VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wij raden u aan om de volgende zaken (vooraf) te controleren of deze vragen voor te leggen aan de vermogensbeheerder tijdens het kennismakingsgesprek. 

1. Is de vermogensbeheerder bindend aangesloten bij het KIFID?
- Dit zorgt ervoor dat er bij eventuele conflicten met de vermogensbeheerder een laagdrempelige toetsing kan plaatsvinden. U vindt het register van het Kifid hier.

2. Beschikt de partij over een AFM-vergunning en DSI-registratie?
- Nederlandse financiële instellingen en hun werknemers die zijn aangemeld bij het DSI (Dutch Securities Institute), zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van het DSI. 
- U vindt het DSI-register via deze link.
- Een AFM-vergunning is benodigd voor het aanbieden van beleggingsdiensten of het geven van financieel advies. Het vergunningenregister van de Autoriteit Financiële Markten vindt u hier.

3. Wat zijn de doelstellingen van het beheer (welke termijn, welk verwacht rendement)?

4. Hoe wordt de portefeuille opgebouwd?
- Met welke beleggingsproducten?
- Wat is de vermogensverdeling, en wordt er voldoende spreiding aangebracht?
- Er zijn steeds meer vermogensbeheerders die beleggen in indexvolgende fondsen die een lage kostenstructuur hebben. Het is goed om na te vragen of de beheerder deze producten inzet en zo ja, voor welk deel van de portefeuille?
- Wordt er belegd in huisfondsen? En zo ja, wat is het beleid ten aanzien van deze fondsen? Er zijn beheerders die geen beheervergoeding rekenen over het vermogen dat is belegd in deze fondsen.
- Wordt er gefaseerd aangekocht, of wordt al het ingelegde vermogen direct belegd zodra de overeenkomst is getekend?
- Is overleg mogelijk over de beleggingen? Bijvoorbeeld als u een belegging beslist niet of juist wel in de portefeuille wilt hebben? Dat kan ook voorkomen indien u al beleggingen heeft bij een adviseur of andere beheerder en deze graag wilt overhevelen.

5. Wat voor soort beheer wordt gevoerd (actief of passief)? Worden de actieve beleggingsbeslissingen gemaakt in de verdeling tussen de beleggingscategorieën of in de gekochte effecten binnen een bepaalde vermogensklasse?

6. Welke kosten zijn verbonden aan het beheer en aan de verrichte transacties?

7. Wordt een prestatiebeloning gehanteerd? Zo ja, hoeveel bedraagt deze?

8. Worden er veel garantieproducten in de portefeuille opgenomen? Van deze producten is namelijk bekend dat ze een hoge kostenstructuur hebben.

9. Op welke wijze wordt verslag gedaan, en hoe vaak?

10. Wie voert het beheer (een vaste beheerder of meerdere personen binnen de organisatie)? Welke ervaring hebben zij met het beheren van vermogens?

11. Hoe kunnen beleggers contact opnemen met de vermogensbeheerder?

12. Is er een vaste contactpersoon voor vragen en verzoeken?

13. Aangaande de producten: zijn de producten liquide (kunnen ze makkelijk verkocht worden)?

14. In hoeverre wordt periodiek inzicht gegeven in de status van de portefeuille? Zijn de beleggingen zelf te bekijken op een beleggingsrekening of op de website of app van de dienstverlener?

Tips bij het kiezen van een vermogensbeheerder

1. Vergelijk vermogensbeheerders. Als startpunt bij uw zoektocht kunt u eventueel gebruikmaken van vergelijkingswebsites, zoals Finner.

2. Persoonlijke begeleiding. Er zijn partijen die persoonlijke begeleiding aanbieden bij de zoektocht naar een passende vermogensbeheerder. U doet er dan goed aan om vooraf te informeren naar de kosten en voorwaarden. Hoe kunt u contact opnemen, en heeft u een vaste contactpersoon?

3. Vraag een portefeuillevoorstel aan. Leden van de VEB mogen het voorstel voorleggen aan de specialisten van de Beleggersservice.
- U kunt besluiten om met meerdere vermogensbeheerders in gesprek te gaan. Zo merkt u ook waar u een goed gevoel bij heeft. Mocht u een portefeuillevoorstel hebben ontvangen, dan kunt u dit voorleggen aan de Beleggersservice.
- Hoewel de VEB niet mag adviseren over voor u geschikte beleggingen of de voor u passende vermogensbeheerder, kunnen de medewerkers van de Beleggersservice wel letten op een aantal objectieve zaken. Op basis daarvan kunt u het gesprek aangaan met uw vermogensbeheerder en zelf besluiten al dan niet met de partij in zee te gaan.

4. Vorm u een beeld van het totale kostenplaatje (in procenten en inclusief btw). Hoge kosten vreten in op het beleggingsrendement. Een belegger moet vooraf inzicht hebben in de totale jaarlijkse kosten van de dienstverlener. Een goede vergelijking tussen vermogensbeheerders is alleen mogelijk op basis van alle kosten. Het eerste jaar is qua kosten mogelijk niet representatief, omdat in dit jaar relatief veel kosten worden gemaakt voor het inrichten van de portefeuille.

5. Onderhandel over de beheerskosten bij een groot vermogen.

6. Let goed op het risicoprofiel. Dit geeft immers de vermogensbeheerder ruimte om binnen die kaders beleggingsbeslissingen voor uw rekening te nemen. Wilt u ook echt dat risico lopen? Of wellicht juist iets meer? Denk daar goed over na, en overleg dat met de beheerder.

7. Controleer de overeenkomst goed voordat u die tekent. Twijfelt u over een bepaling, zoals bijvoorbeeld het beleggingsmandaat, stel daarover dan vragen aan de beheerder.
- In dat kader is het ook goed om na te gaan of u (kosteloos) geld kunt bijstorten of onttrekken en hoe lang het duurt voor het geld belegd is of juist bij u op de rekening staat.
- Ook belangrijk: mocht u de beheerovereenkomst willen opzeggen, hoe lang zal de afwikkeling dan in beslag nemen?

VEB-leden stellen hun vragen kosteloos aan de Beleggersservice van de VEB. Mail naar vragen@veb.net