2015 heeft de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk gesteld voor mogelijke misleiding van beleggers voorafgaande aan het faillissement. De VEB is eveneens zeer kritisch op accountant KPMG en op de rol van de banken. In het bijzonder gaat het om de rol van de banken bij de twee claimemissies, waarmee kort voor het faillissement nog 1,1 miljard euro werd opgehaald bij de aandeelhouders.

De VEB en de Imtech-curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze unieke samenwerking moet helpen snel duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond dit grootste naoorlogse faillissement van een beursgenoteerde onderneming in Nederland. Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement.

De curatoren verwachten in 2020 hun onderzoeksresultaten te publiceren.

Meer informatie: www.veb.net/imtechII


Actie Landis
Relevante periode: 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002

Stand van zaken: uitbetaling op korte termijn
De deelnemersvergadering van de Stichting VEB-Actie Landis (“Stichting”) heeft haar goedkeuring verleend aan de schikkingen die zijn getroffen met de voormalige bestuurders, commissarissen en accountant van Landis.

De schikkingen zien op de schade die de VEB-leden hebben geleden als aandeelhouder van Landis over de periode van 9 maart 2000 (publicatie van de misleidende jaarrekening over 1999) tot en met 10 april 2002 (het defungeren van de betrokken bestuurders en commissarissen).

Hoeveel?
Alle VEB-leden die een geldige claim hebben ingediend, krijgen allereerst ongeveer de helft van de betaalde VEB-contributie over de jaren vanaf het begin van de VEB-Actie Landis tot en met 2016 terug (voor zover ze over die jaren VEB-lid zijn geweest). Het restantbedrag wordt verdeeld over de VEB-leden die een geldige claim indienden.

De uiteindelijke verdeling – conform de statuten van de Stichting – is voorbehouden aan het bestuur van de Stichting. Vanzelfsprekend zal worden gezocht naar een afgewogen verdeling van de voor compensatie beschikbare gelden, waarbij een staffel zal worden toegepast.

Voor wie?
De schikkingen gelden uitsluitend voor Landis-aandeelhouders die VEB-lid waren vóór 1 januari 2013 en dat onafgebroken blijven tot het moment van uitbetaling van de vergoeding.

Voorts dienen deze leden Landis-aandeelhouder te zijn geweest in de relevante periode, te weten: (een deel van) de periode van 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002. Tot slot moeten de betreffende aandeelhouders in de relevante periode per saldo koersverlies hebben geleden op hun belegging. Aanmelding is niet meer mogelijk VEB-leden die aan deze eisen voldoen, konden vorig jaar een claim indienen bij de Landis claims administrator.

Uitbetaling wordt voorbereid
De Landis claims administrator heeft de ingediende claims beoordeeld op geldigheid en volledigheid. Veel claims waren in eerste instantie niet volledig. In het geval van claims die nog niet geldig of compleet waren, heeft de Landis claims administrator contact opgenomen met de claimant. Deze heeft dan de gelegenheid gekregen om een toelichting en/of aanvullende documentatie te verstrekken. Door het tijdsverloop beschikken veel beleggers niet over transactieoverzichten. Daarom kost het veel tijd om contact op te nemen met de claimanten en vervolgens de verschillende claims te beoordelen. De claims zijn vervolgens zo zorgvuldig mogelijk beoordeeld op basis van de documentatie die is aangeleverd en er zijn verliesberekeningen gemaakt. Inmiddels zijn de compensatieberekeningen gemaakt door de Landis claims administrator. Claimanten ontvangen van de Landis claims administrator bericht over de geldigheid van de claim. Momenteel worden de uitbetalingen aan claimanten met geldige claims voorbereid. Naar verwachting kan dit kwartaal de uitbetaling aan kwalificerende beleggers plaatsvinden.

Contact
Voor vragen over de afwikkeling van de Landis-schikking kunt u terecht bij de Landis claims administrator. Dat kan telefonisch (op basis van een terugbelafspraak), via 0800-022-0954 (zonder meerkosten vanuit Nederland) en per e-mail (via info@landisschikking.nl). Ook treft u op de website www.landisschikking.nl meer informatie aan over het afwikkelingsproces.

Meer informatie: www.veb.net/landis


Actie LCI
Mogelijk relevante periode: 1 januari 1993 tot en met 17 december 2001

Stand van zaken: 15 jaar procederen
Een paar maanden vóór de ondergang in 2001 spiegelde technologiebedrijf LCI zijn aandeelhouders nog forse winsten voor. Door fraude, misleiding en falend management hebben beleggers grote schade geleden. De VEB wenst deze schade te verhalen en compensatie te verkrijgen voor gedupeerde beleggers. Na een lange enquêteprocedure daagde de VEB in 2011 de bestuurder, commissarissen en accountant PwC voor de rechter.

De bestuurder en de commissarissen stelden dat de vorderingen van de beleggers waren verjaard. De Rechtbank Amsterdam ging daarin mee en heeft begin 2014 geoordeeld dat de vorderingen waren verjaard. In hoger beroep heeft het Gerechtshof Amsterdam evenwel – met de nodige voorbehouden – geoordeeld dat de vorderingen niet zijn verjaard. Het Hof heeft de inhoudelijke behandeling van de procedure hervat.

De procedure tegen accountant PwC loopt nog bij de rechtbank. De VEB heeft de controledossiers opgevraagd. Deze inzage is geweigerd. De rechtbank moet nu oordelen op de inhoudelijke vraag of PwC ten onrechte een goedkeurende verklaring heeft gegeven bij de LCI-jaarrekening 2000/2001. De inhoudelijke behandeling is daarop voortgezet.

Naar verwachting zal nog geen definitief oordeel worden uitgesproken in 2019.

Meer informatie (aanmelden mogelijk als u VEB-lid was voor 1 januari 2013 en sindsdien lid bent gebleven) www.veb.net/lci


Onderzoek Macintosh
Mogelijk Relevante periode 1 januari 2010 – 31 december 2015

De VEB en de Macintosh-curatoren bundelen de krachten in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Macintosh.
Het onderzoek dient ertoe duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van deze beursgenoteerde retailonderneming bekend van winkelformules als Scapino, Manfield en (voorheen) Kwantum. Macintosh ging in december 2015 failliet.

Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken indien uit het oorzakenonderzoek blijkt van mogelijk aansprakelijke partijen.

De curatoren verwachten het onderzoek af te ronden eind 2019.

Meer informatie: www.veb.net


Actie InnoConcepts
Relevante periode: 31 mei 2006 tot en met 16 december 2010

Stand van zaken: schikking met accountant en ING: uitbetaling heeft plaatsgevonden. Doorprocederen tegen bestuurders en commissarissen
Grove malversaties van drie sleutelfiguren binnen InnoConcepts hebben geleid tot het faillissement van het beursfonds. Controlerend accountant Deloitte heeft deze praktijken niet kunnen voorkomen en zelfs jaren voorzien van goedkeuring. Die conclusies zijn te trekken op basis van de samenvatting van het onderzoek dat de curator van InnoConcepts in het voorjaar van 2015 naar buiten heeft gebracht. De VEB heeft de primair verantwoordelijken voor het faillissement van InnoConcepts – de bestuurders en commissarissen van InnoConcepts – op 7 december 2016 gedagvaard.

De procedure is daarop vertraagd door diverse processuele schermutselingen. De inhoudelijke behandeling zal in 2019 worden voortgezet.

Schikking met Deloitte in 2017
In augustus 2017 heeft de VEB een schikking bereikt met accountant Deloitte over gedeeltelijke compensatie van gedupeerde aandeelhouders. In totaal is maximaal 6,5 miljoen euro beschikbaar als vergoeding voor koersschade van professionele en niet-professionele (particuliere) InnoConcepts-beleggers.

De getroffen schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door Deloitte. Aanmelding is niet meer mogelijk.

Schikking met ING in 2018
De VEB heeft ook een minnelijke regeling getroffen met ING, de bank die InnoConcepts heeft begeleid bij de claimemissie in december 2009.

In totaal is bijna 1 miljoen euro beschikbaar als vergoeding voor koersschade van particuliere InnoConcepts-beleggers.

De schikking geldt alleen voor VEB-leden die al meedoen aan de InnoConcepts/Deloitte-schikking. Dat betekent dat deze deelnemende VEB-leden een aanvullende vergoeding hebben gekregen.

De getroffen schikking impliceert geen erkenning van schuld of aansprakelijkheid door ING.

Voor wie?
De regeling is bedoeld voor niet-professionele (particuliere) beleggers die InnoConcepts-aandeelhouder zijn geweest in de periode 31 mei 2006 tot en met 16 december 2010 en vóór 1 oktober 2017 bij de VEB lid zijn geworden, zich hebben geregistreerd als InnoConcepts-aandeelhouder en een geldige claim hebben ingediend. Aanmelding is niet meer mogelijk.

Uitbetaling heeft plaatsgevonden
De uitbetaling aan VEB-leden die een geldige InnoConcepts-claim hebben ingediend, heeft in april 2019 plaatsgevonden.

Vragen?
Voor al uw vragen gaat u naar www.icschikking.nl (in het InnoConcepts-claimpakket vindt u de inlogcodes). Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u ook e-mailen naar info@icschikking.nl of telefonisch contact opnemen, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland).

Meer informatie: www.veb.net/innoconcepts


Actie BP
Mogelijk Relevante periode: 16 januari 2007 tot en met 25 juni 2010

Stand van zaken: naar de Hoge Raad!
De VEB heeft in 2015 oliemaatschappij BP voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen voor, tijdens en na de olieramp in de Golf van Mexico in april 2010. In deze rechtszaak treedt de VEB op voor BP-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening. Inmiddels hebben zowel rechtbank als het hof zich uitgesproken over deze zaak en ligt de behandeling bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 14 juni 2019 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Gedupeerde BP-Beleggers moeten nog even geduld hebben voordat duidelijk is of de Nederlandse rechter kan oordelen over hun schade.

De procedure bij het Europees Hof van Justitie zal ongeveer anderhalf jaar duren. Daarna zal het definitieve oordeel van de Hoge Raad volgen.

Meer informatie: www.veb.net/bp


Actie Volkswagen
Mogelijk relevante periode 1 januari 2008 tot en met 22 september 2015

Stand van zaken: afwachten oordeel in VEB/BP-procedure
De VEB heeft autoconcern Volkswagen voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen over sjoemelsoftware die zij heeft geïnstalleerd in dieselauto’s. De dagvaarding is begin februari 2016 uitgebracht.

In deze rechtszaak treedt de VEB op voor VW-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening. Volkswagen stelt zich net als BP op het standpunt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is omdat VW net als BP geen Nederlandse onderneming is en de schade van de aandeelhouders niet in Nederland zou zijn geleden. Bovendien beroept VW zich op een forumkeuzebeding in haar statuten waaruit zou volgen dat de Duitse rechter bevoegd is.

De procedure tegen VW is op verzoek van beide partijen aangehouden totdat duidelijk is wat het definitieve oordeel zal zijn van de Hoge Raad in de VEB/BP-procedure. Dat zal naar verwachting nog bijna twee jaar duren.

Meer informatie: www.veb.net/volkswagen


Actie Steinhoff
Mogelijk relevante periode: 1 januari 2015 tot en met 8 december 2017

Stand van zaken: Standstill met Steinhoff, procedure tegen Deloitte in 2019 op de rol

De VEB/European Investors en Steinhoff zijn op 17 oktober 2018 overeengekomen de in Nederland tussen hen lopende collectieve actie te schorsen.

De VEB/European Investors heeft als collectieve belangenbehartiger Steinhoff voor de Nederlandse rechter gedaagd voor volgens VEB onjuiste en misleidende jaarrekeningen, prospectussen en persberichten.

Na de schorsing staat het de VEB/European Investors en Steinhoff vrij om de juridische procedure voort te zetten, dan wel om via onderhandelingen een schikking te bereiken voor gedupeerde aandeelhouders.

Achtergrond
De VEB en European Investors hebben op 8 december 2017 Steinhoff en vijftien bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld voor de door de aandeelhouders geleden schade. Ook heeft de VEB accountant Deloitte aansprakelijk gesteld.

Steinhoff is na Ikea het grootste woonretailbedrijf van Europa. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse onderneming bezit tientallen ketens, vooral op het gebied van meubels, bedden en matrassen. Steinhoff is een Nederlandse entiteit, statutair gevestigd te Amsterdam.

Woongigant Steinhoff verloor begin december 2017 bijna 90 procent van zijn beurswaarde. Aandeelhouders leden hierdoor 12 miljard euro schade. Dat gebeurde in reactie op het aangekondigde vertrek van ceo Markus Jooste en het bericht dat er onregelmatigheden zijn gevonden in de cijfers. De onregelmatigheden hadden betrekking op boekhoudkundige waarderingen van niet-Zuid-Afrikaanse activa. Deze activa werden in de jaarrekening over 2016 nog gewaardeerd op 6 miljard euro.

De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening van Steinhoff aan beleggers. Inmiddels is gebleken dat zowel de jaarrekening over 2016 als over 2015 geen getrouw beeld geeft van de financiële positie van Steinhoff. Deloitte voorzag deze jaarrekeningen van een ongeclausuleerde goedkeurende controleverklaring.

Steinhoff is onder andere genoteerd aan de beurs van Frankfurt en aan de beurs van Johannesburg, Zuid-Afrika.

Deloitte
De VEB/European Investors procedeert in Nederland ook tegen Deloitte de controlerend accountant van Steinhoff. Eind juni 2019 heeft Deloitte de eerste processtukken ingediend.

Meer informatie: www.veb.net/Steinhoff